РЕШЕНИЕ № 17/28.01.2021г.

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2021г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9  от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост в Община Велинград през 2021 година.

            Приложение: Програма.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №18 от дневния ред, по вх.№51/18.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

 

П Р О Г Р А М  А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 година на община Велинград. Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собствеността, се извършват под общото ръководство и контрол на Общински съвет, съобразено с Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на общински съвет Велинград.

Основният принцип при управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост трябва да е съобразен с чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за неговото управление, а именно „в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин“.

Основният ангажимент на Община Велинград е да стопанисва и се грижи за имотите публична общинска собственост, като добър стопанин, в предвид на важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските фондове и други програми. За да може Община Велинград да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на Инвестиционната програма е важно тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на общинска собственост, което носи приходи в общинския бюджет, чрез събиране на наеми, аренди, приходи от продажби, право на строеж, публично – частни партньорства или предоставяне на концесии, такси и др.

Очакваните приходи и разходи в програмата са прогнозни и са направени въз основа на сключени сделки и проявен инвеститорски интерес през преходната година.

ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.Основни цели:

1.1. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.

1.2. Опазване и подобряване на екологичната среда

1.3. Пълно идентифициране на обема общинска собственост

1.4. Гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите от стопанисването на общинската собственост.

Осигуряването и постигането на предходните цели гарантират поддържането на общинската собственост в оптимален обем, структура и при оптимално управление, като гарант за осигуряване на устойчиво развитие на общината като цяло.

2. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост.

2.1. Законосъобразност

Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметски наместници действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда, предвиден в закона, като не се допуска конфликт на интереси.

2.2. Приоритетност на обществения интерес

При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите приоритетно следят за защита на обществения интерес. Имотите и вещите, общинска собственост, се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

2.3. Целесъобразност

Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи, цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество.

2.4. Публичност

При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.

2.5. Състезателност при разпореждането.

Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин, определени в наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС.

3. Приоритети

3.1. Отчитане на новите приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстването за получаване на кредити от финансови институции, международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост в интерес на жителите на община Велинград.

3.2. Увеличаване на общинската собственост чрез придобиване на нова собственост.

3.3. Ефективност в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел увеличаване на собствените приходи на общината.

     Предмет на настоящата програма са недвижимите незастроени и застроени жилищни и нежилищни имоти, общинска собственост, които са на пряко управление и разпореждане на общинския съвет и кмета на общината и са предназначени за отдаване под наем и продажба, както и имотите, които Общината ще апортира като участие в търговски дружества (ако има такива).

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ актуализирането ? през годината в зависимост от конкретните условия и нормативна уредба.

ІІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

Настоящата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост обхваща периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Предмет на  програмата са имоти – публична и частна общинска собственост. С имотите и вещите, които са извън обхвата на програмата се извършват разпоредителни действия след нейното актуализиране. Програмата подлежи на текущо актуализиране през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет на основание чл.8, ал.9  от ЗОС.

Съгласно от чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост Програмата съдържа:

 1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
 2. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
 3. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;
 4. описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;
 5. обектите,за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

ІV. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.Прогнозни  приходи през 2021 г.

             1.1.От наеми общински обекти и терени –    140 000 лева

              В т.ч.

              – от обекти- 50 000 лв.

              – от терени –75 000 лв.

              – от наем по краткосрочни договори -15 000 лв.

             1.2. От продажба на общинска земя и сгради – 150 000 лева

             1.3. От наем на земеделски земи – 55 000 лева

             1.4. От концесии – 2592 лева

 

V. ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ,ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ

 

1. Сгради

-          Магазин №15 с предназначение за търговия със застроена площ 73 /седемдесет и три/ кв.м., находящ се в УПИ ІV, кв.104 (Пазара) /идентичен с УПИ ІХ, кв.111/ съгласно удостоверение №24/18.01.2010г. по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.2002г./

-          Масивен магазин със застроена площ от 72 кв.м. (бивш спортен магазин) , идентификатор по КККР 10450.502.300.1.7 на гр. Велинград – публична  общинска собственост съгласно  АПОС № 183/14.02.2017 г.

