РЕШЕНИЕ № 28/28.01.2021г.

Относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.37и, ал.3, чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.98, ал.4  от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Дава съгласие Община Велинград да предоставя за общо и индивидуално ползване върху общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти, както и собственици с регистрирани пасищни селскостопански животни и / или техни сдружения, съобразно броя и видът им, в зависимост от притежаваните или ползвани собствени или наети пасища,мери и ливади, но не повече от определените в чл.37и,ал.4 от ЗСПЗЗ и определя списък на имотите за индивидуално ползване съгласно списък – Приложение №1.
  2. Задължава общината и ползвателите  на пасища, мери и ливади  да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №29 от дневния ред, по вх.№45/18.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

               Приложение 1
землище Велинград

N° по ред

Имот пл. № местност НТП категория

площ/дка

1

10450.1.6 ЮРТИЩЕ/ГЬОЛА Пасище VII

1,708

2

10450.2.53 МАРКОВИЦА Ливада VII

З,75

3

10450.2.128 МАРКОВИЦА Ливада VII

0,951

4

10450.2.129 МАРКОВИЦА Ливада VII

3,329

5

10450.2.147 МАРКОВИЦА Ливада VII

0,532

6

10450.2.154 МАРКОВИЦА Ливада VII

1,310

7

10450.4.21 УСТЕТО/МАНД. КОРИЯ Ливада VII

0,594

8

10450.4.29 УСТЕТО/МАНД. КОРИЯ Ливада VII

0,430

9

10450.4.30 УСТЕТО/МАНД. КОРИЯ Ливада VII

0,404

10

10450.4.58 УСТЕТО/МАНД. КОРИЯ Ливада VII

0,256

11

10450.4.66 УСТЕТО/МАНД. КОРИЯ Ливада VII

2,846

12

10450.4.92 УСТЕТО/МАНД. КОРИЯ Ливада VII

0,255

13

10450.12.50 КРАИЩЕ Пасище X

0,761

14

10450.15.105 СИВЕК-ЯНКОВА РЕКА Ливада VII

1,446

15

10450.15.122 СИВЕК-ЯНКОВА РЕКА Ливада VII

0,424

16

10450.19.27 КРАИЩЕ Пасище VII

0,620

17

10450.21.15 КРАИЩЕ/БАЧОВИЦА Пасище VII

1,800

18

10450.21.22 КРАИЩЕ/БАЧОВИЦА Пасище VII

3,595

19

10450.24.13 КЕРЕМИДАРКИ/ЯЗОВИРА Пасище VII

1,000

20

10450.27.3 РАНДОЛИН ДОЛ Пасище VII

0,744

21

10450.27.5 РАНДОЛИН ДОЛ Пасище VII

1,500

22

10450.27.14 РАНДОЛИН ДОЛ Пасище VII

1,500

23

10450.27.19 РАНДОЛИН ДОЛ Пасище VII

5,500

24

10450.27.20 РАНДОЛИН ДОЛ Пасище VII

1,000

25

10450.30.2 РАНДОЛИН ДОЛ Пасище VII

1,000

26

10450.30.20 РАНДОЛИН ДОЛ Пасище VII

1,000

27

10450.30.22 РАНДОЛИН ДОЛ Пасище VII

1,000

28

10450.34.57 БАРАТА Ливада IX

0,601

29

10450.36.178 ПЕЧКОВЕЦ Пасище VII

1,530

30

10450.36.182 ПЕЧКОВЕЦ Ливада VII

1,388

31

10450.36.238 ПЕЧКОВЕЦ Ливада VII

0,163

32

10450.36.239 ПЕЧКОВЕЦ Ливада VII

0,131

33

10450.36.245 ПЕЧКОВЕЦ Ливада VII

1,000

34

10450.37.10 БОСАК Пасище X

1,000

35

10450.37.19 БОСАК Пасище X

1,500

36

10450.37.35 БОСАК Пасище X

1,096

37

10450.37.154 БОСАК Пасище X

2,825

38

10450.38.9 БОСАК Пасище X

1,000

39

10450.38.97 БОСАК Пасище X

57,520

40

10450.39.34 БОСАК Пасище X

2,500

41

10450.40.19 БОСАК Пасище X

74,483

42

10450.40.60 БОСАК Пасище X

1,277

43

10450.41.23 БОСАК Пасище X

29,826

44

10450.41.27 БОСАК Пасище X

1,818

45

10450.41.35 БОСАК Пасище X

1,287

46

10450.42.1 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

3,401

47

10450.42.108 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

2,131

48

10450.42.122 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

1,161

49

10450.42.133 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

2,264

50

10450.42.139 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

0,680

51

10450.42.149 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

1,155

52

10450.42.167 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

1,529

53

10450.42.170 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

1,873

54

10450.42.176 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Пасище IX

1,441

55

10450.42.179 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Пасище IX

1,125

56

10450.42.181 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Пасище IX

0,675

57

10450.42.184 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Пасище IX

0,661

58

10450.42.191 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Пасище IX

0,363

59

10450.42.212 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

1,700

60

10450.42.213 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

1,066

61

10450.42.220 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

0,801

62

10450.42.221 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

0,717

63

10450.42.227 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

1,369

64

10450.42.229 ЧЕПИНСКИ МРАМОР Ливада VII

2,890

65

10450.45.1 КАВАЦИТЕ Ливада VII

1,291

66

10450.45.12 КАВАЦИТЕ Ливада VII

0,851

67

10450.47.1 ЕЛЕН КЛАДЕНЕЦ Ливада VII

0,595

68

10450.47.2 ЕЛЕН КЛАДЕНЕЦ Ливада VII

0,851

69

10450.47.4 ЕЛЕН КЛАДЕНЕЦ Ливада VII

1,700

70

10450.47.7 ЕЛЕН КЛАДЕНЕЦ Ливада VII

0,531

71

10450.51.5 ШАВАРНИК Ливада VII

2,891

72

10450.51.13 ШАВАРНИК Ливада VII

0,876

73

10450.53.49 НИСТЕРОВ КЛАДЕНЕЦ Ливада VII

0,408

74

10450.54.3 ВИЦИНАТАЛПА Ливада VII

1,582

75

10450.54.25 ВИЦИНАТАЛПА Ливада VII

1,954

76

10450.56.208 БАКЪРДЖИЙСКОТО Пасище VII

1,895

77

10450.57.10 ВИЦИНОТО Ливада VII

1,190

78

10450.57.27 вициното Ливада VII

2,009

79

10450.57.31 ВИЦИНОТО Пасище VII

3,013

80

10450.57.33 вициното Ливада VII

2,240

81

10450.66.31 ГОЛЯМА МЪТНИЦА Ливада VII

1,470

82

10450.66.42 ГОЛЯМА МЪТНИЦА Ливада VII

1,711

83

10450.67.28 БОЯНОВ ДОЛ Пасище IX

0,920

84

10450.67.36 БОЯНОВ ДОЛ Ливада IX

1,008

85

10450.68.4 СТРАЖА Пасище IX

0,939

86

10450.68.9 СТРАЖА Пасище IX

0,731

87

10450.69.25 ДЖЕСТОВ ВЪБЕЛ Ливада IX

0,781

88

10450.69.68 ДЖЕСТОВ ВЪБЕЛ Ливада IX

0,841

89

10450.70.23 ГРАМАДСКИ ДОЛ Пасище IX

0,773

90

10450.71.18 ШУМНАТО ДЕРЕ Пасище IX

3,784

91

10450.71.47 ШУМНАТО ДЕРЕ Пасище IX

2,500

92

10450.72.35 ШУМНАТО ДЕРЕ Ливада IX

0,341

93

10450.72.70 ШУМНАТО ДЕРЕ Ливада IX

2,560

94

10450.72.73 ШУМНАТО ДЕРЕ Ливада IX

2,950

95

10450.72.79 ШУМНАТО ДЕРЕ Ливада IX

0,479

96

10450.74.1 БИВОЛИЧНО ДЕРЕ Пасище IX

15,838

97

10450.74.78 БИВОЛИЧНО ДЕРЕ Пасище IX

1,741

98

10450.74.81 БИВОЛИЧНО ДЕРЕ Пасище IX

10,894

99

10450.76.14 ЧЕШМАТА Ливада IX

0,849

100

10450.76.41 ЧЕШМАТА Ливада IX

0,850

101

10450.76.57 ЧЕШМАТА Ливада IX

0,820

102

10450.78.150 КАЛ И ЩЕ Ливада VIII

0,308

103

10450.78.155 КАЛИЩЕ Ливада VIII

0,013

104

10450.81.15 ЕЛЕН КЛАДЕНЕЦ Ливада IX

0,820

105

10450.84.3 ДРЕНКОВ ДОЛ Пасище IX

0,617

106

10450.85.74 РЕПОВИЦА Пасище IX

3,312

107

10450.85.100 РЕПОВИЦА Пасище IX

13,124

108

10450.85.103 РЕПОВИЦА Пасище IX

8,864

109

10450.85.129 РЕПОВИЦА Пасище IX

10,436

110

10450.85.130 РЕПОВИЦА Пасище IX

2,739

111

10450.85.132 РЕПОВИЦА Пасище IX

2,199

112

10450.86.121 БОЧВА Ливада IX

0,225

113

10450.87.40 ВЪРЛ 03 Ливада IX

0,420

114

10450.87.42 ВЪРЛОЗ Ливада IX

0,315

115

10450.87.69 ВЪРЛОЗ Ливада IX

0,335

116

10450.87.70 ВЪРЛОЗ Ливада IX

0,249

117

10450.87.73 ВЪРЛОЗ Ливада IX

0,950

118

10450.87.76 ВЪРЛ 03 Ливада IX

1,059

119

10450.87.86 ВЪРЛОЗ Пасище IX

0,335

120

10450.87.88 ВЪРЛОЗ Пасище IX

11,152

121

10450.87.169 ВЪРЛОЗ Ливада IX

1,366

122

10450.94.59 МОГИЛИЦА Пасище IX

2,264

123

10450.101.43 БУКОВ ДОЛ Пасище IX

0,195

124

10450.102.33 ГЕРГЬОВИЦА Пасище IX

1,199

125

10450.102.43 ГЕРГЬОВИЦА Пасище IX

2,000

126

10450.102.103 ГЕРГЬОВИЦА Пасище IX

0,735

127

10450.104.23 НЕЖОВИЦА Пасище IX

0,732

128

10450.104.51 НЕЖОВИЦА Пасище IX

0,448

129

10450.111.12 КЛАДОВА Пасище IX

1,076

130

10450.132.12 СПИРКА ОСТРЕЦ Ливада X

0,854

131

10450.132.17 СПИРКА ОСТРЕЦ Ливада X

10,021

132

10450.132.32 СПИРКА ОСТРЕЦ Ливада X

3,124

133

10450.133.17 АБЛАНИЦА Ливада X

0,192

134

10450.135.49 ЛЕПЕНИЦА Ливада Х

3,394

135

10450.135.61 ЛЕПЕНИЦА Ливада Х

0,960

136

10450.135.62 ЛЕПЕНИЦА Ливада Х

0,615

137

10450.135.63 ЛЕПЕНИЦА Ливада Х

1,829

138

10450.135.73 ЛЕПЕНИЦА Ливада X

1,141

139

10450.154.25 БРЕЗИ Пасище IX

11,291

140

10450.154.51 БРЕЗИ Ливада IX

3,254

141

10450.154.53 БРЕЗИ Ливада IX

5,558

142

10450.154.78 БРЕЗИ Ливада IX

1,013

143

10450.154.91 БРЕЗИ Ливада IX

1,870

144

10450.154.92 БРЕЗИ Ливада IX

1,926

145

10450.154.98 БРЕЗИ Ливада IX

0,725

146

10450.155.25 БРЕЗИ Пасище IX

