РЕШЕНИЕ № 9/28.01.2021г.

Относно: Приемане като актив в баланса на Общината, извършените инвестиции от оператора по ВиК през 2020г., описани в констативен протокол, представен от комисия, назначена със заповед №47/08.01.21г. на Кмета на Община Велинград.

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Общински Съвет дава своето съгласие да се приемат извършените инвестиции от оператора по ВиК през 2020г., описани в констативен протокол, представени от комисия назначена със Заповед № 47/08.01.2021г. на Кмета на Община Велинград.

2. Извършените инвестиции следва да се заведат като активи в баланса на Община Велинград.

3. Общински Съвет дава своето съгласие Община Велинград да предаде на оператора по ВиК на обособената територия, извършените инвестиции съгласно приемо-предавателен протокол от комисия назначена със Заповед № 47/08.01.2021г. на Кмета на Община Велинград за управление.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №10 от дневния ред, по вх.№41/18.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!