РЕШЕНИЕ № 26/28.01.2021г.

Относно: Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 10450.502.3446 /имот три хиляди четиристотин четиридесет и шести, район петстотин и втори/ целият с площ от 4702 кв.м. /четири хиляди седемстотин и два кв. м./ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителен директор на АГКК във връзка с предварително съгласие и влязла в сила Заповед №1084/07.07.2020г. на кмета на община Велинград, с която се одобрява ПУП-ПР за УПИ XI- „За административна сграда на община Велинград и парк”, в кв.141 по плана на гр. Велинград.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, както и предварително съгласие на наследниците на Йордан Ангелов Семерджиев и Величка Ангелова Чешмеджиева и предложена пазарна цена, за която собствениците са дали своето съгласие, влязло в сила Решение №354/16.12.2020г. на Общински съвет за допълване приетата с Решение №8/30.01.2020 год. на Общински съвет-Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2020 год. с УПИ XI- „за административна сграда на община Велинград и парк”, в кв. 141 по плана на гр.Велинград и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 10450.502.3446 /имот три хиляди четиристотин четиридесет и шести, район петстотин и втори/ целият с площ от 4702 кв.м. /четири хиляди седемстотин и два кв. м./ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителен директор на АГКК чрез откупуване частта на наследниците на Йордан Ангелов Семерджиев и Величка Ангелова Чешмеджиева, представляваща имот със заличен идентификатор 10450.502.380 с площ 313 /триста и тринадесет/ кв.м., участващ в проект за изменение на КККР с проектен идентификатор 10450.502.3446 за сумата от 36 000,00лв. (тридесет и шест хиляди) без ДДС по пазарна цена, определена с оценителски доклад, изготвен от лицензиран оценител на недвижими имоти.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №27 от дневния ред, по вх.№47/18.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!