0,482

147

10450.155.61 БРЕЗИ Ливада IX

8,448

148

10450.155.75 БРЕЗИ Ливада IX

0,587

149

10450.155.76 БРЕЗИ Ливада IX

0,558

150

10450.164.3 ГРЪЧКИ ДОЛ Пасище IX

3,500

151

10450.201.71 РАКИТОВСКА ПЪТЕКА Пасище X

4,541

152

10450.201.74 РАКИТОВСКА ПЪТЕКА Пасище X

14,419

153

10450.201.79 РАКИТОВСКА ПЪТЕКА Пасище X

8,643

154

10450.206.20 ЛЕПЕНИЦА пасище с храсти IX

1,000

155

10450.208.4 ВАРНИШКИ ЛИВАДИ Ливада X

6,838

156

10450.208.5 ВАРНИШКИ ЛИВАДИ Ливада X

4,249

157

10450.208.14 ВАРНИШКИ ЛИВАДИ Ливада X

1,188

158

10450.213.14 ВАРДИЧИН ДОЛ Ливада X

4,637

землище Абланица

№ по ред

имот пл. № Местност

нтп

Ктегория

Площ

1

00881.1.10 АБЛАНИЦА Ливада VIII

0,884

2

00881.1.12 АБЛАНИЦА Ливада VIII

1,476

3

00881.1.13 АБЛАНИЦА Ливада VIII

2,48

4

00881.1.16 АБЛАНИЦА Пасище VIII

4,085

5

00881.1.18 АБЛАНИЦА Ливада VIII

1,495

6

00881.1.19 АБЛАНИЦА Ливада VIII

1,501

7

00881.2.14 АБЛАНИЦА Ливада VIII

1,063

8

00881.2.2 АБЛАНИЦА Ливада VIII

1,153

9

00881.2.23 АБЛАНИЦА Ливада VIII

7,531

10

00881.2.24 АБЛАНИЦА Пасище VIII

0,365

11

00881.2.26 АБЛАНИЦА Ливада VIII

1,324

12

00881.2.3 АБЛАНИЦА Ливада VIII

0,702

13

00881.2.31 АБЛАНИЦА Ливада VIII

0,484

14

00881.2.37 АБЛАНИЦА Ливада VIII

1,035

15

00881.2.38 АБЛАНИЦА Ливада VIII

6,03

16

00881.2.39 АБЛАНИЦА Ливада VIII

1,044

17

00881.2.4 АБЛАНИЦА Ливада VIII

0,362

18

00881.2.40 АБЛАНИЦА Ливада VIII

0,977

19

00881.2.44 АБЛАНИЦА Ливада VIII

0,284

20

00881.2.45 АБЛАНИЦА Ливада VIII

1,704

21

00881.2.46 АБЛАНИЦА Ливада VIII

0,405

22

00881.2.5 АБЛАНИЦА Ливада VIII

0,395

23

00881.2.50 АБЛАНИЦА Пасище VIII

2,411

24

00881.2.52 АБЛАНИЦА Пасище VIII

2,891

25

00881.2.6 АБЛАНИЦА Ливада VIII

0,283

26

00881.2.7 АБЛАНИЦА Ливада VIII

0,862

27

00881.2.8 АБЛАНИЦА Ливада VIII

0,647

28

00881.2.9 АБЛАНИЦА Ливада VIII

0,738

29

00881.3.12 ЛЮТА РЕКА Ливада IX

0,369

30

00881.3.18 ЛЮТА РЕКА Пасище IX

29,672

31

00881.3.19 АБЛАНИЦА Пасище IX

3,347

32

00881.3.21 АБЛАНИЦА Пасище IX

0,714

33

00881.3.8 ЛЮТА РЕКА Пасище IX

1,618

34

00881.4.29 БАНДЕРАТА Пасище X

0,737

35

00881.4.30 БАН Д ЕРАТА Пасище X

4,253

36

00881.4.31 БАНДЕРАТА Пасище X

20,669

37

00881.4.34 БАНДЕРАТА Пасище X

3,171

38

00881.4.38 БАНДЕРАТА Пасище X

4,167

39

00881.4.41 БАНДЕРАТА Пасище X

0,903

40

00881.5.17 НАД СЕЛОТО Пасище X

2,757

41

00881.5.33 НАД СЕЛОТО Пасище X

1,102

42

00881.5.57 НАД СЕЛОТО Пасище X

1,047

43

00881.5.58 НАД СЕЛОТО Пасище X

0,331

44

00881.5.64 НАД СЕЛОТО Пасище X

2,332

45

00881.5.65 НАД СЕЛОТО Пасище X

8,756

46

00881.5.66 НАД СЕЛОТО Пасище X

4,957

47

00881.5.68 НАД СЕЛОТО Пасище X

4,258

48

00881.5.69 НАД СЕЛОТО Пасище X

6,851

49

00881.5.71 НАД СЕЛОТО Пасище X

6,327

50

00881.5.72 НАД СЕЛОТО Ливада X

21,284

51

00881.5.74 НАД СЕЛОТО Пасище X

0,244

52

00881.5.75 НАД СЕЛОТО Пасище X

14,681

53

00881.5.91 НАД СЕЛОТО храсти в зем. земя X

4,675

54

00881.5.97 НАД СЕЛОТО Пасище X

2,443

55

00881.5.98 НАД СЕЛОТО храсти в зем. земя X

1,832

землище Биркова

№ по ред

имот пл. № Местност НТП Ктегория

Площ

1

07836.1.10 ДАУТИЦА Пасище X

1,946

2

07836.1.11 ДАУТИЦА Пасище X

1,137

3

07836.1.13 ДАУТИЦА Пасище X

1,151

4

07836.1.21 ДАУТИЦА Пасище X

1,591

5

07836.1.24 ДАУТИЦА Пасище X

0,988

6

07836.1.25 ДАУТИЦА Пасище X

0,385

7

07836.1.27 ДАУТИЦА Пасище X

0,2

8

07836.10.32 БИРКОВО Пасище X

9,675

9

07836.10.59 БИРКОВО Пасище X

3,871

10

07836.10.60 БИРКОВО Ливада X

0,606

11

07836.10.61 БИРКОВО Ливада X

3,078

12

07836.2.15 КОЛИБИТЕ Пасище IX

6,003

13

07836.2.17 КОЛИБИТЕ Пасище IX

1,411

14

07836.2.27 КОЛИБИТЕ Пасище IX

0,436

15

07836.2.36 КОЛИБИТЕ Пасище IX

42,623

16

07836.2.38 КОЛИБИТЕ Пасище IX

0,701

17

07836.3.129 БИРКОВО Пасище X

5,799

18

07836.3.130 БИРКОВО Пасище X

9,738

19

07836.3.131 БИРКОВО Пасище X

2,213

20

07836.3.133 БИРКОВО Пасище X

23,773

21

07836.3.134 БИРКОВО Пасище X

1,339

22

07836.3.135 БИРКОВО Пасище X

0,19

23

07836.3.136 БИРКОВО Пасище X

0,597

24

07836.3.78 БИРКОВО Пасище X

0,165

25

07836.4.45 БИРКОВО Пасище IX

0,637

26

07836.5.55 БИРКОВО Пасище IX

1,851

27

07836.5.56 БИРКОВО Пасище IX

1,016

28

07836.5.59 БИРКОВО Пасище IX

0,582

29

07836.5.60 БИРКОВО Пасище IX

0,596

30

07836.5.61 БИРКОВО Пасище IX

6,231

31

07836.5.64 ЛЯМПЕВ РИД Пасище IX

3,63

32

07836.6.100 БИРКОВО Пасище X

0,222

33

07836.6.101 БИРКОВО Пасище X

1,307

34

07836.6.103 БИРКОВО Пасище X

5,462

35

07836.6.150 БИРКОВО Ливада X

3,026

36

07836.6.25 БИРКОВО Ливада X

0,384

37

07836.6.5 БИРКОВО Пасище X

0,738

38

07836.6.91 БИРКОВО Пасище X

2,708

39

07836.6.92 БИРКОВО Ливада X

2,255

40

07836.6.93 БИРКОВО Ливада X

0,545

41

07836.6.94 БИРКОВО Ливада X

2,951

42

07836.6.95 БИРКОВО Пасище X

0,555

43

07836.6.97 БИРКОВО Пасище X

11,259

44

07836.6.98 БИРКОВО Пасище X

3,36

45

07836.6.99 БИРКОВО Пасище X

0,188

46

07836.7.12 КРАПОЛИН Пасище X

14,366

47

07836.8.19 ПРИ ЦИГАНЕТО Ливада X

0,234

48

07836.8.20 БИРКОВО Ливада X

0,24

49

07836.8.21 ЦИГАНЕТО Ливада X

0,28

50

07836.8.24 БИРКОВО Ливада X

0,395

51

07836.8.27 БИРКОВО Ливада X

0,801

52

07836.8.29 БИРКОВО Ливада X

1,177

53

07836.8.30 БИРКОВО Ливада X

0,167

54

07836.8.35 БИРКОВО Ливада X

1,658

55

07836.8.36 ДЕРЕТО Ливада X

2,218

56

07836.8.39 БИРКОВО Ливада X

0,214

57

07836.8.40 БИРКОВО Ливада X

2,257

58

07836.8.41 БИРКОВО Ливада X

8,3

59

07836.8.55 БИРКОВО Пасище X

0,33

60

07836.8.56 БИРКОВО Пасище X

8,902

61

07836.8.57 БИРКОВО Пасище X

0,912

62

07836.8.58 БИРКОВО Пасище X

0,566

63

07836.8.59 БИРКОВО Пасище X

2,156

64

07836.8.60 БИРКОВО Пасище X

8,439

65

07836.8.63 БИРКОВО Пасище X

15,715

66

07836.8.65 БИРКОВО Ливада X

17,338

67

07836.8.66 БИРКОВО Ливада X

0,385

7,798

землище Бозьова

№ по ред

Имот пл. № Местност нтп Ктегория

Площ

1

07853.1.10 ЧАЛА Пасище IX

1,736

2

07853.1.19 ЧАЛА Пасище IX

5,852

3

07853.1.7 ЧАЛА Пасище IX

3,992

4

07853.10.11 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

0,746

5

07853.10.14 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

0,708

6

07853.10.26 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

23,564

7

07853.10.29 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

24,531

8

07853.10.31 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

6,581

9

07853.10.40 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

31,901

10

07853.10.49 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

0,377

11

07853.10.55 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

2,393

12

07853.10.56 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

1,708

13

07853.10.57 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

0,094

14

07853.10.65 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

6,712

15

07853.11.13 РЕКА АЛАДЕРЕ Пасище X

36,95

16

07853.11.18 РЕКА АЛАДЕРЕ Ливада X

15,293

17

07853.11.19 РЕКА АЛАДЕРЕ Пасище X

8,714

18

07853.11.28 РЕКА АЛАДЕРЕ Ливада X

54,222

19

07853.11.5 РЕКА АЛАДЕРЕ Пасище X

1,175

20

07853.12.13 РЕКА АЛАНДЕРЕ Пасище VIII

5,592

21

07853.12.16 РЕКА АЛАНДЕРЕ Пасище VIII

0,613

22

07853.12.20 РЕКА АЛАНДЕРЕ Пасище VIII

6,95

23

07853.12.21 РЕКА АЛАНДЕРЕ Пасище VIII

0,269

24

07853.12.3 РЕКА АЛАНДЕРЕ Пасище VIII

12,693

25

07853.12.8 РЕКА АЛАНДЕРЕ Пасище VIII

2,189

26

07853.12.9 РЕКА АЛАНДЕРЕ Пасище VIII

2,94

27

07853.13.20 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

7,857

28

07853.13.25 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

6,749

29

07853.13.3 АЛАНДЕРЕ Ливада IX

28,979

30

07853.13.32 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

4,439

31

07853.13.33 АЛАНДЕРЕ Ливада IX

41,139

32

07853.13.35 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

0,468

33

07853.13.37 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

9,114

34

07853.13.40 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

1,779

35

07853.13.41 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

3,898

36

07853.13.6 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

6,495

37

07853.13.69 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

2,066

38

07853.13.7 АЛАНДЕРЕ Ливада IX

14,68

