РЕШЕНИЕ № 16/28.01.2021г.

Относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, държавно-делегирана дейност, считано от 01.01.2021г.

 

На основание чл.21, ал.1 т.23  от ЗМСМА,  чл.25, ал.2 и чл.93 от Закона за социалните услуги,    чл. 83, ал.1  от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.

2. Натуралният показател да се определя, съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 87 потребители за 2021 година и Заповед №РД01-2524/31.12.2020г. на Агенция за социално подпомагане за предварително одобрение за създаване на социалната услугата „Асистентска подкрепа”, считано от 01.01.2021г., която се финансира от държавния бюджет със слените параметри: Вид: „Асистентска подкрепа”, профил: специализирана социална услуга, адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35, брой асистенти: 29, брой потребители: 87.

             3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид това, че новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ се създава, считано от 01.01.2021г. и поради необходимостта да се осигури животът и здравето на лица в невъзможност за самообслужване и деца,  и лица с трайни увреждания. От закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима  вреда за лицата в неравностойно положение, които имат нужда от ползването на този вид услуга.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №17 от дневния ред, по вх.№48/18.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!