РЕШЕНИЕ № 1/28.01.2021г.

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет-Велинград за периода 01.07.2020г.-31.12.2020г.вкл.

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.98 ал.3 и чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от 01.07.2020- 31.12.2020г.  включително.

  Приложение: Отчет

            Възлага изпълнението на решението на Председател Общински съвет- Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №2 от дневния ред, по вх.№38/15.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

 

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

         В изпълнение на разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Вашето внимание Отчет за дейността на ОбС-Велинград периода от м.Юли до м. Декември  2020 г. вкл.

            За периода 01.07.2020- 31.12.2020г. Общински съвет –Велинград, като орган на местното самоуправление, е провел  7 заседания, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, които са свикани по реда на нашия Правилник. Извънредните заседания са 3. На 16 и 29 Декември бяха проведени он-лайн заседания, чрез платформата Скайп. На 26 Октомври бе насрочено извънредно заседание с точка: Даване съгласие за вътрешно преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект – сладкарница в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати, в кв.35 по регулационния план на гр.Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. Поради липса на кворум (присъствали 14 общински съветници) заседанието не бе проведено. Броят на проведените заседания на Оперативно бюро е 4. Приетите решения са 164, засягащи различни дейности и аспекти, свързани с функционирането на  Община Велинград и взети с мнозинство и начин, съгласно действащата нормативна уредба. ОбС- Велинград осъществява своята дейност при спазване  Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство на РБ и съобразявайки се  с Европейската харта за местно самоуправление.  

            За отчетния период има постъпило само едно писмено питане до Председателя на ОбС-Велинград от общинския съветник Антонио Велев, с Вх. №749/09.11.2020г., на когото е отговорено в писмен вид, но не и в устен, поради отсъствие на питащия на заседанието, проведено на 12.11.2020г.

           Съгласно изискванията на  чл.22, ал.1 от ЗМСМА, всички актове на ОбС-Велинград  са изпращани в законоустановения 7-дневен срок на Кмета на Община Велинград, на Областния управител и на Районна прокуратура – Велинград, предвид правомощията й по осъществяване на общ надзор за законосъобразност на административните актове. Областният управител, в изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, е върнал  за ново обсъждане – Даване съгласие за вътрешно преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект – сладкарница в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати в кв.35 по регулационния план на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 285. В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, Кметът на Общината не е връщал  за ново обсъждане решения на ОбС-Велинград.

            Приетите от Общински съвет-Велинград решения могат да се групират в следните области:

 • Инфраструктура и устройство на територията;
 • Управление и разпореждане с общинска собственост;
 • Актуализация на бюджета;
 • Образование, култура, спорт, здравеопазване и социални дейности
 • Наредби, правилници, програми и др.;

За периода 01.07.2020- 31.12.2020г., на базата на предложените от Общинска администрация- Велинград  материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Велинград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и прие редица решения, сред които с по-голямо обществено значение за посочения период,  в хронологичен ред,  са:

 • Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Министерство на здравеопазването за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ – Велинград на части от имот публична общинска собственост за срок от пет години. РЕШЕНИЕ №204
  • Приемане на декларация за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, подписан на 16.07.2009г. между Министъра на икономиката и енергетиката и фирма „Ресурс-1“ АД, гр.Пловдив.  РЕШЕНИЕ № 248
  • Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2019г.  РЕШЕНИЕ № 252
  • Отмяна на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ на Община Велинград приета с решение №24/14.02.2008г. и приемане на нова Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ. РЕШЕНИЕ № 255
  • Искане за отпускане на дългосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер на 2 900 000лв. РЕШЕНИЕ № 294
  • Приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2021г.  РЕШЕНИЕ № 334
  • Приемане Тарифа на Общински съвет – Велинград за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Община Велинград за ползване и управление за срок от 25 години. РЕШЕНИЕ № 335

            Важна част от работата на един законодателен орган, какъвто е Общински съвет-Велинград, е насочена  към  актуализиране на основните нормативни актове и приемането на нови такива.

С РЕШЕНИЕ № 255 е приета нова Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ. С РЕШЕНИЕ № 336 е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. 

