РЕШЕНИЕ № 15/28.01.2021г.

Относно: Мониторингов доклад за 2020г. по Плана за действие на Община Велинград за интеграция на ромите /2018-2020г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Мониторингов доклад за 2020г. по Плана за действие на Община Велинград за интеграция на ромите /2018-2020г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020г.

                   Приложение: Мониторингов доклад.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №16 от дневния ред, по вх.№49/18.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!