РЕШЕНИЕ № 14/28.01.2021г.

Относно: Одобряване на Годишен отчет за 2020г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на Община Велинград 2019-2023г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.40, ал.2 от Закона за защита на животните и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Годишен отчет за 2020г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на Община Велинград 2019-2023г.

                   Приложение:Годишен отчет.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №15 от дневния ред, по вх.№813/08.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2020 ГОД.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  ДЕЙНОСТИ,

ЗАЛОЖЕНИ В ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2019 – 2023 Г.

         С Решение № 202/ 19.09.2019 г. на  Общински съвет – Велинград е приета Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Велинград 2019 – 2023 г. Програма е приета на основание с чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.,4 от Закона за защита на животните, основните и цели са намаляване на  популацията на безстопанствените кучета, чрез  прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. През отчетния период са извършени следните действия:

  1.               На територията на Община Велинград се задължават физическите и юридическите лица притежаващи домашни кучета да бъдат регистрирани и да заплащат такса съгласно чл.37 от Закона за защита на животните , и раздел II, чл.4, ал.1 и чл.12, чл.13 и чл.14 от Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета на Община Велинград VI, чл.37, т.15 от Наредба за определянето и администрирането на местни данъци и цени на услуги.
  2.                  През 2020 год. няма извършено преброяване на безстопанствените кучета, като такова се планира в периода март-юни 2021г.
  3.                 Община Велинград има създадена организация за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината като за тази цел има назначен служител успешно преминал курс за Хуманно отношение и защита на животните по време на транспорт и Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони и приюти, който извършва транспортирането със специализирано транспортно средство до регистрирани амбулатории, които извършат обработката на безстопанствените животни;
  4.                  Община Велинград е организирала и обозначила с информационни табели местата забранени за разходка на домашни кучета;
  5.                   На територията на Община Велинград се извършва постоянен контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета и спазването на програмата.

 

 

Коментарите са изключени!