Постоянните комисии към ОбС, чиято дейност е насочена да подпомага Съвета в решаването на местните проблеми, свързани с икономическото развитие, управлението на общинската собственост, въпроси свързани с инфраструктурата, социални дейности, образование и култура и др., провеждаха своите заседания по дневен ред, определен от Оперативно бюро,  съобразен с дневния ред на общинските сесии и при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

            Заседанията на постоянните комисии,  както и на ОбС се оповестяват публично, съгласно предвиденото в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-Велинград и ЗМСМА. На 16 и 29 Декември бяха проведени он-лайн заседания, чрез платформата Скайп като от тях,  на е-страницата бе публикуван пълен аудиозапис. Постоянните комисии бяха присъствени и открити за граждани (Голяма зала на Община Велинград). Стриктно се спазва изискването за публичност и прозрачност при подготовка и вземане на решенията. На е-страницата на Община Велинград, обществеността е своевременно уведомявана, както за графика на заседанията на комисиите и на общинския съвет, така и за съдържанието на включените, в дневния им ред, теми.

              През отчетния период Постоянните комисии са заседавали  както следва:

ПОСТОЯННА      КОМИСИЯ

Заседания
       бр.Разгледани проекти, бр.Контрол  Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества4

53

15

Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване4

98

67

Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика6   4 редовни 2 извънредни

51

20

Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство4

49

11

Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция4

81

51

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество4

40

0

 

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от Председателя на Общински съвет, приемат предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

           Някои от основните акценти в работата на отделните комисии и по-важни решения, приети от Общински съвет за периода м. Юли 2020 г. - м. Декември 2020г., по постоянни комисии, в хронолигичен ред,  са :

1.Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества:

 • Искане за отпускане на временен безлихвен заем за сметка на централния бюджет поради възникналия временен касов разрив по бюджета на общината в резултат на занижена събираемост, със срок на погасяване до края на 2021 г. и в размер на отрицателната разлика между плащанията по начислените задължения за текущата година на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци към последния отчетен период за 2020 г. и плащанията по същите показатели към същия период на 2019 г. с цел справяне с безпрецедентната криза и осигуряване нормалното функциониране на общината.-  РЕШЕНИЕ №206
 • Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2019г.  РЕШЕНИЕ № 252
 • Промяна в бюджета на Община Велинград за 2020г.  РЕШЕНИЕ № 253
 • Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. РЕШЕНИЕ № 254 ; РЕШЕНИЕ № 295 ; РЕШЕНИЕ № 367 ; РЕШЕНИЕ №369
 • Изменение на Решение № 196 от 19.09.2019 г. за Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград” АДБФП № РД-02-37-34/28.03.2018 г. и номер от ИСУН BG16RFOP001-1.037-0005-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. РЕШЕНИЕ № 293
  • Искане за отпускане на дългосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер на 2 900 000лв. РЕШЕНИЕ № 294
  • ·        Сключване на споразумение, относно заплащането на отчетена, но незаплатена дейност през 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г., установени по реда на §1, ал.4 от ПЗР на ЗБНЗОК 2020г., между „МБАЛ-Велинград” ЕООД и НЗОК.РЕШЕНИЕ № 332
   • Промяна в бюджета на Община Велинград за 2020г. РЕШЕНИЕ №368

 

2. Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция

 • ·        Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2020- 30.06.2020г.  включително.-  РЕШЕНИЕ №207
 • Приемане на дългосрочна Програма на община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива-  РЕШЕНИЕ №208
 • Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград- РЕШЕНИЕ №219
 • Промяна на трасето на републикански път III 843 /Велинград – гр. Сърница/, попадаща в регулацията на гр. Велинград и свързаната с това промяна на собствеността на новото трасе от публична общинска в публична държавна.-   РЕШЕНИЕ №220   ; Изменено с РЕШЕНИЕ № 250
 • Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2020 год.-  РЕШЕНИЕ №225 ; РЕШЕНИЕ № 257 ; РЕШЕНИЕ № 301 ; РЕШЕНИЕ № 354
 • Поставяне на паметна плоча  в Боров парк на Йорданка Пенина.- РЕШЕНИЕ №231
 • Приемане на декларация за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, подписан на 16.07.2009г. между Министъра на икономиката и енергетиката и фирма „Ресурс-1“ АД, гр.Пловдив.  РЕШЕНИЕ № 248
 • Отмяна на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ на Община Велинград приета с решение №24/14.02.2008г. и приемане на нова Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ. РЕШЕНИЕ № 255
 • Удължаване на срока на Договор за предоставяне на концесия от 29.03.2001г., сключен с концесионер ЕТ „Виктор Йовчев – Вики 94”.  РЕШЕНИЕ № 284
 • Даване на съгласие за промяна на собствеността от публична общинска в публична държавна на път разклон д.Биркова-Кръстава-Велинград -Горски пункт „Селище” с обща дължина от 17,120км.-  РЕШЕНИЕ № 292
 • Одобряване на сключен договор за наем между „Медицински център Велинград 2017“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за помещенията, находящи се на първи редовен етаж от четириетажна масивна сграда, включена в капитала на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД.  РЕШЕНИЕ № 296
 • Одобряване на сключен договор за наем между „МБАЛ-Велинград“ ЕООД и „Медицински център 2017“ ЕООД за отдаване под наем на Рентгенова уредба за компютърни томографии.  РЕШЕНИЕ № 297
 • Даване съгласие за изграждане на четириетажна пристройка за асансьорна клетка, обособяване на инфекциозно отделение и извършване на ремонтни дейности в „МБАЛ-Велинград“ ЕООД.  РЕШЕНИЕ № 298
 • Предоставяне на безвъзмездно право на управление на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ върху имот ПОС – сграда за  детско заведение  за срок от пет години.  РЕШЕНИЕ № 304
 • Приемане Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2021г.  РЕШЕНИЕ № 333
 • Приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2021г.  РЕШЕНИЕ № 334
 • Приемане Тарифа на Общински съвет – Велинград за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Община Велинград за ползване и управление за срок от 25 години. РЕШЕНИЕ № 335
 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.  РЕШЕНИЕ № 336
 • Даване на съгласие Община Велинград да кандидатства чрез Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост по Наредба №4/08.07.2019г., издадена от Министъра на младежта и спорта по проект „Сграда на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Физкултурен салон ІІ-ри етап“ с.Биркова. РЕШЕНИЕ № 337
 • Даване на съгласие Община Велинград да кандидатства чрез Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост по Наредба №4/08.07.2019г., издадена от Министъра на младежта и спорта по проект „Физкултурен салон към ОУ „В.Левски“ с.Кръстава. РЕШЕНИЕ № 338 
 • Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.05.2020г. до 31.10.2020г. и решенията, които към 30.04.2020г. са били в процедура по изпълнение.РЕШЕНИЕ № 346

 

3.Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване:

