ЗАПОВЕД 105/29.01.2021 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

 

З А П О В Е Д

105/29.01.2021 г.

 

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на Решение №307/12.11.2020г. на Общински съвет – Велинград, с което са разрешава откриването на процедура за отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост-петна за поставяне на преместваеми търговски обекти.

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. На 18.02.2021 г. от 13:00 часа  в Голяма заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години  на следните обекти – публична общинска собственост – петна за поставяне на преместваеми търговски обекти , всички с предназначение  „ за търговия и услуги”, а именно:

-          Петно № 1 с площ от 21 /двадесет и един / кв. м., находящо се тротоарно уширение на ул. „Мариница“ между о.т. 75В и о.т. 75.

-          Петно № 1А с площ от 20 /двадесет/ кв. м., находящо се в тротоарно уширение на ул. „Мариница“ между о.т. 75В и о.т. 75.

-          Петно № 11, с площ от 20 / двадесет/ кв. м., находящо се в тротоарно уширение на ул. „Мариница“ между о.т. 83а и о.т. 75.

-          Петно № 1 с площ от 50 / петдесет/ кв. м., граничещо на изток с гореописаното петно № 11, на запад с петно № 2, на  север с  река, на юг – с ул. „Мариница“  от о.т. 83а до о.т. 75.

 

 1. Определям начални тръжни месечни наемни цени за горепосочените обекти, както следва:

-          За петно № 1 с площ от 21 /двадесет и един / кв. м. – 67.00 /шестдесет и седем/ лева без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград,  стъпка за наддаване  -  6 /шест/ лв.

-          За петно № 1А с площ от 20 /двадесет/ кв. м. – 64.00 / шестдесет и четири/ лева без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград, стъпка за наддаване  -  6 /шест/ лв.

-          За петно № 11, с площ от 20 / двадесет/ кв. м. – 64.00 / шестдесет и четири/ лева без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград, стъпка за наддаване  -  6 /шест/ лв.

-          За петно № 1 с площ от 50 / петдесет/ кв. м. -  159.00 /сто петдесет и девет/ лева без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград, стъпка за наддаване  -  15 / петнадесет/ лв.

 1. Определям депозити за участие в търга както следва:

-          За петно № 1 с площ от 21 /двадесет и един / кв. м. – 201 / двеста и един/ лв.

-          За петно № 1А с площ от 20 /двадесет/ кв. м -  192 /сто деветдесет и два/ лв.

-          За петно № 11, с площ от 20 / двадесет/ кв. м. – 192 / сто деветдесет и два/ лв.

-          За петно № 1 с площ от 50 / петдесет/ кв. м – 477 /четиристотин седемдесет и седем / лв.

Депозитът  представлява 25 % от  наемната цена за една календарна година  и се внася по сметка BG 89 SOMB91303361807101, банков код  SOMBBGSF „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД  до 15:30 часа  17.02.2021г.

 1. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на общинска администрация, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 11.02.21 г. до  17.02.2021г.
 2. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 11.02.21г. до 17.02.2021г. в отдел „ОСЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.
 3. Определям краен срок за приемане на заявленията за участие в търга до 16.00 часа на 17.02.2021г.
 4. Към заявления (по образец) за участие в търга се прилагат документите съгласно указаното в образеца.
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
 • Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/
 • Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
 • Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.
 • Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/
 • Декларация за оглед на обекта /образец/
 • Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.

8. Определям комисия за провеждане на търга в състав:

9. Присъствието, закупуването на тръжни книжа и заявяването за участие в търга с явно наддаване е съгласно разпоредбите на чл.83, ал.1, ал.3, 4, 5 и 6 от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград.

При закупени тръжни документи и заявено участие чрез подаване на оферта само от един кандидат, търгът се отлага с една седмица. Повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на 25.02.2021г. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 15:30 часа на 24.02.2021г. и определям краен срок за подаване на тръжни документи до 16.00 часа на 24.02.2021г.

 

10. Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно чл.81, ал.1 т. 1 от  НРПРУОИ най-малко 15  дни преди датата на провеждане на търга в един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и сайта на Община Велинград.

За действията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове, участващи  в комисията.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Коментарите са изключени!