РЕШЕНИЕ № 2/28.01.2021г.

Относно: Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Велинград в изпълнение на чл. 133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, с който е въведено изискване общинските съвети да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община.

 

На основание чл.21, ал.1, т.7, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, при съобразяване с изискванията на чл.18а, 18б, чл. 20, ал.2, чл. 26, ал. 3 и ал. 5 и чл. 28 от Закон за нормативните актове, чл. 43 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на закона за нормативните актове и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Велинград.

            Приложение: Наредба.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №3 от дневния ред, по вх.№19/12.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!