 • Заповед №1043/30.06.2020г., относно ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ IX-„За културен дом и изложбена зала“ в кв. 141 по плана на гр. Велинград.РЕШЕНИЕ №  205
 • Заявление от д-р Ж. Чешмеджиев- УПРАВИТЕЛ на „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД, ЕИК 112505488, гр. Велинград, бул. ”Съединение” № 49,  Договор № 489/11.06.2018 год. за пълномощие на Управителя, Скица № 114 от 13.04.2020 год. по обезсиления регулационен план на гр. Велинград, Акт за Публична Общинска собственост № 148 от 02.10.2000г. Акт за Публична Общинска собственост № 150 от 02.10.2000 г., т. 10 от Решение № 21 от 25.01.2018 год. и Решение № 114 от 27.02.2020 год. и двете на ОбС-Велинград-обект:”АСАНСЬОР КЪМ „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД РЕШЕНИЕ №223
 • Произнасяне по съобщаване на издадена заповед на Кмет на Община В-д за премахване на строеж: ограда към обект с 10450.503.1238.1 по КК, находяща се в УПИ VIII- ‘’ЗА озеленяване’, кв. 30, ул. Братя Маврикови, в ПИ 10450.503.1238- РЕШЕНИЕ №242
 • Произнасяне по съобщаване на издадена заповед на Кмет на Община В-д за премахване на строеж: двуетажна сграда за обществено хранене ЗП 96кв.м, ул. ‘Братя Маврикови”, ведно с бетонови площадки с площ 97 кв.м, в ”За озеленяване” ПИ 10450.503.1238 с площ 2244 кв.м., кв. 30 - РЕШЕНИЕ №243
 • Произнасяне по съобщаване на решение на комисия по чл.196, ал.1 от ЗУТ, премахване на строеж- ”строеж 2МЖ” в УПИ I- 27, кв.3 по плана на Цветино, отреден за ветеринарна служба, на ул. с  о.т. 8-9-10- РЕШЕНИЕ №244
 • Произнасяне по съобщаване на издадена заповед на Кмет на Община В-д за премахване на строеж: ”строеж 2пМС” в УПИ I- 27, кв.3 по плана на Цветино, отреден за ветеринарна служба, на ул. с  о.т. 8-9-10-  РЕШЕНИЕ №245
 • ·        Произнасяне по съобщаване на издадена заповед на Кмет на Община В-д за премахване на строеж: ”Сграда в УПИ I I I- 129 ‘ЗА ОБЩ.НУЖДИ’, кв.8, с.Цветино, ул. с о.т. 28-60-61-   РЕШЕНИЕ №246
 • Съобщаване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект: Общински път РАZ 2075/ РАZ 2063/ ж.п. гара Цветино-Магерови колиби, община Велинград, област Пазарджик. РЕШЕНИЕ № 249 ; РЕШЕНИЕ № 329
 • Разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на съществуващ УПИ I-„За детско учреждение”, кв.409 по плана на град Велинград /ПИ 10450.501.2061 по КК на град Велинград/. РЕШЕНИЕ № 251
 • ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ І-2834 „За минерален плаж, търговия, услуги и спорт” в кв.156 по плана на гр.Велинград.-  V-„За помпена станция и резервоар”  РЕШЕНИЕ № 268
 • Даване съгласие за вътрешно преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект – сладкарница в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати в кв.35 по регулационния план на гр.Велинград. - РЕШЕНИЕ № 285 – върнато от Областен управител. Поради липса на кворум (присъствали 14 общински съветници) заседанието на ОбС-Велинград не е проведено (26 Октомври).
 • Учредяване безвъзмездно право на управление за срок от 5г.в полза на „Център за подкрепа за личностно развитие-обединен детски комплекс“ и СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ върху имоти публична общинска собственост.  РЕШЕНИЕ № 310
 • Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водовземно съоръжение Сондаж №3 „Мизинка“ на Община Велинград за обект ДГ „Детски рай“.  РЕШЕНИЕ № 314

  4.Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика:

 • Актуализиране на  общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г във връзка с подаване на проектно предложение с наименование  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2- РЕШЕНИЕ №210
 • Актуализиране на  план за действие на Община Велинград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход  и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2018-2020 г. във връзка с подаване на проектно предложение с наименование  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, в която община Велинград е конкретен бенефициент, предоставяме информация и предлагаме да вземете решение.- РЕШЕНИЕ №211
 • Подготовка и подаване на проектно предложение на Община Велинград с наименование „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 -РЕШЕНИЕ №212
 • Одобряване на споразумение за сътрудничество с конкретния/те партньор/и по проекта,съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА във връзка с подаване на проектно предложение с наименование  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ по процедураBG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 подаване на проектно предложение на Община Велинград по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА- ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ  РЕШЕНИЕ №213
 • Изменение на Решение №26/30.01.2020г. на Общински съвет- Велинград, взето с Протокол №1, точка №23 от дневния ред- РЕШЕНИЕ №214
 • Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2020/2021 година. –  РЕШЕНИЕ №215
 • Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 2020/2021 г. –  РЕШЕНИЕ №216
 • Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища  за учебната 2020/2021 г.-    РЕШЕНИЕ №217
 • Одобряване съществуването на маломерна паралелка в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Велинград за учебната 2020/2021г. РЕШЕНИЕ № 299
 • Отчет по изпълнение на общинския план за младежта за 2020г. РЕШЕНИЕ № 340
 • Приемане на Общински годишен план за младежта за 2021г. РЕШЕНИЕ № 341
 • Отчет по Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2020г. РЕШЕНИЕ № 342
 • Приемане на Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2021г. РЕШЕНИЕ № 343
 • Даване на съгласие за подаване на искане от Община Велинград до  УО на ОПРЧР за сключване на допълнително споразумение по проект „Патронажна грижа в Община Велинград”.  РЕШЕНИЕ № 344
 • Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Велинград по Процедурата. РЕШЕНИЕ № 347

 

