РЕШЕНИЕ № 27/28.01.2021г.

Относно: Подпомагане на бизнеса и гражданите в усложнената обстановка около COVID-19 и въведените противоепидемични мерки във връзка с Указ №296 от 21 декември 2020г. за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) за периода от 01.12.2020 г. до отмяна със заповед на Министъра на здравеопазването действието на въведените временни противоепидемични мерки и ограничения на територията на Република България, чрез освобождаване временно от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти, които имат сключени договори за наем с община Велинград, както и ползватели на общински терени за извършване на търговия на открито, за които има издадени разрешителни за ползване и наематели на общински терени за РИЕ, които са преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение №325 на Министерския съвет от 14 май 2020г., удължена с Решение №378/12.06.2020г., Решение №418/25.06.2020г., Решение №482/15.07.2020г., Решение №525/30.07.2020г., Решение №609/28.08.2020г., Решение №673/25.09.2020г. и Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.

 

На основание чл.6в от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, чл.81 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020г., чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 и чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Не дължат заплащане на договорената наемна цена за времето, през което са преустановили своята дейност в съответните обекти, до отмяна със заповед на Министъра на здравеопазването действието на въведените временни противоепидемични мерки за съответната дейност:

-          Лицата, страни по действащи договори за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на община Велинград;

-          Ползватели на общински терени за извършване на търговия на открито, за които има издадени разрешителни за ползване;

-          Лицата, страни по действащи договори за отдаване под наем на рекламна площ чрез изграждане на РИЕ – Рекламно-информационни елементи /БИЛБОРДОВЕ/ с изключение на сумата за осветяване на съоръженията.

  1. Наематели, които са предплатили месечния наем, сумата на недължимите  наемни вноски се приспада от вноските, дължими за периода след прекратяване на взетите противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Община Велинград. При изтичане срока на договора за отдаване под наем във времето, през което са преустановили своята дейност, надвнесената сума се възстановява по банкова сметка на наемателя/ползвателя.

  1. Обстоятелствата по т. 1 от настоящото решение се доказват с:

- Декларация от наемателя, по образец;

  1. Освобождава от компонента сметосъбиране и сметоизвозване всички лица, предприятия, чиято дейност е спряна със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването за периода от влизане в сила на заповедта до нейната отмяна. Всички засегнати лица могат да подадат заявление до Общинска администрация-Велинград.

 

  1. Отсрочва задълженията по Закона за местните данъци и такси на лицата, засегнати от Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, за срок от влизане в сила на Заповедта до нейната отмяна и допълнително отсрочване на задълженията за срок от шест месеца, започващи да текат от отмяната на Заповедта, като за тези периоди не се начисляват лихви за отсрочените задължения. Всички засегнати лица могат да подадат заявление до Общинска администрация-Велинград.

 

  1.  На основание чл.60 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Велинград допуска предварително изпълнение на решението, с оглед защита на особено важни обществени интереси, както и настъпването на значителна или трудно поправима вреда.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №28 от дневния ред, по вх.№46/18.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Приложение №1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Долуподписаният, …………………………………………………………………………….

(три имена)

ЕГН …………………….., л. к. №………………., изд. на …………….. от МВР ………..…..

в качеството си на

……………………………………………………………………………………………………

(длъжност)

на ………………………………………………………………………………………………..

(наименование на декларатора)

с ЕИК: ………………………………………….., седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М, че

-          Представляваното от мен дружество е

преустановило дейността си / има спад на приходите от продажби в размер на.…… %                                      (излишното се зачертава)

за срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията Република България, в частност на територията на община Велинград със Заповед №……………. на Министъра на здравеопазването в съответния обект ……………………………….

-            Договора за наем №………….., сключен с кмета на община Велинград, е преди 01.12.2020г.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата на деклариране:                                                                      Декларатор:………………

                                                                                                                                  /подпис/

Коментарите са изключени!