1.1  Лекарски и зъболекарски кабинети

 • обект № 41136.0.381.1.1 – зъболекарски кабинет, обект № 41136.0.381.1.2 и обект № 41136.0.381.1.3 – здравни кабинети, находящи се в сграда 01,поземлен имот 381,кв.13 по плана на с. Света Петка, Община Велинград
 • помещение с площ 16 кв.м. в СОУ «Методи Драгинов» -  с. Драгиново  с предназначение – извършване на стоматологична помощ
 • помещение с площ 23 кв.м., находящо се на третия етаж на сграда, построена в УПИ VI – за  поща и кметство, кв. 28 по плана на   с. Драгиново,  с предназначение – извършване на стоматологична помощ
 • 2/два/ броя помещения  с обща  площ от 21,5 и 18,13,  находящи се на третия етаж  на  сграда построена в УПИ VI –За поща и кметство, кв.28 по плана на с.Драгиново
 • на зъболекарски кабинет с площ с площ от 25 кв.м.,  находящ се на третия етаж  на  сграда построена в УПИ  IX –За поща и кметство, кв.10 по плана на с. Св.Петка
 • на помещение с площ от 21,5 кв.м.  находящо се на третия етаж  на  сграда построена в УПИ VI –За поща и кметство, кв.28 по плана на с.Драгиново с предназначение: за лекарски кабинет
 • лекарски кабинет с площ от 42 кв.м.  находящо се на първия етаж в Здравната служба на с.Света Петка в УПИ  II , кв.12 по плана на с.Света Петка

 

 

 

VІ. ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ,ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ

 

ТЕРЕНИ   ЗА ОТДАВАНАЕ  ПОД  НАЕМ

ТЕРЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ / за срок  до 1 година/

 

VІІ. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ  ПО ЗЕМЛИЩА

Земеделски земи, признати и възстановени като общинска собственост, съгласно чл.18ж,ал.1 и чл.27,ал.1 от ППЗСПЗЗ и Заповеди РД-06-66 от 27.05.2011г.р РД-06-9 от 19.01.2012 г. по чл.45в,ал.7 от ППЗСПЗЗ   и РД 06-83 от 09.05.2017 г. на Директора на Областна дирекция ”Земеделие” – гр.Пазарджик

 

Землище Велинград – земи с обща площ 1800 дка.

Землище Драгиново –земи с обща площ  560 дка.

Землище Грашево – земи с обща площ 1800 дка.

Землище Кръстава –земи с обща площ 2200 дка.

Землища Пашово –земи с обща площ 170 дка.

Землище Рохлева –земи с обща площ 130 дка.

Землище Враненци-земи с обща площ 35 дка.

Землище Бутрева – земи с обща площ 200 дка.

Землище Горна Дъбева –земи с обща площ 80 дка.

Землище Света Петка –земи с обща площ 320 дка.

Землище Бозева –земи с обща площ 240 дка.

Землище Биркова- земи с обща площ 40 дка.

Землище Чолакова-земи с обща площ 160 дка.

Землище Абланица –земи с обща площ 40 дка.

Землище Цветино -земи с обща площ 40 дка.

VІІІ. ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ

 

 1. 1.      По чл. 35, ал. 1 от ЗОС/публични търгове и конкурси/.

 

Поземлен имот с идентификатор 10450.33.52 по КККР на гр. Велинград с площ от 1276 кв. м., находящ се в местността „Благовото“, трайно предназначение земеделска земя, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята IX.; АЧОС 1197/15.01.2021 г.

 1. 2.      Продажба на имоти по чл. 35, ал.3 от ЗОС/продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/.

 

 1. 3.      По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината/.

 

38.18 кв. м. идеални части от самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 1450.502.680.1.3 по КККР  на гр. Велинград, обл. Пазарджик, целият с площ от 78.81 кв. м.

 

 1. 4.      Дарение на общински имоти.

ІХ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ

Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Велинград през 2021 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Коментарите са изключени!