39

07853.13.9 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

51,302

40

07853.14.17 КОРИТАТА Пасище IX

0,39

41

07853.14.30 КОРИТАТА Пасище IX

10,712

42

07853.14.37 КОРИТАТА Ливада IX

3,473

43

07853.14.38 КОРИТАТА Пасище IX

41,424

44

07853.14.40 КОРИТАТА Ливада IX

9,058

45

07853.14.42 КОРИТАТА Пасище IX

0,959

46

07853.14.52 КОРИТАТА Ливада IX

10,164

47

07853.14.53 КОРИТАТА Пасище IX

9,908

48

07853.14.61 КОРИТАТА Ливада IX

2,191

49

07853.15.15 НАД СЕЛОТО Пасище IX

3,006

50

07853.15.18 НАД СЕЛОТО Пасище IX

11,29

51

07853.15.29 НАД СЕЛОТО Пасище IX

23,082

52

07853.15.42 НАД СЕЛОТО Ливада IX

3,374

53

07853.15.43 НАД СЕЛОТО Ливада IX

1,934

54

07853.15.44 НАД СЕЛОТО Ливада IX

1,053

55

07853.15.45 НАД СЕЛОТО Ливада IX

0,352

56

07853.15.5 НАД СЕЛОТО Пасище IX

7,238

57

07853.15.51 НАД СЕЛОТО Ливада IX

1,468

58

07853.15.53 НАД СЕЛОТО Ливада IX

0,759

59

07853.15.54 НАД СЕЛОТО Ливада IX

1,221

60

07853.15.55 НАД СЕЛОТО Ливада IX

0,756

61

07853.15.60 НАД СЕЛОТО Ливада IX

0,43

62

07853.15.62 НАД СЕЛОТО Ливада IX

12,515

63

07853.15.63 НАД СЕЛОТО Ливада IX

8,265

64

07853.15.64 НАД СЕЛОТО Ливада IX

10,89

65

07853.15.65 НАД СЕЛОТО Ливада IX

4,425

66

07853.16.17 БОЗЬОВСКА Пасище IX

2,226

67

07853.16.2 БОЗЬОВСКА Пасище IX

6,751

68

07853.16.20 БОЗЬОВСКА Пасище IX

0,751

69

07853.16,21 БОЗЬОВСКА Пасище

3,304

70

07853.16,26 БОЗЬОВСКА Пасище

5,404

71

07853.17.12 НОВИТЕ ПОЖАРИ Ливада IX

16,057

72

07853.17.15 НОВИТЕ ПОЖАРИ Ливада IX

10,517

73

07853.17.20 НОВИТЕ ПОЖАРИ Ливада IX

20,383

74

07853.17.26 НОВИТЕ ПОЖАРИ Пасище IX

26,463

75

07853.17.4 НОВИТЕ ПОЖАРИ Пасище IX

3,232

76

07853.17.5 НОВИТЕ ПОЖАРИ Пасище IX

1,675

77

07853.17.7 НОВИТЕ ПОЖАРИ Ливада IX

3,695

78

07853.18.14 РЕКА АЛАНДЕРЕ Пасище IX

1,412

79

07853.18.2 РЕКА АЛАНДЕРЕ Пасище IX

24,722

80

07853.18.4 РЕКА АЛАНДЕРЕ Пасище IX

1,268

81

07853.19.2 КЕРЕЗО Ливада IX

1,526

82

07853.19.3 КЕРЕЗО Ливада IX

1,926

83

07853.19.4 КЕРЕЗО Пасище IX

2,63

84

07853.19.9 КЕРЕЗО Пасище IX

1,268

85

07853.3.21 КОРИТАТА Пасище IX

1,881

86

07853.4.1 ЧАЛА Пасище IX

3,265

87

07853.4.10 ЧАЛА Пасище IX

1,895

88

07853.4.12 ЧАЛА Пасище IX

9,811

89

07853.4.17 ЧАЛА Ливада IX

0,853

90

07853.4.24 ЧАЛА Пасище IX

2,536

91

07853.4.25 ЧАЛА Пасище IX

7,823

92

07853.4.3 ЧАЛА Ливада IX

13,44

93

07853.4.30 ЧАЛА Пасище IX

0,47

94

07853.4.31 ЧАЛА Пасище IX

0,566

95

07853.4.34 ЧАЛА Пасище IX

0,527

96

07853.4.36 ЧАЛА Пасище IX

0,342

97

07853.4.37 ЧАЛА Ливада IX

0,268

98

07853.4.38 ЧАЛА Ливада IX

0,336

99

07853.4.4 ЧАЛА Ливада IX

7,736

100

07853.4.41 ЧАЛА Пасище IX

9,533

101

07853.4.42 ЧАЛА Ливада IX

0,923

102

07853.4.43 ЧАЛА Ливада IX

1,005

103

07853.4.45 ЧАЛА Ливада IX

1,087

104

07853.4.46 ЧАЛА Ливада IX

0,998

105

07853.4.55 ЧАЛА Ливада IX

17,342

106

07853.4.6 ЧАЛА Пасище IX

0,647

107

07853.5.11 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

0,776

108

07853.5.17 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

1,587

109

07853.5.21 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

0,367

110

07853.5.22 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

1,37

111

07853.5.5 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

8,028

112

07853.6.10 ЧАЛА Ливада IX

1,012

113

07853.6.11 ЧАЛА Пасище IX

1,977

114

07853.6.14 ЧАЛА Пасище IX

3,39

115

07853.6.17 ЧАЛА Пасище IX

2,831

116

07853.6.20 ЧАЛА Пасище IX

0,736

117

07853.6.24 ЧАЛА Пасище IX

0,666

118

07853.6.29 ЧАЛА Пасище IX

0,677

119

07853.6.30 ЧАЛА Пасище IX

4,515

120

07853.7.17 КЕРЕЗО Пасище IX

1,965

121

07853.7.19 КЕРЕЗО Пасище IX

0,652

122

07853.7.20 КЕРЕЗО Пасище IX

3,412

123

07853.7.9 КЕРЕЗО Пасище IX

0,518

124

07853.8.23 КЕРЕЗО Ливада IX

2,732

125

07853.8.5 КЕРЕЗО Пасище IX

0,205

126

07853.8.9 КЕРЕЗО Пасище IX

0,896

127

07853.9.17 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

6,809

128

07853.9.39 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

0,408

129

07853.9.9 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

23,116

землище Бутрева

№ по ред

Имот пл. № Местност нтп Ктегория

Площ

1

07867.1.10 СОЛ И ЩАТА Пасище IX

2,382

2

07867.1.11 СОЛ И ЩАТА Пасище IX

2,33

3

07867.10.10 ТОРБЕВИЦА Ливада IX

4,882

4

07867.10.11 ТОРБЕВИЦА Пасище IX

4,895

5

07867.10.12 ТОРБЕВИЦА Пасище IX

1,036

6

07867.10.13 ТОРБЕВИЦА Пасище IX

1,618

7

07867.10.15 ТОРБЕВИЦА Пасище IX

8,142

8

07867.10.16 ТОРБЕВИЦА Пасище IX

2,534

9

07867.10.17 ТОРБЕВИЦА Ливада IX

4,905

10

07867.11.10 ЧОРУЛЕЦ Ливада IX

1,029

11

07867.11.12 ЧОРУЛЕЦ Ливада IX

0,865

12

07867.11.17 ЧОРУЛЕЦ Пасище IX

18,03

13

07867.11.18 ЧОРУЛЕЦ Пасище IX

1,848

14

07867.11.4 ЧОРУЛЕЦ Ливада IX

3,215

15

07867.11.7 ЧОРУЛЕЦ Ливада IX

2,7

16

07867.12.17 СЕИВКА Пасище IX

0,556

17

07867.12.19 СЕИВКА Пасище IX

5,067

18

07867.12.21 СЕИВКА Пасище IX

0,74

19

07867.12.22 СЕИВКА Пасище IX

1,156

20

07867.13.15 БУТРЕВО Пасище iX

8,636

21

07867.13.18 БУТРЕВО Пасище iX

2,561

22

07867.13.23 МАХМУДОВОТО Пасище IX

5,552

23

07867.2.11 ЯГОВА ПАДИНА Пасище IX

1,848

24

07867.2.19 ЯГОВА ПАДИНА Ливада IX

9,83

25

07867.2.20 ЯГОВА ПАДИНА Ливада IX

3,634

26

07867.3.34 БРЕСТЕТО Пасище IX

1,329

27

07867.4.28 БОДЕВОТО Пасище IX

1,192

28

07867.4.31 ВЪЛЧОВА Пасище IX

4,315

29

07867.5.39 ХАРМАНА Ливада IX

3,993

30

07867.5.41 БОДЕВОТО Пасище IX

6,102

31

07867.5.42 БОДЕВОТО Пасище IX

4,045

32

07867.5.44 БОДЕВОТО Пасище IX

4,185

33

07867.5.45 БОДЕВОТО Пасище [X

5,992

34

07867.5.46 БОДЕВОТО Пасище IX

1,513

35

07867.5.48 БОДЕВОТО Пасище IX

0,725

36

07867.5.51 БОДЕВОТО Пасище IX

5,045

37

07867.5.52 БОДЕВОТО Пасище IX

2,916

38

07867.6.34 БУТРЕВО Пасище IX

1,524

39

07867.6.38 БУТРЕВО Пасище IX

1,737

40

07867.6.39 БУТРЕВО Пасище IX

1,46

41

07867.6.40 БУТРЕВО Пасище IX

3,37

42

07867.6.43 БУТРЕВО Пасище IX

3,884

43

07867.7.34 БУТРЕВО Пасище X

4,721

44

07867.7.36 БУТРЕВО Пасище X

0,328

45

07867.7.38 БУТРЕВО Пасище X

11,43

46

07867.7.41 БУТРЕВО Пасище X

10,067

47

07867.7.42 БУТРЕВО Пасище X

0,174

48

07867.8.100 БУТРЕВО Пасище X

2,386

49

07867.8.16 БУТРЕВО Пасище X

3,773

50

07867.8.55 БУТРЕВО Пасище X

2,44

51

07867.8.56 БУТРЕВО Пасище X

3,955

52

07867.8.57 БУТРЕВО Пасище X

2,088

53

07867.8.61 БУТРЕВО Пасище X

8,803

54

07867.8.63 БУТРЕВО Пасище X

3,224

55

07867.8.65 БУТРЕВО Ливада X

9,317

56

07867.8.66 БУТРЕВО Ливада X

3,835

57

07867.8.67 БУТРЕВО Пасище X

7,884

58

07867.8.70 БУТРЕВО Пасище X

36,975

59

07867.8.76 ПОД КОЛИБИТЕ Пасище X

0,598

60

07867.8.84 БУТРЕВО Пасище X

9,913

61

07867.8.85 БУТРЕВО Пасище X

7,113

62

07867.9.68 БУТРЕВО Пасище X

0,499

землище Враненци

№ по ред

Имот пл. № Местност НТП Ктегория

Площ

1

12989.1.11 КАЦАРОВА КАЦА Пасище IX

1,201

2

12989.1.17 КАЦАРОВА КАЦА Пасище IX

8,208

3

12989.1.19 КАЦАРОВА КАЦА Пасище IX

7,786

4

12989.1.20 КАЦАРОВА КАЦА Пасище IX

15,002

5

12989.1.6 КАЦАРОВА КАЦА Пасище IX

0,358

6

12989.3.22 ДАУТИЦА Пасище IX

0,118

7

12989.3.45 ДАУТИЦА Пасище IX

0,623

8

12989.3.55 ДАУТИЦА Пасище IX

1,912

9

12989.3.56 ДАУТИЦА Пасище IX

10,904

10

12989.3.58 ДАУТИЦА Пасище IX

1,032

11

12989.3.60 ДАУТИЦА Пасище IX

1,215

12

12989.3.63 ДАУТИЦА Пасище IX

5,071

13

12989.3.66 ДАУТИЦА Пасище IX

2,108

14

12989.4.2 ЧИЧЮКОВОТО Пасище IX

0,32

15

12989.4.25 ЧИЧЮКОВОТО Пасище IX

44,794

16

12989.4.26 ЧИЧЮКОВОТО Пасище IX

6,982

17

12989.4.27 ЧИЧЮКОВОТО Пасище IX

2,067

18

12989.4.31 ЧИЧЮКОВОТО Пасище IX

0,587

19

12989.4.34 ЧИЧЮКОВОТО Пасище IX

8,422

20

12989.4.36 ЧИЧЮКОВОТО Пасище IX

0,635

21

12989.5.22 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

5,337

22

12989.5.24 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

4,308

23

12989.5.29 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

1,207

24

12989.5.30 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

1,786

25

12989.5.31 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

1,841

26

12989.5.9 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

0,297

27

12989.6.28 ЧАУШОВА МАХ. Пасище IX

2,993

28

12989.6.29 ЧАУШОВА МАХ. Пасище IX

1,849

       

