ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №95/28.01.2021 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящи се в с.Грашево, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно:

Поземлен имот пл.№418 с площ от 589 кв.м., от който имот е образуван УПИ№VІІІ-държ.  в кв.19 по плана на с.Грашево, общ.Велинград с начална тръжна цена в размер на 4 450 лв. без ДДС.

Стъпката за наддаване е в размер 10 на сто от началната тръжна цена.

Депозитът за участие в търга е в размер на 1115 лв. и се внася до 15.30 часа на  22.02.2021 г. по сметка, посочена в тръжната документация.

Таксата за закупуване на тръжна документация е в размер на 96.00 лв. с ДДС, като същата се закупува на касата на Общинска администрация, ет.1, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 15.02.2021 год.  до 22.02.2021 год.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: 16.00 часа на 22.02.2021 год.

Оглед и информация за обектите може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа, от 15.02.2021 год.  до 22.02.2021 год. в отдел „ОСЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

Дата и време за провеждане на търга: 23.02.2021 г. от 10.00 ч., малка заседателна зала на Община Велинград.При необходимост повторна процедура ще се проведе при същите условия, час и място на 02.03.2021 г., като срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити се удължава до 15:30 часа на 01.03.2021 г. и  крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 01.03.2021 година.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Коментарите са изключени!