РЕШЕНИЕ № 13/28.01.2021г.

Относно: Одобряване на Годишен отчет за 2020г. по изпълнение на мерки заложени в Общинската програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016г.-2020г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Годишен отчет за 2020г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016г.-2020г.

            Приложение: Годишен отчет.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №14 от дневния ред, по вх.№814/08.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2020 ГОД.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ДЕЙНОСТИ,

ЗАЛОЖЕНИ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 г.

С Решение № 403/ 27.10.2016 г. на  Общински съвет – Велинград е приета Програма за управление на отпадъците, за периода 2016 – 2020 год. за община Велинград.

Програма за управление на отпадъците за община Велинград е приета на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и се отнася за цялата територия на общината. Програмата за управление  на отпадъците е разработена в съответствие с изискванията на ЗУО относно разработване на общински програми включващи необходимите мерките за изпълнение на задълженията на общината, произтичащи от ЗУО в приложимите нормативни актове и сектор отпадъци. Целите съдържанието и периодът на действие на Програмата съвпадат с тези на Националния план на отпадъците 2014 – 2020 г., както изисква ЗУО.

Управлението на отпадъците включва всички дейности по предотвратяване образуването на отпадъци, събиране, включително разделно, транспортиране и третиране на отпадъците, както и контрола по изпълнение  на тези дейности и се осъществява с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

             В съответствие с посочените стратегически цели са идентифицирани оперативните цели и мерки за тяхното постигане. Мерките са обособени в отделни подпрограми съобразно оперативните цели. Изпълнението на включените в подпрограмите мерки ще доведе до изпълнението както на оперативните цели на всяка от подпрограмите, така и на стратегическите цели на Програмата.

Стратегическа цел Подпрограма
СЦ 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им
 • Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци
СЦ 2: Увеличаване на количествата рециклирани и  оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци
 • Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на  битовите отпадъци най-малко от  хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло
 • Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите и изискванията за битови биоразградими и биоотпадъци
 • Подпрограма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
 • Подпрограма за управление и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци
СЦ 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда
 • Подпрограма за подобряване на административния капацитет  за управление на отпадъците
СЦ 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците
 • Подпрограма за информиране на обществеността относно управление на отпадъците

 

Стратегически цел 1:

 

            Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.

За ограничаване на количеството отпадъци, генерирани на територията на община Велинград, от осъществено значение са мерките за предотвратяване или минимизиране образуването на отпадъци. За подобряване на текущото състояние относно генерираните количества отпадъци и в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, един от основните приоритети на Програмата за управление на отпадъците на община Велинград е провеждане на целенасочена политика за предотвратяване на отпадъците, синтезиран в стратегическа цел на настоящата програма за предотвратяване образуването на отпадъци. Мерките в настоящата подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци са избрани въз основа на анализ на мерките в Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци, добрите практики, както и спецификата на община Велинград от гледна точка на количеството и морфологичния състав на отпадъци демографска и социално – икономически характеристики.

 

-                      Община Велинград съвместно с община Ракитово работи по изграждането на  инсталация за предварително третиране на смесени битови  отпадъци с капацитет 1500 тона годишно на и инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет 4000 тона годишно на от общини Велинград и Ракитово“  проект финансиран по приоритетна ОС 2 „ Отпадъци“ от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. На 07.2020 год. бе проведена церемония „ Първа копка“ с което стартираха строително монтажните дейности. С реализацията на проекта ще бъде осигурено необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделното събиране и транспортиране на зелените и биоразградими битови отпадъци.

               Целта на изграждането на двете инсталации е  да намали количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, на територията на община Велинград.

-                     Община Велинград провежда съвместно с някои училища ежегодни целенасочени мероприятия за намаляване на отпадъците. Информира чрез интернет страницата на Община Велинград, обществеността за планиране или други неикономически мерки за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите чрез предотвратяване на отпадъците

 

Стратегически цел 2:

 

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци  чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на отпадъци.

