РЕШЕНИЕ № 12/28.01.2021г.

Относно: Създаване на нова средносрочна почасова интегрирана здравно-социална услуга на общинско ниво за дванадесет месеца  за 81 бр. потребители с доставчик на услугата Община Велинград, финансирана с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с наименование на услугата „Патронажна грижа + в община Велинград“.

 

На основание чл. 15, ал. 5 и чл.21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 41, ал. 2, т. 2, чл. 58, ал. 1, чл. 16, ал. 2 ,т. 2, чл. 16, ал. 3, чл. 25, ал. 1 и чл. 47, ал. 3 във връзка с чл. 12, ал. 3, т. 1 и чл. 13, ал. 3, чл. 18, ал. 1 от Закон за социалните услуги, чл. 8, ал. 6 от Закон за местните данъци и такси, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от НОАМТЦУ, т. 9.2. от Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, чл. 60, ал. 1 от АПК   и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. В „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” съгласно Единната бюджетна класификация, създава ново звено „Патронажна грижа + в община Велинград“ и нови средносрочни почасови интегрирани здравно-социални услуги на общинско ниво със срок  дванадесет месеца, считано от 01.02.2021 г.,  за 81 бр. потребители с доставчик на услугите Община Велинград чрез създаденото звено, чието финансиране е с безвъзмездна финансова помощ  по процедура № BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, приоритетна ос № 6: “Подкрепа за намаляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, код на процедурата BG05M9OP001-6.002, инвестиционен приоритет № 1 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, специфична цел 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 г..

2. За потребителите на интегрираните услуги, предоставяни чрез създаденото звено „Патронажна грижа + в община Велинград“, не се определя такса за заплащане при ползването на услугите.

3. Възлага на Кмета на община Велинград да извърши всички правни и фактически  действия, свързвани с реализирането на услугите по проекта с доставчик община Велинград.

РАЗПОРЕЖДАМ да бъде допуснато предварително изпълнение.

Мотиви за предварителното изпълнение:

Изпълнението на дейностите по проекта е мярка за ограничаване на разпространението на COVID-19, реализирана за опазване на живота и здравето на най-уязвимите хора, в т.ч. карантинирани лица. В първото си направление дейността е патронажна грижа, насочена към възрастни хора и лица с увреждания, за намаляване на контактите им чрез предоставяне на услуги в домашна среда. Дори и при прекратяване на действащото удължаване на извънредната епидемична обстановка по Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., рискът за уязвимите групи остава.

С оглед необходимостта да бъде защитен особено важен обществен интерес, който се изразява в стартиране на изпълнението на дейностите по проекта, финансиран по оперативна програма от Европейския съюз и насочен към предоставяне на социални услуги за хора, попадащи в най-рисковата група от заразата COVID-19 и опазване на живота и здравето на уязвимите групи, се допуска предварително изпълнение на решението.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №13 от дневния ред, по вх.№59/18.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!