землище Горна Дъбева

№ по ред

имот пл. № Местност нтп Ктегория

Площ

1

18527.1.19 ГЮЛЕМАНДРА Пасище IX

1,29

2

18527.1.27 ГЮЛЕМАНДРА Пасище IX

0,176

3

18527.1.31 ГЮЛЕМАНДРА Пасище IX

1,634

4

18527.1.32 ГЮЛЕМАНДРА Пасище IX

8,96

5

18527.1.36 ГЮЛЕМАНДРА Ливада IX

4,663

6

18527.1.38 ГЮЛЕМАНДРА Пасище IX

20,43

7

18527.2.11 ПРЕСЛАВ Пасище X

4,697

8

18527.2.12 ПРЕСЛАВ Пасище X

15,721

9

18527.2.15 ПРЕСЛАВ Пасище X

2,464

10

18527.2.16 ПРЕСЛАВ Пасище X

11,1

11

18527.2.17 ПРЕСЛАВ Пасище X

1,899

12

18527.3.37 ХАРМАНА Пасище X

0,477

13

18527.3.38 ХАРМАНА Пасище X

1,734

14

18527.3.39 ХАРМАНА Пасище X

6,838

15

18527.3.40 ХАРМАНА Пасище X

2,419

16

18527.3.42 ХАРМАНА Пасище X

0,365

17

18527.3.43 ХАРМАНА Пасище X

0,76

18

18527.3.46 ХАРМАНА Пасище X

3,15

19

18527.4.50 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

15,842

20

18527.4.78 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

3,959

21

18527.4.79 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

21,867

22

18527.4.80 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

1,152

23

18527.4.83 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

1,557

24

18527.4.87 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

1,565

25

18527.4.91 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

0,507

26

18527.4.93 ПОД СЕЛОТО- Пасище IX

1,271

27

18527.5.38 ХУМАТА - РИ ДО Пасище IX

5,013

28

18527.5.39 ХУМАТА - РИДО Пасище IX

0,644

29

18527.5.40 ХУМАТА - РИДО Пасище IX

0,487

30

18527.6.39 НАД СЕЛОТО Пасище IX

0,248

31

18527.6.59 НАД СЕЛОТО Пасище IX

2,55

32

18527.6.60 НАД СЕЛОТО Пасище IX

7,55

33

18527.6.61 НАД СЕЛОТО Пасище

3,336

34

18527.6.62 НАД СЕЛОТО Пасище IX

3,77

35

18527.6.63 НАД СЕЛОТО Пасище IX

2,74

36

18527.7.10 МАЛА РЕКА Ливада X

2,171

37

18527.7.3 МАЛА РЕКА Ливада X

2,478

38

18527.7.5 МАЛА РЕКА Ливада X

3,718

39

18527.7.7 МАЛА РЕКА Ливада X

0,689

40

18527.7.9 МАЛА РЕКА Ливада X

2,709

                        з-ще Грашево

№ по ред

имот пл. № Местност нтп Ктегория

Площ

1

17823.1.11 ЛЕГОРИНЕЦ Ливада IX

4,387

2

17823.1.19 ЛЕГОРИНЕЦ Пасище IX

2,738

3

17823.1.20 ЛЕГОРИНЕЦ Пасище IX

7,590

4

17823.1.26 ЛЕГОРИНЕЦ Ливада IX

2,236

5

17823.1.32 ЛЕГОРИНЕЦ Пасище IX

2,209

6

17823.1.39 ЛЕГОРИНЕЦ Ливада IX

1,811

7

17823.1.43 ЛЕГОРИНЕЦ Ливада IX

0,210

8

17823.1.45 ЛЕГОРИНЕЦ Ливада IX

1,035

9

17823.1.46 ЛЕГОРИНЕЦ Ливада IX

7,922

10

17823.1.56 ЛЕГОРИНЕЦ Ливада IX

5,734

11

17823.1.57 ЛЕГОРИНЕЦ Ливада IX

1,258

12

17823.10.101 ГРАШЕВО Ливада IX

1,185

13

17823.10.113 ГРАШЕВО Ливада IX

0,725

14

17823.10.114 ГРАШЕВО Ливада IX

0,865

15

17823.10.120 ГРАШЕВО Ливада IX

3,789

16

17823.10.121 ГРАШЕВО Ливада IX

1,551

17

17823.10.126 ГРАШЕВО Ливада IX

0,827

18

17823.10.127 ГРАШЕВО Ливада IX

4,495

19

17823.10.129 ГРАШЕВО Ливада IX

2,000

20

17823.10.19 ГРАШЕВО Ливада IX

2,833

21

17823.10.3 ГРАШЕВО Ливада IX

1,831

22

17823.10.30 ГРАШЕВО Ливада IX

0,608

23

17823.10.31 ГРАШЕВО Ливада IX

2,225

24

17823.10.33 ГРАШЕВО Ливада IX

3,254

25

17823.10.34 ГРАШЕВО Ливада IX

2,142

26

17823.10.35 ГРАШЕВО Ливада IX

5,912

27

17823.10.36 ГРАШЕВО Ливада IX

1,095

28

17823.10.37 ГРАШЕВО Ливада IX

0,851

29

17823.10.38 ГРАШЕВО Ливада IX

1,195

30

17823.10.39 ГРАШЕВО Ливада IX

4,630

31

17823.10.4 ГРАШЕВО Ливада IX

1,460

32

17823.10.40 ГРАШЕВО Ливада IX

2,887

33

17823.10.41 ГРАШЕВО Ливада IX

4,069

34

17823.10.42 ГРАШЕВО Ливада IX

0,887

35

17823.10.43 ГРАШЕВО Ливада IX

0,626

36

17823.10.44 ГРАШЕВО Ливада IX

1,428

37

17823.10.45 ГРАШЕВО Ливада IX

0,483

38

17823.10.46 ГРАШЕВО Ливада IX

1,738

39

17823.10.49 ГРАШЕВО Ливада IX

4,393

40

17823.10.5 ГРАШЕВО Ливада IX

3,138

41

17823.10.50 ГРАШЕВО Ливада IX

1,369

42

17823.10.52 ГРАШЕВО Ливада IX

1,787

43

17823.10.53 ГРАШЕВО Ливада IX

6,961

44

17823.10.55 ГРАШЕВО Ливада IX

1,157

45

17823.10.57 ГРАШЕВО Ливада IX

1,0

46

17823.10.58 ГРАШЕВО Ливада IX

0,723

47

17823.10.59 ГРАШЕВО Ливада IX

1,520

48

17823.10.6 ГРАШЕВО Ливада IX

2,471

49

17823.10.60 ГРАШЕВО Ливада IX

1,819

50

17823.10.61 ГРАШЕВО Ливада IX

1,882

51

17823.10.62 ГРАШЕВО Ливада IX

3,607

52

17823.10.64 ГРАШЕВО Ливада IX

2,048

53

17823.10.67 ГРАШЕВО Ливада IX

0,818

54

17823.10.68 ГРАШЕВО Ливада IX

1,312

55

17823.10.69 ГРАШЕВО Ливада IX

2,046

56

17823.10.70 ГРАШЕВО Ливада IX

1,829

57

17823.10.73 ГРАШЕВО Ливада IX

1,332

58

17823.10.74 ГРАШЕВО Ливада IX

1,101

59

17823.10.75 ГРАШЕВО Ливада IX

6,343

60

17823.10.76 ГРАШЕВО Ливада IX

1,944

61

17823.10.77 ГРАШЕВО Ливада IX

0,626

62

17823.10.78 ГРАШЕВО Ливада IX

1,195

63

17823.10.79 ГРАШЕВО Ливада IX

1,029

64

17823.10.8 ГРАШЕВО Ливада IX

0,440

65

17823.10.80 ГРАШЕВО Ливада IX

2,601

66

17823.10.81 ГРАШЕВО Ливада IX

2,520

67

17823.10.83 ГРАШЕВО Ливада IX

3,154

68

17823.10.93 ГРАШЕВО Ливада IX

4,064

69

17823.10.94 ГРАШЕВО Ливада IX

0,619

70

17823.11.11 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,257

71

17823.11.12 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,491

72

17823.11.13 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,514

73

17823.11.14 ГУРДГЕВО Ливада IX

2,044

74

17823.11.15 ГУРДГЕВО Ливада IX

0,769

75

17823.11.16 ГУРДГЕВО Ливада IX

0,817

76

17823.11.17 ГУРДГЕВО Ливада IX

2,804

77

17823.11.18 ГУРДГЕВО Пасище IX

20,519

78

17823.11.20 ГУРДГЕВО Ливада IX

2,308

79

17823.11.21 ГУРДГЕВО Ливада IX

2,429

80

17823.11.3 ГУРДГЕВО Ливада IX

11,455

81

17823.11.33 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,839

82

17823.11.4 ГУРДГЕВО Ливада IX

5,112

83

17823.11.41 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,630

84

17823.11.6 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,182

85

17823.11.7 ГУРДГЕВО Ливада IX

2,715

86

17823.12.11 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,395

87

17823.12.12 ГУРДГЕВО Ливада IX

0,898

88

17823.12.13 ГУРДГЕВО Ливада IX

0,887

89

17823.12.14 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,585

90

17823.12.16 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,792

91

17823.12.20 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,674

92

17823.12.31 ГУРДГЕВО Ливада IX

4,035

93

17823.12.33 ГУРДГЕВО Ливада IX

2,528

94

17823.12.36 ГУРДГЕВО Ливада IX

2,922

95

17823.12.37 ГУРДГЕВО Ливада IX

2,022

96

17823.12.39 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,264

97

17823.12.4 ГУРДГЕВО Ливада IX

5,756

98

17823.12.41 ГУРДГЕВО Ливада IX

2,004

99

17823.12.43 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,348

100

17823.12.45 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,438

101

17823.12.5 ГУРДГЕВО Ливада IX

1,287

102

17823.12.52 ГУРДГЕВО Ливада IX

0,698

103

17823.12.6 ГУРДГЕВО Ливада IX

2,446

104

17823.12.8 ГУРДГЕВО Ливада IX

0,461

105

17823.12.9 ГУРДГЕВО Ливада IX

3,083

106

17823.13.10 ОСТРОВО Ливада IX

0,683

107

17823.13.11 ОСТРОВО Пасище IX

1,918

108

17823.13.13 ОСТРОВО Пасище IX

0,995

109

17823.13.16 ОСТРОВО Ливада IX

5,700

110

17823.13.17 ОСТРОВО Ливада IX

7,174

111

17823.13.18 ОСТРОВО Ливада IX

24,603

112

17823.13.19 ОСТРОВО Ливада IX

6,019

113

17823.13.2 ОСТРОВО Ливада IX

1,438

114

17823.13.20 ОСТРОВО Ливада IX

3,516

115

17823.13.21 ОСТРОВО Ливада IX

4,731

116

17823.13.22 ОСТРОВО Ливада IX

4,617

117

17823.13.23 ОСТРОВО Ливада IX

0,865

118

17823.13.24 ОСТРОВО Ливада IX

11,182

119

17823.13.25 ОСТРОВО Ливада IX

4,367

120

17823.13.26 ОСТРОВО Ливада IX

12,268

121

17823.13.27 ОСТРОВО Ливада IX

5,320

122

17823.13.28 ОСТРОВО Ливада IX

3,289

123

17823.13.3 ОСТРОВО Ливада IX

0,469

124

17823.13.5 ОСТРОВО Ливада IX

3,249

125

17823.13.6 ОСТРОВО Ливада IX

4,857

126

17823.13.8 ОСТРОВО Ливада IX

1,242

127

17823.13.82 ОСТРОВО Ливада IX

0,962

128

17823.13.9 ОСТРОВО Ливада IX

0,993

129

17823.14.12 УРОЛОВО Ливада IX

2,458

130

17823.14.15 УРОЛОВО Ливада IX

4,944

131

17823.14.16 УРОЛОВО Ливада IX

0,933

132

17823.14.17 УРОЛОВО Ливада IX

2,735

133

17823.14.2 УРОЛОВО Ливада IX

5,225

134

17823.14.5 УРОЛОВО Ливада IX

0,690

135

17823.14.7 УРОЛОВО Ливада IX

2,883

136

17823.14.9 УРОЛОВО Ливада IX

3,902

137

17823.15.11 БЕЛЬОВО Ливада IX

2,543

138

17823.15.12 БЕЛЬОВО Ливада IX

2,104

139

17823.15.17 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,754

140

17823.15.20 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,295

141

17823.15.21 БЕЛЬОВО Ливада IX

7,695

142

17823.15.22 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,988

143

17823.15.25 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,988

144

17823.15.27 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,562

145

17823.15.28 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,553

146

17823.15.3 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,577

147

17823.15.9 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,258

148

17823.16.103 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,273

149

17823.16.104 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,686

150

17823.16.2 БЕЛЬОВО Ливада IX

2,670

151

17823.16.38 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,408

152

17823.16.45 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,221

153

17823.16.46 БЕЛЬОВО Ливада IX

4,546

154

17823.16.47 БЕЛЬОВО Ливада IX

6,477

155

17823.16.49 БЕЛЬОВО Ливада IX

3,331

156

17823.16.50 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,957

157

17823.16.51 БЕЛЬОВО Ливада IX

4,112

158

17823.16.53 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,905

159

17823.16.58 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,592

160

17823.16.78 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,127

161

17823.16.85 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,278

162

17823.16.9 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,979

163

17823.16.94 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,22

164

17823.17.6 ОРЛОВИЦА Ливада IX

2,049

165

17823.18.10 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,726

166

17823.18.12 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,259

167

17823.18.14 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,435

168

17823.18.15 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,499

169

17823.18.20 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,162

170

17823.18.27 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,496

171

17823.18.33 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,392

172

17823.18.36 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,697

173

17823.18.40 ОРЛОВИЦА Ливада IX

3,626

174

17823.18.44 ОРЛОВИЦА Ливада IX

2,336

175

17823.18.45 ОРЛОВИЦА Ливада IX

2,935

176

17823.19.104 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,432

177

17823.19.108 БЕЛЬОВО Ливада IX

2,063

178

17823.19.115 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,903

179

17823.19.116 БЕЛЬО BO Ливада IX

0,930

180

17823.19.119 БЕЛЬОВО Ливада IX

2,230

181

17823.19.120 БЕЛЬОВО Ливада IX

2,726

182

17823.19.121 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,934

183

17823.19.123 СИВАТА ВОДА Ливада IX

1,860

184

17823.19.125 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,005

185

17823.19.13 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,932

186

17823.19.136 КАМБАРСКО ДЕРЕ Ливада IX

2,087

187

17823.19.14 БЕЛЬОВО Ливада IX

3,139

188

17823.19.16 БЕЛЬОВО Ливада IX

4,256

189

17823.19.17 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,785

190

17823.19.19 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,380

191

17823.19.24 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,215

192

17823.19.32 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,246

193

17823.19.34 БЕЛЬОВО Ливада

1,023

194

17823.19.38 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,496

195

17823.19.41 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,002

196

17823.19.45 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,872

197

17823.19.46 БЕЛЬОВО Ливада IX

4,430

198

17823.19.47 БЕЛЬОВО Ливада IX

2,469

199

17823.19.51 БЕЛЬОВО Ливада IX

3,345

200

17823.19.63 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,534

201

17823.19.66 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,801

202

17823.19.70 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,811

203

17823.19.74 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,493

204

17823.19.75 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,861

205

17823.19.8 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,729

206

17823.19.85 БЕЛЬОВО Ливада IX

2,151

207

17823.19.90 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,805

208

17823.19.94 БЕЛЬОВО Ливада IX

1,612

209

17823.19.95 БЕЛЬОВО Ливада IX

2,199

210

17823.19.97 БЕЛЬОВО Ливада IX

2,775

211

17823.19.99 БЕЛЬОВО Ливада IX

0,804

212

17823.2.24 ЛЕГОРИНЕЦ Ливада IX

5,244

213

17823.2.25 ЛЕГОРИНЕЦ Ливада

3,209

214

17823.20.100 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,710

215

17823.20.101 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,938

216

17823.20.102 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,501

217

17823.20.105 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,289

218

17823.20.106 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,168

219

17823.20.108 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,432

220

17823.20.11 БЕЛЬОВОТО Ливада

0,306

221

17823.20.110 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,064

222

17823.20.113 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,793

223

17823.20.115 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,060

224

17823.20.116 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,678

225

17823.20.118 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,190

226

17823.20.119 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,325

227

17823.20.120 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,373

228

17823.20.124 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

3,577

229

17823.20.126 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,561

230

17823.20.127 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,814

231

17823.20.128 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,581

232

17823.20.132 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,990

233

17823.20.138 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,363

234

17823.20.139 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,212

235

17823.20.140 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,219

236

17823.20.15 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,832

237

17823.20.153 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,828

238

17823.20.154 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,853

239

17823.20.168 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,166

240

17823.20.169 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,953