 1. 5.      Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство:
 • Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Велинград, както и условията за отдаването им под наем за срок от една стопанска година- РЕШЕНИЕ №224
  • ·        Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд РЕШЕНИЕ №234 ; РЕШЕНИЕ №236  ;  РЕШЕНИЕ №237 ; РЕШЕНИЕ № 356 ; РЕШЕНИЕ № 357
  • Упълномощаване Кмета на Община Велинград за провеждане на процедура по чл.81 от Закона за горите – промяна предназначението на земеделски земи, които са придобили характеристиките на гора, в гора. РЕШЕНИЕ № 345
  • Приемане на Спортен календар за 2021г.  РЕШЕНИЕ № 349

 

 1. 6.       Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество

Комисията по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество е провела 4 заседания, на които е разгледала и взела становища по 45 преписки на молби и жалби на граждани и институции.

  Постоянните комисии освен въпроси от текущ порядък, разглеждат и въпроси и вземат отношение по всички постъпили в деловодството на Общински съвет молби, жалби, питания и др. от граждани и институции, които се разпределят по вътрешен входящ дневник от Председателя на ОбС-Велинград до председателите на ПК.

   Относно водените административни дела от и срещу Общински съвет – Велинград, адв.Дафинка Семерджиева предоставя следната справка:

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА 2020 г.

 

Окръжна прокуратура – Пазарджик/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд Пазарджик АД №1371/2019г., образувано по оспорване на административен акт, ЗМСМА ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ВОДОПРЕНОС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, определено е като дело със значим обществен интерес. Решение № 722 от 25.09.2020 г. на АС – Пазарджик
Окръжна прокуратура – Пазарджик/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд Пазарджик АД №1438/2019г., образувано по оспорване на административен акт, ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ЧЛ.6, Т.3,АЛ.16, АЛ.2,Т.3,ЧЛ.23,Т.2 И ЧЛ.42,АЛ.2, Т.3 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 173 ОТ 29.06.2005Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД. Делото е определено като такова със значим обществен интерес. Открито съдебно заседание от 13.01.2021, 10:35ч.
 
Окръжна прокуратура – Пазарджик/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд Пазарджик АД №208/2020г., образувано по оспорване на подзаконов нормативен акт – ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2 ОТ ЗМДТ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 24/14.02.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Делото е определено като такова със значим обществен интерес. Решение № 4 от 04.01.2021 г. на Административен съд – Пазарджик.
Окръжна прокуратура – Пазарджик/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Върховен административен съд АД №12460/2020г., образувано по оспорване на Решение № 722 от 25.09.2020 г. по адм. дело № 1371/2019г. по описа на Административен съд – Пазарджик, с което е обявена нищожността на УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ВОДОПРЕНОС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, определено е като дело със значим обществен интерес. Открито съдебно заседание е насрочено за  29.03.2021, 10:30ч..
Обаластен управител на област Пазарджик/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Върховен административен съд АД №1254/2020г., образувано по жалба на Областен управител на област Пазарджик срещу Решение № 285 от 24.09.2020г. на ОбС Открито съдебно заседание е насрочено за  25.01.2021, 09:45ч..

 

 О т ч е т

 

по Програмата за работата на Общински съвет – Велинград

за периода 01.07.2020- 31.12.2020г.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА

 

 

Срок

 

 

Изпълнение

 

1.

Отчет за полугодието за управлението на проекти, съфинансирани със средства на ЕС, тяхното движение- подготовка на документация и депозирани проектни предложения по всички подходящи за Община Велинград процедури, отворени за кандидатстване през 2020г.

м. VII

Изпълнено

2.

Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за първо полугодие на 2020г.

м. VII

РЕШЕНИЕ №207

3.

Отчети  на управителите „ВКТВ“ЕООД, ”МЦ- Велинград2017” ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за второ тримесечие на 2020г.

м. ІХ

Изпълнено

4.

Разглеждане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия, маси, кабини и др., съгласно чл.56 от ЗУТ

м. ІХ

Отложена с писмо вх.№588/01.09.-20г.

5.

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, съгласно чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

м. ІХ

Изпълнено

6.

Приемане на отчет на бюджета на Община Велинград (чл.140, ал.5 от ЗПФ)

РЕШЕНИЕ № 252

7.

