РЕШЕНИЕ № 25/28.01.2021г.

Относно: Одобряване на схема по чл. 56 от ЗУТ за разполагане на временен преместваем обект  – обществена тоалетна.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  Одобрява схема по чл. 56 от ЗУТ  на петно с площ от 24  / двадесет и четири/ кв. м., прието на ЕСУТ на Община Велинград  с Протокол № 7, Решение № XXXIV от 22.12.2020 г.,   за разполагане на временен преместваем обект  – санитарен възел – обществена тоалетна,  находящо се в УПИ VII – 1147 „ за озеленяване“ , кв. 281 по плана на гр.  Велинград, идентификатор по КККР на гр. Велинград: 10450.501.986 ( парк „Възраждане“ в кв. Каменица).

 

 

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №26 от дневния ред, по вх.№60/18.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!