241

17823.20.170 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,766

242

17823.20.171 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,377

243

17823.20.181 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,670

244

17823.20.183 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,564

245

17823.20.19 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

3,008

246

17823.20.196 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,106

247

17823.20.199 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,869

248

17823.20.20 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,293

249

17823.20.200 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,768

250

17823.20.210 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,764

251

17823.20.218 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,559

252

17823.20.219 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,404

253

17823.20.22 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,294

254

17823.20.220 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,175

255

17823.20.221 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,949

256

17823.20.222 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,777

257

17823.20.223 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,187

258

17823.20.224 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,024

259

17823.20.226 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,715

260

17823.20.229 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,111

261

17823.20.23 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,382

262

17823.20.233 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

3,317

263

17823.20.238 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,509

264

17823.20.239 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,618

265

17823.20.240 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,658

266

17823.20.242 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,308

267

17823.20.244 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,278

268

17823.20.246 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,404

269

17823.20.248 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,248

270

17823.20.249 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,291

271

17823.20.260 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,363

272

17823.20.262 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,316

273

17823.20.264 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,415

274

17823.20.267 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,852

275

17823.20.268 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,385

276

17823.20.272 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,623

277

17823.20.275 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

4,95

278

17823.20.283 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,819

279

17823.20.284 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

4,247

280

17823.20.286 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

4,387

281

17823.20.287 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,640

282

17823.20.288 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,318

283

17823.20.295 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,972

284

17823.20.296 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,021

285

17823.20.297 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,249

286

17823.20.299 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,559

287

17823.20.300 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,406

288

17823.20.303 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,674

289

17823.20.305 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,372

290

17823.20.306 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

3,598

291

17823.20.311 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,020

292

17823.20.314 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,184

293

17823.20.320 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,184

294

17823.20.324 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

7,067

295

17823.20.325 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,151

296

17823.20.327 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,021

297

17823.20.330 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

5,575

298

17823.20.34 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,573

299

17823.20.342 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,267

300

17823.20.348 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,062

301

17823.20.349 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,470

302

17823.20.35 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,074

303

17823.20.350 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,552

304

17823.20.356 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,842

305

17823.20.367 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,661

306

17823.20.38 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,881

307

17823.20.57 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,960

308

17823.20.58 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,784

309

17823.20.65 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,015

310

17823.20.69 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

3,118

311

17823.20.72 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,227

312

17823.20.78 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,642

313

17823.20.80 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,138

314

17823.20.81 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,952

315

17823.20.83 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

2,352

316

17823.20.85 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,302

317

17823.20.86 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

0,762

318

17823.20.96 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,770

319

17823.20.98 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,252

320

17823.20.99 БЕЛЬОВОТО Ливада IX

1,062

321

17823.21.14 ПОД СЕЛОТО Ливада X

3,024

322

17823.21.15 ПОД СЕЛОТО Ливада X

2,836

323

17823.21.16 ПОД СЕЛОТО Ливада X

1,624

324

17823.21.17 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,863

325

17823.21.3 ПОД СЕЛОТО Ливада X

1,349

326

17823.21.51 ПОД СЕЛОТО Ливада X

7,985

327

17823.22.14 УРОЛОВО Пасище IX

1,975

328

17823.22.16 УРОЛОВО Пасище IX

30,087

329

17823.22.21 УРОЛОВО Ливада IX

1,438

330

17823.22.23 УРОЛОВО Ливада IX

0,829

331

17823.22.27 УРОЛОВО Ливада IX

1,371

332

17823.22.3 УРОЛОВО Ливада IX

4,730

333

17823.22.30 УРОЛОВО Пасище IX

1,696

334

17823.22.37 УРОЛОВО Ливада IX

0,374

335

17823.22.42 УРОЛОВО Пасище IX

0,448

336

17823.22.48 УРОЛОВО Пасище IX

1,118

337

17823.22.5 УРОЛОВО Пасище IX

1,184

338

17823.22.50 УРОЛОВО Пасище IX

0,652

339

17823.22.51 УРОЛОВО Ливада IX

1,805

340

17823.22.53 УРОЛОВО Ливада IX

2,456

341

17823.22.54 УРОЛОВО Ливада IX

3,448

342

17823.22.56 УРОЛОВО Пасище IX

10,688

343

17823.22.60 УРОЛОВО Ливада IX

3,891

344

17823.22.61 УРОЛОВО Ливада IX

1,797

345

17823.22.62 УРОЛОВО Ливада X

2,850

346

17823.22.63 УРОЛОВО Ливада X

11,774

347

17823.22.64 УРОЛОВО Ливада X

2,984

348

17823.22.69 УРОЛОВО Пасище IX

0,895

349

17823.22.91 УРОЛОВО Ливада IX

4,393

350

17823.22.93 УРОЛОВО Ливада IX

7,825

351

17823.23.10 ИСИЛИЕВЕЦ Пасище IX

5,259

352

17823.23.11 ИСИЛИЕВЕЦ Пасище IX

3,774

353

17823.23.12 ИСИЛИЕВЕЦ Ливада IX

2,105

354

17823.23.15 ИСИЛИЕВЕЦ Ливада IX

6,356

355

17823.23.16 ИСИЛИЕВЕЦ Пасище IX

11,745

356

17823.23.19 ИСИЛИЕВЕЦ Ливада IX

1,095

357

17823.23.190 ИСИЛИЕВЕЦ Пасище IX

15,777

358

17823.23.2 ИСИЛИЕВЕЦ Ливада IX

0,729

359

17823.23.20 ИСИЛИЕВЕЦ Ливада IX

3,352

360

17823.23.22 ИСИЛИЕВЕЦ Ливада IX

4,674

361

17823.23.24 ИСИЛИЕВЕЦ Ливада IX

1,294

362

17823.23.25 ИСИЛИЕВЕЦ Ливада IX

1,025

363

17823.23.26 ИСИЛИЕВЕЦ Ливада IX

1,040

364

17823.23.27 ИСИЛИЕВЕЦ Ливада IX

1,265

365

17823.24.17 КЕМЕРА Пасище VIII

6,562

366

17823.24.18 КЕМЕРА Пасище VIII

0,472

367

17823.24.19 КЕМЕРА Пасище VIII

1,021

368

17823.24.25 КЕМЕРА Пасище

4,325

369

17823.24.45 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище IX

8,360

370

17823.26.2 ГАДЖЕВО ДЕРЕ Ливада X

2,858

371

17823.26.4 ГАДЖЕВО ДЕРЕ Ливада X

13,103

372

17823.26.5 ГАДЖЕВО ДЕРЕ Пасище X

15,120

373

17823.26.6 ГАДЖЕВО ДЕРЕ Пасище X

11,622

374

17823.26.7 ГАДЖЕВО ДЕРЕ Пасище X

5,929

375

17823.27.17 СТУДИНЕ Ливада X

1,597

376

17823.27.23 СТУДИНЕ Ливада X

6,934

377

17823.27.25 СТУДИНЕ Ливада X

3,145

378

17823.27.26 СТУДИНЕ Ливада X

25,04

379

17823.27.27 СТУДИНЕ Ливада X

31,479

380

17823.27.28 СТУДИНЕ Ливада X

0,571

381

17823.27.29 СТУДИНЕ Ливада X

0,210

382

17823.27.30 СТУДИНЕ Ливада X

1,729

383

17823.27.31 СТУДИНЕ Ливада X

0,821

384

17823.27.32 СТУДИНЕ Ливада X

0,210

385

17823.27.33 СТУДИНЕ Ливада X

0,421

386

17823.27.34 СТУДИНЕ Ливада X

0,433

387

17823.27.35 СТУДИНЕ Ливада X

0,762

388

17823.27.36 СТУДИНЕ Ливада X

1,216

389

17823.27.37 СТУДИНЕ Ливада X

0,166

390

17823.27.38 СТУДИНЕ Ливада X

1,336

391

17823.27.39 СТУДИНЕ Ливада X

1,028

392

17823.27.40 СТУДИНЕ Ливада X

5,975

393

17823.27.41 СТУДИНЕ Ливада X

3,648

394

17823.27.42 СТУДИНЕ Ливада X

1,365

395

17823.27.43 СТУДИНЕ Ливада X

1,563

396

17823.27.44 СТУДИНЕ Ливада X

1,709

397

17823.27.45 СТУДИНЕ Ливада X

3,552

398

17823.27.46 СТУДИНЕ Ливада X

3,246

399

17823.27.47 СТУДИНЕ Ливада X

1,391

400

17823.27.48 СТУДИНЕ Ливада X

1,132

401

17823.27.49 СТУДИНЕ Ливада X

0,767

402

17823.27.5 СТУДИНЕ Ливада X

2,963

403

17823.27.50 СТУДИНЕ Ливада X

1,794

404

17823.27.51 СТУДИНЕ Ливада X

6,453

405

17823.27.52 СТУДИНЕ Ливада X

0,640

406

17823.27.53 СТУДИНЕ Ливада X

5,919

407

17823.27.54 СТУДИНЕ Ливада X

0,739

408

17823.27.55 СТУДИНЕ Ливада X

0,923

409

17823.27.8 СТУДИНЕ Ливада X

0,764

410

17823.28.32 БАНСКА БИСТРИЦА Ливада VIII

0,577

411

17823.28.44 БАНСКА БИСТРИЦА Ливада VIII

3,536

412

17823.28.47 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

4,091

413

17823.28.48 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

12,609

414

17823.28.49 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

5,382

415

17823.28.51 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

2,983

416

17823.28.52 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

1,084

417

17823.28.53 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

3,240

418

17823.28.54 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

6,774

419

17823.28.55 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

8,778

420

17823.28.56 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

5,412

421

17823.28.57 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

4,893

422

17823.28.58 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

2,663

423

17823.28.59 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

6,202

424

17823.28.60 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

9,509

425

17823.28.62 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

3,034

426

17823.28.63 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

9,692

427

17823.28.66 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

0,723

428

17823.28.68 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

5,372

429

17823.28.71 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

4,891

430

17823.28.72 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

0,440

431

17823.28.73 БАНСКА БИСТРИЦА Ливада VIII

2,484

432

17823.28.97 БАНСКА БИСТРИЦА Ливада VIII

3,889

433

17823.28.98 БАНСКА БИСТРИЦА Пасище VIII

1,337

434

17823.29.10 ЯНЧОВА БЪРЧИНА Пасище X

11,963

435

17823.29.18 ЯНЧОВА БЪРЧИНА Ливада IX

0,477

436

17823.29.3 ЯНЧОВА БЪРЧИНА Пасище IX

5,213

437

17823.29.4 ЯНЧОВА БЪРЧИНА Пасище IX

25,395

438

17823.29.6 ЯНЧОВА БЪРЧИНА Пасище IX

5,766

439

17823.29.9 ЯНЧОВА БЪРЧИНА Пасище IX

5,750

440

17823.29.90 ЯНЧОВА БЪРЧИНА Пасище IX

5,093

441

17823.29.93 ЯНЧОВА БЪРЧИНА Ливада IX

2,405

442

17823.3.19 ОРЛОВИЦА Ливада IX

5,618

443

17823.3.26 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,745

444

17823.3.4 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,203

445

17823.3.40 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,555

446

17823.3.49 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,714

447

17823.3.63 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,713

448

17823.3.64 ОРЛОВИЦА Ливада IX

2,984

449

17823.3.66 ОРЛОВИЦА Ливада IX

2,362

450

17823.30.100 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,801

451

17823.30.107 МАНДРИТЕ Ливада IX

3,153

452

17823.30.115 МАНДРИТЕ Ливада IX

3,713

453

17823.30.126 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,636

454

17823.30.130 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,566

455

17823.30.134 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,556

456

17823.30.140 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,469

457

17823.30.17 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,848

458

17823.30.25 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,291

459

17823.30.26 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,718

460

17823.30.34 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,849

461

17823.30.38 МАНДРИТЕ Ливада IX

4,064

462

17823.30.40 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,740

463

17823.30.41 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,656

464

17823.30.49 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,773

465

17823.30.50 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,742

466

17823.30.51 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,209

467

17823.30.52 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,209

468

17823.30.55 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,316

469

17823.30.65 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,611

470

17823.30.66 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,368

471

17823.30.68 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,941

472

17823.30.69 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,008

473

17823.30.71 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,625

474

17823.30.72 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,697

475

17823.30.75 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,504

476

17823.30.76 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,607

477

17823.30.78 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,457

478

17823.30.8 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,994

479

17823.30.80 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,426

480

17823.30.81 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,862

481

17823.30.82 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,934

482

17823.30.83 МАНДРИТЕ Ливада IX