В съответствие с европейската политика за ефективно използване на ресурсите и като се взеха предвид целите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъците, поставени пред българските общини от националното законодателство, и стремежът на община Велинград да изпълни тези цели, е формулирана  Стратегическа цел 2 на настоящата програма за управление на отпадъците, а именно  „Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирани отпадъци“. За да бъде изпълнена тази цел, е разработен пакет от мерки, тематично обособени в четири подпрограми:

n     подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на  битовите отпадъци от  хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло

n     подпрограма за разделно събиране и постигане на целите и изискванията за битовите биоразградими и биоотпадъци

n     подпрограма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради

n     подпрограма за управление и намаляване на риска от депонираните отпадъци

Системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, НУБА и ИУЕЕО, които се развиват и финансират от организираните по оползотворяване на масово разпространени отпадъци чрез схемите за „разширена отговорност на производителя“ допринасят за постигане от общините на целите за рециклиране на битовите отпадъци.

-                     Община Велинград е организирала разделно събиране на отпадъците от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали чрез сключен договор за сътрудничество с организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки  с „Екобулпак“ АД организира сортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки, образувани в домакинствата, административните учреждения, търговските и промишлени обекти на територията на община Велинград.

-                     Общината има сключен договор за осигуряване на площадка в индустриална зона на град Велинград за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства в изпълнение на задълженията по чл.19, ал.3 т.11 от ЗУО, като е сключила договор с фирма, притежаваща площадка и разрешителни от ЗУО. На площадката могат да се приемат отпадъци от черни и цветни метали, едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други от физически и/или юридически лица от Община Велинград.

-                     Община Велинград има сключен договор по повод организирането, изграждането и прилагането на система за събиране, съхранение и предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми (ИУГ), образувани на територията на община Велинград.

-                     Община Велинград има сключен договор за изграждане на системата за събиране на отпадъци от излезли от употреба електрическо и електронно оборудване.

-                     Община Велинград има сключен Договор за организация дейностите по събиране, транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани на територията на Община Велинград.

-                     Община Велинград има сключен Договор за организиране на дейности по събиране, съхранение, и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства (МПС) на територията на община Велинград.

-                     Община Велинград има сключен Договор за организиране на дейности по разделно събиране, съхранение на отработени масла на територията на Община Велинград.

Община Велинград има сключен Договор във връзка с изпълнението на чл.19, ал.3 . т.7 от ЗУО.

Община Велинград работи по проект за „ Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци на община Велинград и Ракитово“.

На 05.06.2020 год. бе подписан межди Община Велинград и ОПОС договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност “Реповица”, община Велинград.

-         През 2019 год. в Оперативна програма околна среда 2014 – 2020 год. е внесен проектно предложение за изграждане на „Модулна система за разделно събиране и управление на битови отпадъците в община Велинград“,  с Решение на Ръководителя на ОПОС ни уведомяват, че Община Велинград е одобрена в списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране.

 

-           Стратегически цел 3:

Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.

За ефективното управление на отпадъците от ключово значение е наличието на добър капацитет в общината във връзка с изпълнение на функциите, възложени й съобразно нормативната уредба и поставените общински цели по отношение на политиката за отпадъците.

Предложените мерки в настоящата подпрограма са насочени към усъвършенстване на организацията на дейностите и административните процеси, необходимостта от които произтича най-вече от развиващото се национално законодателство в сектора на управление на отпадъците, националните политики за непрекъснато повишаване на квалификацията и учене през целия живот, както и от някои пропуски, идентифицирани в резултат на изготвения анализ на текущото състояние. Включените мерки са насочени към:

 • Повишаване на ефективността на управлението на отпадъците
 • Осигуряване на общински нормативни и вътрешно-ведомствени документи и процедури, които да гарантират законосъобразно и ефикасно изпълнение на дейностите с отпадъци.
 • Информационно осигуряване на управлението на отпадъците в община Велинград
 • Обезпечаване на системите за управление на отпадъците в общината с достатъчно на брой квалифицирани служители и непрекъснатото развитие на квалификацията и уменията на служителите с функции в областта на отпадъците.