Информация за състоянието на училищната  мрежа в общината и тенданции в развитието й през учебната 2020/2021г. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища, и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини

м. ІХ

Изпълнено

8.

Отчет за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2020г.; Отчет за изпълнение на събираемостта ма МДТ за първото полугодие на 2020г.

м. ІХ

Разгледан

м.Ноември

9.

Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия.   Отчет на извършените дейности по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон

Х

Разгледан

м.Ноември

 

Представен

м.Декември

 

10.

Отчети  на управителите на „ВКТВ“ЕООД, ”МЦ-Велинград 2017” ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за трето тримесечие на 2020г.

м. XI

„ВКТВ“ЕООД –

 Разгледан ;

”МЦ-Велинград 2017”-

Непредставен;

„МБАЛ-Велинград“ –

Непредставен;

11.

Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.; Анализ на инфраструктурно, социално и икономическо състояние на селата в Община Велинград- демографска характеристика

м. XI

Разгледани

м.ДЕКЕМВРИ

12.

Отчет за овладяване популацията на безстопанствените кучетам. XI

Ще се разглежда

м.Януари 2021 г.

13.

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Велинград; Отчет за изпълнение на Програмата за управление качеството на атмосферния ;    

м. XI

Ще се разглеждат

м.Януари 2021г.

14.

Отчет за дейността и събираемостта на Отдел ‘Инспекторат’- информация за контрола и санкциите, при спазването и изпълнението на общинските наредби

м. XII

Непредставен

15

Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2021г.    

м. XII

РЕШЕНИЕ № 333

16

Приемане на план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци

м. XII

РЕШЕНИЕ № 334

17

Подробен Отчет поизпълнение на програмата за управление на Община Велинград за 2020г., включващ общинско имущество  /земи и сгради/  по населени места и приходи от тях

м. XII

Ще се разглежда

м.Януари 2021г.

18

Приемане на спортен календар на Община Велинград  за 2021г.    

м. XII

РЕШЕНИЕ № 349

19

Общинска програма за осигуряване на обществено полезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане, съгласно ЗСП  и Отчет за 2020г.;

м. XII

 РЕШЕНИЕ № 343

 1. РЕШЕНИЕ № 342

 

20

Отчет по изпълнението на Общинска  Програма за младежта за 2020г.  и приемане на нова    

м. XII

РЕШЕНИЕ № 340

РЕШЕНИЕ № 341

21

Приемане на нов ОПР за периода 2021- 2027г.

м. XII

Обсъждане и

приемане на

План за интегрирано

развитие на

 Община Велинград

 за периода 2021- 2027г.-

м.МАРТ 2021г.

22

Отчет на Кмета на Общината в изпълнение на актовете на Общински съвет    

м. XII

РЕШЕНИЕ № 346

 

Заседанията на Общински съвет-Велинград, за периода 01.07.2020- 31.12.2020г., са проведеждани съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и действащото законодателство в РБ.   Приетите от Общински съвет – Велинград решения са според сферата на дейност, в които се осъществява местното самоуправление, както те са изброени в чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

         На основание чл. 22, ал.2  от ЗМСМА, в 7- дневен  срок  от  приемането  им,  всички  решения  на Общински съвет- Велинград са обявявани на електронната  страница   на  Община  Велинград –https://m.velingrad.bg/?page_id=489 -Общински съвет.   

 

                       

О Т Ч Е Т

за изпълнението на бюджета на Общински съвет-Велинград за

На основание чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, отчет по изпълнението на бюджета на общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател, който се внася за одобрение от  Общинския съвет. При изразходването на средствата е съблюдавана строго финансовата дисциплина, предвид финансовото състояние на Община- Велинград.

 

Справка Касов отчет Бюджет по функции за 01.01.2020- 31.12.2020г. – ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Съгласно РЕШЕНИЕ № 1 Приемане на общински бюджет за 2020г. на Община Велинград, гласуваните средства за ОбС-Велинград са, както следва:

Дейност: “Общински съвет”
§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

18 420

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

217 335

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

45 312

§ 1000 – издръжка

24 400

§ 1900 -платени данъци и такси

100

§ 4600- разходи за членски внос

870

Всичко :

306 437

 

                                                                            Председател на ОбС-Велинград:

                                                                                                                         /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!