4,730

483

17823.30.84 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,048

484

17823.30.85 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,500

485

17823.30.87 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,625

486

17823.30.89 МАНДРИТЕ Ливада IX

2,832

487

17823.30.90 МАНДРИТЕ Ливада IX

3,290

488

17823.30.91 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,754

489

17823.30.92 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,228

490

17823.30.95 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,465

491

17823.31.100 МАНДРИТЕ Ливада IX

2,426

492

17823.31.102 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,804

493

17823.31.106 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,319

494

17823.31.107 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,613

495

17823.31.109 МАНДРИТЕ Ливада IX

2,623

496

17823.31.111 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,523

497

17823.31.112 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,981

498

17823.31.113 МАНДРИТЕ Ливада IX

2,469

499

17823.31.115 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,144

500

17823.31.121 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,589

501

17823.31.132 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,590

502

17823.31.134 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,744

503

17823.31.140 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,898

504

17823.31.145 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,912

505

17823.31.146 МАНДРИТЕ Ливада IX

2,173

506

17823.31.149 МАНДРИТЕ Ливада IX

2,440

507

17823.31.151 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,862

508

17823.31.153 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,628

509

17823.31.154 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,783

510

17823.31.155 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,721

511

17823.31.157 МАНДРИТЕ Ливада IX

2,109

512

17823.31.161 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,600

513

17823.31.164 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,181

514

17823.31.165 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,807

515

17823.31.166 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,231

516

17823.31.167 МАНДРИТЕ Ливада IX

2,034

517

17823.31.169 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,946

518

17823.31.177 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,629

519

17823.31.196 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,073

520

17823.31.20 МАНДРИТЕ Пасище IX

2,645

521

17823.31.21 МАНДРИТЕ Пасище IX

8,366

522

17823.31.25 МАНДРИТЕ Ливада IX

3,002

523

17823.31.38 МАНДРИТЕ Ливада IX

3,578

524

17823.31.39 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,402

525

17823.31.4 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,387

526

17823.31.42 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,381

527

17823.31.43 МАНДРИТЕ Ливада IX

2,164

528

17823.31.46 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,967

529

17823.31.48 МАНДРИТЕ Ливада IX

2,016

530

17823.31.5 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,428

531

17823.31.50 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,202

532

17823.31.56 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,905

533

17823.31.58 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,094

534

17823.31.59 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,100

535

17823.31.6 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,160

536

17823.31.62 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,481

537

17823.31.66 МАНДРИТЕ Ливада IX

4,538

538

17823.31.69 МАНДРИТЕ Ливада IX

4,088

539

17823.31.70 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,184

540

17823.31.76 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,399

541

17823.31.77 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,844

542

17823.31.79 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,234

543

17823.31.82 МАНДРИТЕ Ливада IX

2,193

544

17823.31.84 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,847

545

17823.31.85 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,566

546

17823.31.86 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,583

547

17823.31.88 МАНДРИТЕ Ливада IX

1,007

548

17823.31.89 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,941

549

17823.31.97 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,741

550

17823.32.10 ДЗАГЕВО Пасище IX

4,704

551

17823.32.13 ДЗАГЕВО Пасище IX

21,780

552

17823.32.29 ДЗАГЕВО Ливада IX

0,411

553

17823.32.30 ДЗАГЕВО Ливада IX

0,506

554

17823.32.35 ДЗАГЕВО Ливада IX

1,062

555

17823.32.41 ДЗАГЕВО Ливада IX

2,507

556

17823.32.47 ДЗАГЕВО Ливада IX

2,538

557

17823.32.50 ДЗАГЕВО Ливада IX

0,961

558

17823.32.80 ДЗАГЕВО Пасище IX

5,181

559

17823.33.15 МАНДРИТЕ Ливада IX

0,614

560

17823.33.2 МАНДРИТЕ Ливада IX

9,491

561

17823.4.18 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,949

562

17823.4.29 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,816

563

17823.4.39 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,226

564

17823.4.43 ОРЛОВИЦА Ливада IX

2,221

565

17823.4.48 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,829

566

17823.4.51 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,718

567

17823.4.54 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,338

568

17823.4.9 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,320

569

17823.5.100 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,861

570

17823.5.103 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,102

571

17823.5.11 ОРЛОВИЦА Ливада IX

7,130

572

17823.5.12 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,611

573

17823.5.14 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,923

574

17823.5.15 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,625

575

17823.5.18 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,085

576

17823.5.22 ОРЛОВИЦА Ливада IX

2,123

577

17823.5.32 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,674

578

17823.5.33 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,879

579

17823.5.39 ОРЛОВИЦА Ливада IX

2,714

580

17823.5.45 ОРЛОВИЦА Ливада IX

5,139

581

17823.5.46 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,602

582

17823.5.47 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,984

583

17823.5.54 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,201

584

17823.5.56 ОРЛОВИЦА Ливада IX

3,343

585

17823.5.57 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,512

586

17823.5.61 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,465

587

17823.5.62 ОРЛОВИЦА Ливада IX

3,778

588

17823.5.63 ОРЛОВИЦА Ливада IX

0,627

589

17823.5.68 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,206

590

17823.5.73 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,571

591

17823.5.75 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,719

592

17823.5.82 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,437

593

17823.5.83 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,104

594

17823.5.84 ОРЛОВИЦА Ливада IX

2,147

595

17823.5.96 ОРЛОВИЦА Ливада IX

2,457

596

17823.5.98 ОРЛОВИЦА Ливада IX

1,544

597

17823.6.10 ПОД СЕЛОТО Ливада IX

1,355

598

17823.6.109 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,124

599

17823.6.11 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,660

600

17823.6.112 ПОД СЕЛОТО Ливада X

2,935

601

17823.6.114 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,459

602

17823.6.117 ПОД СЕЛОТО Ливада X

2,508

603

17823.6.134 ПОД СЕЛОТО Ливада X

4,360

604

17823.6.135 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,438

605

17823.6.14 ПОД СЕЛОТО Ливада X

3,450

606

17823.6.142 ПОД СЕЛОТО Ливада X

2,578

607

17823.6.145 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,418

608

17823.6.18 ПОД СЕЛОТО Ливада X

1,347

609

17823.6.21 ПОД СЕЛОТО Ливада X

3,675

610

17823.6.26 ПОД СЕЛОТО Ливада X

1,123

611

17823.6.28 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,211

612

17823.6.3 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,304

613

17823.6.30 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,721

614

17823.6.31 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,680

615

17823.6.32 ПОД СЕЛОТО Ливада X

1,601

616

17823.6.35 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,185

617

17823.6.4 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,141

618

17823.6.40 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,452

619

17823.6.44 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,383

620

17823.6.45 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,726

621

17823.6.47 ПОД СЕЛОТО Ливада X

1,291

622

17823.6.5 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,347

623

17823.6.59 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,875

624

17823.6.6 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,702

625

17823.6.64 ПОД СЕЛОТО Ливада X

1,495

626

17823.6.65 ПОД СЕЛОТО Ливада X

1,443

627

17823.6.68 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,504

628

17823.6.76 ПОД СЕЛОТО Ливада X

1,202

629

17823.6.78 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,532

630

17823.6.79 ПОД СЕЛОТО Ливада X

1,151

631

17823.6.8 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,764

632

17823.6.81 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,501

633

17823.6.85 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,238

634

17823.6.89 ПОД СЕЛОТО Ливада X

1,829

635

17823.6.9 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,718

636

17823.6.92 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,932

637

17823.6.93 ПОД СЕЛОТО Ливада X

5,042

638

17823.6.99 ПОД СЕЛОТО Ливада X

0,422

639

17823.7.102 ШИПЕВО Ливада IX

0,126

640

17823.7.103 ШИПЕВО Ливада IX

0,517

641

17823.7.104 ШИПЕВО Ливада IX

1,639

642

17823.7.105 ШИПЕВО Ливада IX

5,658

643

17823.7.106 ШИПЕВО Ливада IX

0,308

644

17823.7.107 ШИПЕВО Ливада IX

1,313

645

17823.7.108 ШИПЕВО Ливада IX

2,598

646

17823.7.109 ШИПЕВО Ливада IX

0,729

647

17823.7.110 ШИПЕВО Ливада IX

1,250

648

17823.7.111 ШИПЕВО Ливада IX

1,753

649

17823.7.113 ШИПЕВО Ливада IX

0,642

650

17823.7.114 ШИПЕВО Ливада IX

0,210

651

17823.7.115 ШИПЕВО Ливада IX

1,205

652

17823.7.116 ШИПЕВО Ливада IX

0,171

653

17823.7.117 ШИПЕВО Ливада IX

0,726

654

17823.7.118 ШИПЕВО Ливада IX

0,154

655

17823.7.119 ШИПЕВО Ливада IX

0,114

656

17823.7.12 ШИПЕВО Ливада IX

0,187

657

17823.7.120 ШИПЕВО Ливада IX

0,448

658

17823.7.121 ШИПЕВО Ливада IX

0,657

659

17823.7.122 ШИПЕВО Ливада IX

0,349

660

17823.7.123 ШИПЕВО Ливада IX

0,171

661

17823.7.126 ШИПЕВО Ливада IX

3,541

662

17823.7.131 ШИПЕВО Ливада IX

0,325

663

17823.7.15 ШИПЕВО Ливада IX

0,786

664

17823.7.16 ШИПЕВО Ливада IX

1,152

665

17823.7.18 ШИПЕВО Ливада IX

1,055

666

17823.7.19 ШИПЕВО Ливада IX

2,120

667

17823.7.22 ШИПЕВО Ливада IX

0,703

668

17823.7.23 ШИПЕВО Ливада IX

0,193

669

17823.7.29 ШИПЕВО Ливада IX

1,126

670

17823.7.3 ШИПЕВО Ливада IX

0,142

671

17823.7.31 ШИПЕВО Ливада IX

1,118

672

17823.7.32 ШИПЕВО Ливада IX

1,187

673

17823.7.35 ШИПЕВО Ливада IX

0,509

674

17823.7.39 ШИПЕВО Ливада IX

0,411

675

17823.7.4 ШИПЕВО Ливада IX

0,169

676

17823.7.40 ШИПЕВО Ливада IX

0,985

677

17823.7.43 ШИПЕВО Ливада IX

1,528

678

17823.7.44 ШИПЕВО Ливада IX

0,473

679

17823.7.45 ШИПЕВО Ливада IX

1,006

680

17823.7.47 ШИПЕВО Ливада IX

0,279

681

17823.7.48 ШИПЕВО Ливада IX

1,044

682

17823.7.49 ШИПЕВО Ливада IX

0,347

683

17823.7.5 ШИПЕВО Ливада IX

0,164

684

17823.7.50 ШИПЕВО Ливада IX

0,339

685

17823.7.51 ШИПЕВО Ливада IX

1,368

686

17823.7.52 ШИПЕВО Ливада IX

0,420

687

17823.7.53 ШИПЕВО Ливада IX

1,653

688

17823.7.54 ШИПЕВО Ливада IX

1,958

689

17823.7.56 ШИПЕВО Ливада IX

0,899

690

17823.7.58 ШИПЕВО Ливада IX

2,017

691

17823.7.6 ШИПЕВО Ливада IX

0,180

692

17823.7.63 ШИПЕВО Ливада IX

1,882

693

17823.7.65 ШИПЕВО Ливада IX

2,335

694

17823.7.66 ШИПЕВО Ливада IX

0,924

695

17823.7.68 ШИПЕВО Ливада IX

0,182

696

17823.7.7 ШИПЕВО Ливада IX

0,172

697

17823.7.74 ШИПЕВО Ливада IX

3,912

698

17823.7.75 ШИПЕВО Ливада IX

1,800

699

17823.7.76 ШИПЕВО Ливада IX

1,211

700

17823.7.78 ШИПЕВО Ливада IX

0,899

701

17823.7.8 ШИПЕВО Ливада IX

0,528

702

17823.7.82 ШИПЕВО Ливада IX

0,221

703

17823.7.84 ШИПЕВО Ливада IX

0,563

704

17823.7.85 ШИПЕВО Ливада IX

0,662

705

17823.7.86 ШИПЕВО Ливада IX

1,069

706

17823.7.89 ШИПЕВО Ливада IX

2,855

707

17823.7.9 ШИПЕВО Ливада IX

0,362

708

17823.7.90 ШИПЕВО Ливада IX

2,887

709

17823.7.91 ШИПЕВО Ливада IX

3,579

710

17823.7.92 ШИПЕВО Ливада IX

7,559

711

17823.7.93 ШИПЕВО Ливада IX

4,018

712

17823.7.94 ШИПЕВО Ливада IX

0,553

713

17823.7.95 ШИПЕВО Ливада IX

2,887

714

17823.7.96 ШИПЕВО Ливада IX

3,731

715

17823.7.97 ШИПЕВО Ливада IX

0,332

716

17823.7.98 ШИПЕВО Ливада IX

0,719

717

17823.7.99 ШИПЕВО Ливада IX

0,445

718

17823.8.10 ПРИСОЕТО Ливада IX

0,378

719

17823.8.17 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,328

720

17823.8.20 ПРИСОЕТО Ливада IX

2,232

721

17823.8.22 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,454

722

17823.8.23 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,582

723

17823.8.25 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,072

724

17823.8.26 ПРИСОЕТО Ливада

1,703

725

17823.8.27 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,872

726

17823.8.36 ПРИСОЕТО Ливада IX

2,258

727

17823.8.5 ПРИСОЕТО Ливада IX

0,395

728

17823.8.6 ПРИСОЕТО Ливада IX

0,326

729

17823.8.7 ПРИСОЕТО Ливада IX

0,373

730

17823.8.8 ПРИСОЕТО Ливада IX

0,258

731

17823.8.9 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,319

732

17823.9.17 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,411

733

17823.9.18 ПРИСОЕТО Ливада IX

0,166

734

17823.9.23 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,342

735

17823.9.31 ПРИСОЕТО Ливада IX

0,755

736

17823.9.34 ПРИСОЕТО Ливада IX

2,509

737

17823.9.36 ПРИСОЕТО Ливада IX

2,595

738

17823.9.40 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,589

739

17823.9.45 ПРИСОЕТО Ливада IX

11,226

740

17823.9.47 ПРИСОЕТО Ливада IX

2,323

741

17823.9.48 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,654

742

17823.9.50 ПРИСОЕТО Ливада IX

2,413

743

17823.9.51 ПРИСОЕТО Ливада IX

3,656

744

17823.9.52 ПРИСОЕТО Ливада IX

2,370

745

17823.9.55 ПРИСОЕТО Ливада IX

2,004

746

17823.9.62 ПРИСОЕТО Ливада IX

4,428

747

17823.9.69 ПРИСОЕТО Ливада IX

0,708

748

17823.9.7 ПРИСОЕТО Ливада IX

2,300

749

17823.9.72 ПРИСОЕТО Ливада IX

2,172

750

17823.9.76 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,519

751

17823.9.77 ПРИСОЕТО Ливада IX

6,127

752

17823.9.79 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,443

753

17823.9.80 ПРИСОЕТО Ливада IX

1,544

       

