РЕШЕНИЕ № 11/28.01.2021г.

Относно: Кандидатстване на Община Велинград пред Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с проектно предложение с наименование „Патронажна грижа + в община Велинград“.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.4 и 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т. 9.2. от Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, чл. 60, ал. 1 от АПК   и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Велинград да кандидатства с проектно предложение „Патронажна грижа + в община Велинград“, по приоритетна ос № 6: “Подкрепа за намаляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, код на процедурата BG05M9OP001-6.002, инвестиционен приоритет № 1 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, специфична цел 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 г..

2. Възлага на Кмета на община Велинград да извърши всички правни и фактически  действия, свързвани с кандидатстването и реализирането на проекта с доставчик на социалната услуга община Велинград чрез звено в общата структура на Общината.

РАЗПОРЕЖДАМ да бъде допуснато предварително изпълнение.

Мотиви за предварителното изпълнение:

Изпълнението на дейностите и по двете направления на проекта е мярка за ограничаване на разпространението на COVID-19, реализирана за опазване на живота и здравето на най-уязвимите хора, в т.ч. карантинирани лица. В първото си направление дейността е патронажна грижа, насочена към възрастни хора и лица с увреждания, за намаляване на контактите им чрез предоставяне на услуги в домашна среда. Във второто си направление е  подкрепа за адаптиране на социалните услуги (за делегирани от държавата дейности), в отговор на предизвикателствата, свързани с разпространението на COVID-19. Част от центровете също са за най-уязвимите групи население. Дори и при прекратяване на действащото удължаване на извънредната епидемична обстановка по Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., рискът за уязвимите групи остава.

С оглед необходимостта да бъде защитен особено важен обществен интерес, който се изразява в стартиране на процедура, Финансирана по оперативна програма от Европейския съюз и насочена към предоставяне на социални услуги за хора, попадащи в най-рисковата група от заразата COVID-19 и опазване на живота и здравето на уязвимите групи се допуска предварително изпълнение на решението.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №12 от дневния ред, по вх.№42/18.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!