РЕШЕНИЕ № 3/28.01.2021г.

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.283, ал. 9, 10 и 11 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и чл.8, ал.1, т.3, чл.9 и чл.81 от ЗМДТ, чл.60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград както следва:

§1. В чл. 22 се правят следните изменения:

Заличава текста: „месечна такса в размер на 40,00лв. за пълен месец”. Добавя второ изречение: „За децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини, дневната такса за дейностите по хранене се заплаща с намаление от 0.90 лева за храноден за периода от 01 септември до 31 май.”

 1. 1.      Алинея 1 придобива следния текст:

„(1) За ползване на детски ясли и целодневни детски градини, родителите или настойниците дължат дневна такса за дейностите по хранене в размер на 1.90 лева за храноден. За децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини, дневната такса за дейностите по хранене се заплаща с намаление от 0.90 лева за храноден за периода от 01 септември до 31 май.”

 1. 2.      Ал. 2 се изменя по следния начин: заличава думата: „месечна”

Алинея 2 придобива следния текст:

„(2) При отсъствие на дете от детска градина, родителите или настойниците заплащат дължимата такса, съобразно броя на посещенията.”

 1. Ал. 3 се отменя изцяло.

(3) За полудневни детски градини таксата е 15 лева на месец за всеки месец от годината за три и четири -годишни деца

 1. 4.      Ал. 4 се изменя като се заличава текста: „за всички деца поравно”

и придобива по следния вид:

„(4) Разликата до пълния размер на калкулираната сума на разходите за такса на дете се дофинансира от собствени приходи на община Велинград.”

 1. 5.      Ал. 5 се отменя изцяло

(5) Таксата по чл.22, ал.1 и чл.22,ал.2,т.2 се определя ежегодно в срок до 45 дена от датата на приемане на бюджета на община Велинград за съответната година при съобразяване с гласувания бюджет.

 1. 6.    Ал. 6 се изменя като се заличава изречение второ: Общински съвет делегира права на Кмета на Общината да освобождава или намалява таксата, след представяне на необходимите документи от директорите на детските градини”

Алинея 6 придобива текста:

„(6) Освобождаване или намаляване на такса може да се извърши, като родителите или настойниците подадат заявление до директора на детското заведение, придружено с документи, доказващи преференцията.”

 1. 7.      Точка 1 на ал. 7 се отменя изцяло
 1. деца на загинал/и родител/и при производствени аварии и/или природни бедствия;

 1. 8.      Точка 2 на ал. 7 се отменя изцяло
 2. 2.      деца на загинал/и родител/и при изпълнение на служебен дълг;
 3. 9.      Точка 4 на ал. 7 се изменя като се заличава текста:настанени в санаториални, оздравителни, детски заведения или групи.” и на негово място се допълва текста: „както и с физически и сензорни заболявания – 50% и над 50% удостоверени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.”

Точка 4 придобива следния текст:

„т. 4. деца с тежки хронични заболявания посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, както и с физически и сензорни заболявания – 50% и над 50% удостоверени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК”

 1. 10.  Точка 5 на ал. 7 се отменя изцяло

т. 5 деца, на починал/и родител/и, които не са настанени в приемни семейства

Точка 6 на ал. 7 се изменя като се заличава текста: посещаващи почасово детско заведение, получаващи сутрешна закуска” и придобива  следния вид:

„т. 6. деца със специални образователни потребности”

 1. 11.   Създава се нова т. 7 със следното съдържание:

„т. 7. деца сираци или полусираци”

 1. 12.  Създава се нова ал. 10а със следното съдържание:

„Ал. 10а. Таксите по чл. 22, ал.1 и 2 се намаляват с 50 на сто за деца, чиито родители са студенти – редовно обучение.”

 1. 13.  Създава се нова ал. 10б със следното съдържание:

„Ал. 10б. За децата в задължително предучилищно образование по ал. 9, 10 и 10а не се заплаща такса за дейностите по хранене, определена в ал. 1”

 1. 14.  Създава се нова ал. 11 със следното съдържание:

 „Ал.11. При ползване на намаленията и освобождаване от такси, родителите или настойниците, подават декларация до детското заведение. Декларацията, придружена с необходимите документи доказващи преференцията, се завежда с входящ номер, който се предоставя на родителя /настойника/.”

 1. 15.   Създава се нова ал. 11а със следното съдържание:

„Ал. 11а. Необходими документи за освобождаване от такса по ал. 11:

1. Копие на акт за смърт за случаите по ал.7, т.1

2. Копие на Заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане” и копие от договора сключен с приемното семейство за случаите по ал.7, т.3

3. Копие от експертно решение на ТЕЛК за случаите по ал.7, т.4

4. Копие на заповед на директора на РЦПППО за случаите по ал.7, т.6

5. Копие на актовете за раждане на всички деца за случаите по ал.9 и ал.10

6. Служебна бележка от ВУЗ в случаите по ал.10а”

 

 1. 16.  Създава се нова ал. 11б със следното съдържание:

„Ал. 11б. Копията на документите по ал. 11а се сверяват с оригиналните документи и се заверяват от длъжностното лице /ЗАС/ в съответното заведение. Копията остават към декларацията.”

 1. 17.  Досегашната ал. 11 става ал. 12
 2. 18.  Досегашната ал. 12 става ал. 13

§2. Създава се нов чл. 22а със следното съдържание:

„Чл. 22а. Не заплащат дължимата такса по чл. 22, ал.1 и ал. 2 деца, отговарящи на критериите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, след съгласието на родителя/настойника.”

Заключителни разпоредби

§3. Настоящата Наредба влиза в сила считано от 01.01.2021г.

II. На основание чл. 60 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Велинград допуска предварително изпълнение на решението, с оглед защита на особено важни обществени интереси, както и настъпването на значителна или трудно поправима вреда.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №4 от дневния ред, по вх.№18/12.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

 

Коментарите са изключени!