землище Драгиново

№ по ред

Имот пл. № Местност НТП Ктегория

Площ

1

23234.10.14 РОПАТА Пасище X

3,790

2

23234.10.22 РОПАТА Пасище X

1,674

3

23234.10.33 РОПАТА Пасище X

0,665

4

23234.10.37 РОПАТА Пасище X

9,180

5

23234.100.15 ДАНКО ПАДАЛО Пасище X

2,245

6

23234.100.17 ДАНКО ПАДАЛО Пасище X

6,638

7

23234.100.6 ДАНКО ПАДАЛО Пасище X

0,634

8

23234.100.7 ДАНКО ПАДАЛО Пасище X

3,804

9

23234.101.14 ДАНКО ПАДАЛО Пасище X

10,486

10

23234.101.23 ДАНКО ПАДАЛО Пасище X

6,385

11

23234.101.26 ДАНКО ПАДАЛО Пасище X

4,338

12

23234.101.27 ДАНКО ПАДАЛО Пасище X

6,151

13

23234.102.1 ПЛАДНИЩЕ Пасище X

2,124

14

23234.103.1 КАРТЕЛА Пасище X

2,334

15

23234.105.1 КОЙО ДОЛ Пасище X

5,795

16

23234.105.2 КОЙО ДОЛ Пасище X

4,513

17

23234.105.3 КОЙО ДОЛ Пасище X

4,757

18

23234.105.4 КОЙО ДОЛ Пасище X

11,899

19

23234.105.5 КОЙО ДОЛ Пасище X

2,419

20

23234.105.6 КОЙО ДОЛ Пасище X

6,749

21

23234.105.7 КОЙО ДОЛ Пасище X

7,504

22

23234.108.30 ДРЕНОВО Пасище IX

2,502

23

23234.108.45 ДРЕНОВО Пасище IX

0,897

24

23234.108.93 ДРИНОВО Пасище IX

1,454

25

23234.110.1 КОСЕРКОВИЦА Пасище X

11,860

26

23234.111.2 КОСЕРКОВИЦА Пасище X

3,615

27

23234.115.10 ЛИПАТА Пасище X

2,420

28

23234.115.8 ЛИПАТА Пасище X

2,830

29

23234.116.2 МАНГОВИЦА Пасище X

5,962

30

23234.116.3 МАНГОВИЦА Пасище X

1,819

31

23234.117.7 РЕДЖОВИЦА Пасище X

5,895

32

23234.117.8 РЕДЖОВИЦА Пасище X

4,959

33

23234.117.9 РЕДЖОВИЦА Пасище X

7,946

34

23234.118.1 ГАЛЬОВА РОПА Пасище X

3,197

35

23234.118.2 ГАЛЬОВА РОПА Пасище X

3,450

36

23234.118.3 ГАЛЬОВА РОПА Пасище X

5,022

37

23234.118.4 ГАЛЬОВА РОПА Пасище X

2,703

38

23234.118.5 ГАЛЬОВА РОПА Пасище X

3,094

39

23234.119.1 ГАЛЬОВА РОПА Пасище X

5,773

40

23234.120.1 ЛАМБОВА ЧУКА Пасище X

6,780

41

23234.121.1 ЛАМБОВА ЧУКА Пасище X

5,260

42

23234.121.2 ЛАМБОВА ЧУКА Пасище X

2,923

43

23234.121.4 ЛАМБОВА ЧУКА Пасище X

1,206

44

23234.121.5 ЛАМБОВА ЧУКА Пасище X

1,106

45

23234.122.1 ТУНЕВАЧУКА Пасище X

16,857

46

23234.122.2 ТУНЕВА ЧУКА Пасище X

3,696

47

23234.123.10 ГОЛАК Пасище X

17,917

48

23234.123.13 ГОЛАК Пасище X

3,656

49

23234.123.4 ГОЛАК Пасище X

5,369

50

23234.123.5 ГОЛАК Пасище X

11,971

51

23234.123.6 ГОЛАК Пасище X

6,267

52

23234.123.7 ГОЛАК Пасище X

5,431

53

23234.123.9 ГОЛАК Пасище X

2,419

54

23234.125.14 СРЕБРОТО Пасище X

9,550

55

23234.125.2 СРЕБРОТО Пасище X

3,214

56

23234.126.1 ВЪЛЧИ ДОЛ Пасище X

4,887

57

23234.126.3 ВЪЛЧИ дол Пасище X

5,872

58

23234.126.4 вълчи дол Пасище X

0,833

59

23234.127.1 вълчи дол Пасище X

8,677

60

23234.127.11 вълчи дол Пасище X

0,453

61

23234.127.13 вълчи дол Пасище X

1,747

62

23234.129.1 вълчи дол Пасище X

0,973

63

23234.13.5 ПРЕСЛОПА Пасище X

1,013

64

23234.13.6 ПРЕСЛОПА Ливада X

4,645

65

23234.13.7 ПРЕСЛОПА Пасище X

4,401

66

23234.132.9 вълчи дол Пасище X

0,652

67

23234.135.14 вълчи дол Пасище X

1,894

68

23234.135.18 вълчи дол Пасище X

6,556

69

23234.135.24 вълчи дол Пасище X

0,781

70

23234.135.5 вълчи дол Пасище X

2,011

71

23234.135.6 вълчи дол Ливада X

5,541

72

23234.135.7 вълчи дол Ливада X

6,669

73

23234.135.8 вълчи дол Ливада X

5,694

74

23234.137.1 ЧУЧУЛИГОВА ПОЛЯНА Пасище X

1,386

75

23234.138.10 ПЪКЛОТО Пасище X

3,683

76

23234.138.12 ПЪКЛОТО Ливада X

4,680

77

23234.138.13 ПЪКЛОТО Ливада X

2,935

78

23234.138.19 ПЪКЛОТО Пасище X

4,489

79

23234.138.9 ПЪКЛОТО Ливада X

2,875

80

23234.139.1 БАНГОВИЦА Пасище X

6,054

81

23234.141.1 КАЦАРОВО КУПИЩЕ Пасище X

9,431

82

23234.141.3 КАЦАРОВО КУПИЩЕ Пасище X

10,348

83

23234.141.4 КАЦАРОВО КУПИЩЕ Пасище X

16,158

84

23234.142.14 ЛАКЪТ Пасище X

5,279

85

23234.142.16 ЛАКЪТ Пасище X

1,731

86

23234.142.17 ЛАКЪТ Пасище X

0,474

87

23234.142.2 ЛАКЪТ Пасище X

1,765

88

23234.143.1 ЛАКЪТ Ливада X

2,990

89

23234.143.10 ЛАКЪТ Пасище X

7,550

90

23234.143.15 ЛАКЪТ Пасище X

16,324

91

23234.143.16 ЛАКЪТ Пасище X

14,354

92

23234.143.25 ЛАКЪТ Пасище X

13,600

93

23234.143.9 ЛАКЪТ Пасище X

3,879

94

23234.144.4 ПОПЕНИЦА Пасище X

9,534

95

23234.144.7 ПОПЕНИЦА Пасище X

4,755

96

23234.144.8 ПОПЕНИЦА Пасище X

0,753

97

23234.146.1 ЛАКЪТ Пасище X

2,010

98

23234.147.1 ЛАКЪТ Пасище X

0,718

99

23234.148.1 ЛАКЪТ Пасище X

4,392

100

23234.149.1 ТУНЕВАЧУКА Пасище X

2,184

101

23234.149.3 ТУНЕВАЧУКА Пасище X

2,360

102

23234.15.1 ЧЕРНА НИВА Пасище X

2,393

103

23234.150.1 ТУНЕВА ЧУКА Пасище X

3,926

104

23234.151.10 МАРАША Пасище X

28,922

105

23234.151.13 МАРАША Пасище X

3,932

106

23234.151.19 МАРАША Пасище X

22,500

107

23234.151.20 МАРАША Пасище X

20,766

108

23234.151.5 МАРАША Пасище X

5,881

109

23234.152.1 ВЪЛЧИ ДОЛ Пасище X

3,607

110

23234.153.2 ВЪЛЧИ ДОЛ Пасище X

12,331

111

23234.155.1 ВЪЛЧИ ДОЛ Пасище X

3,135

112

23234.155.2 ВЪЛЧИ дол Пасище X

0,887

113

23234.155.3 вълчи дол Пасище X

5,236

114

23234.163.20 ПОРТИН дол Ливада X

2,884

115

23234.163.5 ПОРТИН дол Ливада X

2,067

116

23234.164.2 ЖИВКА Ливада X

3,226

117

23234.165.1 ЖИВКА Ливада X

7,812

118

23234.166.6 ШАБАНЧОВОТО Ливада X

5,635

119

23234.166.7 ШАБАНЧОВОТО Ливада X

5,144

120

23234.167.15 БИЛЬКАТА Ливада X

2,696

121

23234.167.8 БИЛЬКАТА Ливада X

3,395

122

23234.168.4 ТЕРЕГОВО Ливада X

0,631

123

23234.175.2 ТЕРЕГОВО Ливада X

4,510

124

23234.176.17 ТЕРЕГОВО Пасище X

1,718

125

23234.176.18 ТЕРЕГОВО Пасище X

0,734

126

23234.176.20 ТЕРЕГОВО Ливада X

4,662

127

23234.176.29 ТЕРЕГОВО Ливада X

1,718

128

23234.18.20 ЧЕРНА НИВА Пасище X

0,505

129

23234.181.2 СОВАТА Ливада X

4,948

130

23234.182.2 СОВАТА Ливада X

1,245

131

23234.182.4 СОВАТА Пасище X

1,174

132

23234.184.1 СОВАТА Ливада X

6,378

133

23234.185.17 СОВАТА Ливада X

1,554

134

23234.185.3 СОВАТА Пасище X

1,064

135

23234.185.41 СОВАТА Ливада X

4,483

136

23234.185.42 СОВАТА Ливада X

3,338

137

23234.188.4 БАРИТЕ Ливада X

1,262

138

23234.188.5 БАРИТЕ Ливада X

2,894

139

23234.188.52 БАРИТЕ Ливада X

0,198

140

23234.188.53 БАРИТЕ Ливада X

2,534

141

23234.188.65 БАРИТЕ Ливада X

0,663

142

23234.188.69 БАРИТЕ Ливада X

0,487

143

23234.188.71 БАРИТЕ Ливада X

4,515

144

23234.188.8 БАРИТЕ Ливада X

2,813

145

23234.188.80 БАРИТЕ Ливада X

1,130

146

23234.188.81 БАРИТЕ Ливада X

1,352

147

23234.188.9 БАРИТЕ Ливада X

3,017

148

23234.188.91 БАРИТЕ Ливада X

0,536

149

23234.188.92 БАРИТЕ Ливада X

1,607

150

23234.189.8 ШАРКОВ СРЕДОК Ливада X

0,427

151

23234.19.1 ЧЕРНА НИВА Пасище X

4,384

152

23234.190.4 ШАРКОВ СРЕДОК Ливада X

0,957

153

23234.190.5 ШАРКОВ СРЕДОК Ливада X