Мерките в Подпрограмата имат хоризонтален характер и тяхното изпълнение ще допринесе за постигане на всички стратегически цели на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Велинград. Изпълнението на планираните мерки ще допринесе и за постигане на такова управление на отпадъците, което ще гарантира чиста и безопасна околна среда за жителите на общината.

-                     Община Велинград има подписа договор за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци на община Велинград, поддържане на чистота на територията на обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване. Фирмата е оборудвана със специализирани автомобили за извършване на задълженията си. Реновирани са почти всички съдове за събиране на битови отпадъци, също така периодично се набавят нови кофи за битови отпадъци на нуждаещото се население.

-                     Община Велинград има изготвен морфологичен анализ за четирите сезона на състава и количеството битови отпадъци образувани на територията на община Велинград

 

Стратегически цел 4:

Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на йерархията на управление на отпадъците.

Основополагащ фактор за постигане на целите на политиката за отпадъците в общината е разбирането и приемането от страна на всички жители на общината – като генератори на отпадъци – на тяхната отговорност да прилагат добри практики за предотвратяване и разделно събиране на отпадъците у дома и на работното място. В този смисъл от особена важност е да се промени разбирането за отпадъците като нежелан, но неизбежен страничен продукт и да се осъзнае необходимостта от намаляване на отпадъците и използването им като ресурс.

Община Велинград поставя работата с обществеността сред основните приоритети в Програмата за управление на отпадъците и си поставя стратегическа цел за „Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците“.

Настоящата Подпрограма за информиране на обществеността в областта на управление на отпадъците е насочена към постигане на тази стратегическа цел. Мерките целят изграждане на информирано поведение и повишаване на участието на населението и бизнеса в управлението на отпадъците на територията на община Велинград.

Включените в подпрограмата мерки са т.нар. меки мерки и имат хоризонтален характер. На практика тези мерки подпомагат изпълнението и на мерките в другите подпрограми, а оттам допринасят за постигане на всички стратегически цели на Програмата за управление на отпадъците на община Велинград.

Предвидените в подпрограмата мерки включват публикуване и разпространение на актуална информация и провеждане на разяснителни кампании за повишаване на информираността и разбирането сред населението и бизнеса – за същността, принципите и йерархията за управление на отпадъците; за услугите по събиране, транспортиране и третиране на различните потоци отпадъци, предоставяни от община Велинград; за задълженията на гражданите и бизнеса и за действията, които трябва да предприемат при управление на генерираните от тях отпадъци. Планирани са също мерки, които чрез подходящи техники или схеми включват пряко гражданите в дейности за разделно събиране на различни потоци битови отпадъци. Специално внимание ще бъде обърнато на работата с децата в детските градини и училищата на територията на общината, предвид създаването у тях на устойчиви нагласи и поведение относно отпадъците. Друга група мерки е насочена към участие на обществеността в процеса на вземане на решения относно политиката за отпадъците чрез допитвания, консултации, публични обсъждания.

В настоящата подпрограма не са включени специфични мерки във връзка с участието на населението в предотвратяване образуването на отпадъци, тъй като те са включени в Подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци. 

-                     Община Велинград е предоставила достъп на населението за информация за управление на отпадъците в общината, като публикува актуална информация за отпадъците и управлението на интернет страницата на общината.

 

-                     Община Велинград е работи постоянно по почистване на образувани нерегламентирани замърсявания или сметища намиращи се на територията на Община Велинград.

 

 

     Отчетът по изпълнение на „Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020г. на Община Велинград“ се извършва ежегодно така направения отчет не гарантира за пълна изчерпателност за извършените дейности през изминалата година и може да бъде допълван и в последствие коригиран.

 

 

 

Д-р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

Коментарите са изключени!