0,952

154

23234.191.1 ШАРКОВ СРЕДОК Ливада X

9,057

155

23234.191.12 ПАЧОВАЛОПА Ливада X

1,986

156

23234.191.13 ПАЧОВАЛОПА Ливада X

5,180

157

23234.191.14 ШАРКОВ СРЕДОК Ливада X

1,472

158

23234.191.2 ШАРКОВ СРЕДОК Ливада X

1,963

159

23234.191.3 ШАРКОВ СРЕДОК Ливада X

7,855

160

23234.194.18 ЛЕНЦОВО Пасище X

27,068

161

23234.194.19 ЛЕНЦОВО Пасище X

6,637

162

23234.194.20 ЛЕНЦОВО Пасище X

1,963

163

23234.194.22 ЛЕНЦОВО Пасище X

4,745

164

23234.194.25 ЛЕНЦОВО Пасище X

1,221

165

23234.194.30 ЛЕНЦОВО Ливада X

1,904

166

23234.194.39 ЛЕНЦОВО Пасище X

3,774

167

23234.194.4 ЛЕНЦОВО Ливада X

8,498

168

23234.194.41 ЛЕНЦОВО Ливада X

2,438

169

23234.194.43 ЛЕНЦОВО Ливада X

2,314

170

23234.196.1 ЛЕНЦОВО Ливада X

4,069

171

23234.196.2 ЛЕНЦОВО Ливада X

4,067

172

23234.197.16 ГРЕБЕН Ливада X

1,832

173

23234.197.17 ГРЕБЕН Ливада X

1,239

174

23234.197.18 ГРЕБЕН Ливада X

2,133

175

23234.197.19 ГРЕБЕН Пасище X

49,925

176

23234.200.1 ЧУКАРЕТ Пасище X

3,811

177

23234.202.1 ЧУКАРЕТ Пасище X

3,886

178

23234.202.7 ЧУКАРЕТ Пасище X

6,394

179

23234.203.1 КАТРАНДЖИКА Пасище X

3,045

180

23234.204.2 КАТРАНДЖИКА Пасище X

9,482

181

23234.204.5 КАТРАНДЖИКА Пасище X

2,996

182

23234.21.1 КЪШЛИТЕ Пасище X

4,272

183

23234.213.2 ЕЛШЕТО Ливада X

5,086

184

23234.22.3 ВРАНЧОВА ПОЛЯНА Ливада X

7,950

185

23234.22.5 ВРАНЧОВА ПОЛЯНА Ливада X

3,934

186

23234.223.2 ЛЪКИТЕ Ливада X

2,998

187

23234.223.3 ЛЪКИТЕ Пасище X

1,696

188

23234.224.1 ФЕРКОВАЛЪКА Ливада X

2,103

189

23234.229.14 ДЪЛБОЧИЦА Пасище X

4,484

190

23234.229.16 ДЪЛБОЧИЦА Пасище X

2,495

191

23234.229.9 ДЪЛБОЧИЦА Пасище X

2,195

192

23234.230.10 ДЪЛБОЧИЦА Ливада X

1,954

193

23234.232.1 ДЪЛБОЧИЦА Пасище X

3,476

194

23234.234.21 БРЕЗОВИЦА Пасище X

2,960

195

23234.236.18 ДЪЛБОЧИЦА Пасище X

2,266

196

23234.236.2 ДЪЛБОЧИЦА Пасище X

2,756

197

23234.238.1 ДЪЛБОЧИЦА Пасище X

2,751

198

23234.238.2 ДЪЛБОЧИЦА Пасище X

2,756

199

23234.24.1 КЪШЛИТЕ Пасище X

1,049

200

23234.243.1 БРЕЗОВИЦА Пасище X

0,811

201

23234.243.14 БРЕЗОВИЦА Ливада X

0,376

202

23234.243.22 БРЕЗОВИЦА Пасище X

0,980

203

23234.248.10 ГОРНО ВОТЪРНО Пасище X

4,506

204

23234.248.22 ГОРНО ВОТЪРНО Ливада X

5,587

205

23234.248.3 ГОРНО ВОТЪРНО Пасище X

1,679

206

23234.248.30 ГОРНО ВОТЪРНО Ливада X

0,718

207

23234.248.45 ГОРНО ВОТЪРНО Ливада X

3,703

208

23234.254.15 СТАНИЛОВЕЦ Пасище X

6,275

209

23234.254.16 СТАНИЛОВЕЦ Пасище X

0,568

210

23234.254.18 СТАНИЛОВЕЦ Пасище X

0,466

211

23234.254.2 СТАНИЛОВЕЦ Пасище X

0,470

212

23234.254.5 СТАНИЛОВЕЦ Пасище X

0,712

213

23234.254.50 СТАНИЛОВЕЦ Пасище X

0,464

214

23234.254.51 СТАНИЛОВЕЦ Пасище X

0,260

215

23234.254.62 СТАНИЛОВЕЦ Пасище X

6,805

216

23234.255.1 СТАНИЛОВЕЦ Пасище X

1,373

217

23234.256.1 СТАНИЛОВЕЦ Пасище X

1,196

218

23234.257.1 СТАНИЛОВЕЦ Пасище X

3,862

219

23234.259.1 КОЧОВА ЧЕШМА Пасище X

2,335

220

23234.259.7 КОЧОВА ЧЕШМА Пасище X

6,880

221

23234.260.16 балталъка Пасище X

1,552

222

23234.261.1 балталъка Ливада X

2,412

223

23234.261.5 балталъка Пасище X

0,428

224

23234.266.6 чуката Пасище X

3,838

225

23234.266.7 чуката Пасище X

4,738

226

23234.267.1 чуката Пасище X

2,542

227

23234.268.1 чуката Пасище X

2,522

228

23234.269.1 чуката Пасище X

12,394

229

23234.270.1 чуката Пасище X

2,482

230

23234.271.1 чуката Пасище X

1,435

231

23234.271.10 чуката Пасище X

7,261

232

23234.271.9 чуката Пасище X

5,205

233

23234.276.7 мерата Пасище X

15,066

234

23234.279.16 авлията Пасище X

17,394

235

23234.279.4 СЕСЛОВИЦА Пасище X

1,100

236

23234.28.12 идиманица Ливада X

2,410

237

23234.28.17 идиманица Ливада X

2,296

238

23234.28.3 идиманица Пасище X

4,814

239

23234.28.4 идиманица Пасище X

2,582

240

23234.280.1 СИТНИ ДОЛ Пасище X

6,627

241

23234.280.5 СИТНИ ДОЛ Пасище X

1,928

242

23234.281.2 РАШОВО БЪРДО Пасище X

3,313

243

23234.282.2 АЧОВИЦА Пасище X

3,944

244

23234.282.27 АЧОВИЦА Пасище X

3,708

245

23234.282.3 ачовица Пасище X

1,380

246

23234.282.42 ачовица Пасище X

1,242

247

23234.282.43 ачовица Пасище X

2,539

248

23234.282.44 ачовица Пасище X

1,073

249

23234.282.45 ачовица Пасище X

2,894

250

23234.282.5 ачовица Пасище X

1,318

251

23234.283.1 ачовица Пасище X

5,585

252

23234.288.5 АЧОВИЦА Пасище X

2,554

253

23234.288.9 АЧОВИЦА Пасище X

2,488

254

23234.291.100 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

0,825

255

23234.291.122 липовец Пасище IX

0,447

256

23234.291.129 липовец Пасище IX

0,994

257

23234.291.149 липовец Пасище IX

0,385

258

23234.291.2 липовец Пасище IX

1,624

259

23234.291.23 липовец Пасище IX

1,494

260

23234.291.29 липовец Пасище IX

0,750

261

23234.291.31 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

0,425

262

23234.291.49 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

0,747

263

23234.291.56 липовец Пасище IX

0,562

264

23234.291.67 липовец Пасище IX

0,480

265

23234.291.75 липовец Пасище IX

2,571

266

23234.291.80 липовец Пасище IX

1,178

267

23234.291.81 липовец Пасище IX

1,131

268

23234.291.87 липовец Пасище IX

2,370

269

23234.291.95 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

2,369

270

23234.292.111 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

2,749

271

23234.292.12 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

0,352

272

23234.292.30 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

0,641

273

23234.292.4 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

0,248

274

23234.292.48 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

1,052

275

23234.292.51 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

0,449

276

23234.292.6 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

0,464

277

23234.292.72 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

0,467

278

23234.292.90 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

3,252

279

23234.292.91 ЛИПОВЕЦ Пасище IX

1,750

280

23234.293.1 ДРЕИКОВ ДОЛ Пасище IX

1,044

281

23234.293.10 ДРЕНКОВ ДОЛ Пасище IX

0,540

282

23234.293.17 ДРЕНКОВ ДОЛ Пасище IX

0,446

283

23234.293.18 ДРЕНКОВ ДОЛ Пасище IX

2,273

284

23234.293.21 ДРЕНКОВ ДОЛ Пасище IX

1,143

285

23234.293.25 ДРЕНКОВ ДОЛ Пасище IX

24,752

286

23234.293.30 ДРЕНКОВ ДОЛ Пасище IX

0,748

287

23234.293.56 ДРЕНКОВ ДОЛ Пасище IX

1,477

288

23234.293.62 ДРЕНКОВ ДОЛ Пасище IX

1,564

289

23234.293.65 ДРЕНКОВ ДОЛ Пасище IX

0,752

290

23234.293.69 ДРЕНКОВ ДОЛ Пасище IX

0,158

291

23234.293.85 ДРЕНКОВ ДОЛ Пасище IX

1,785

292

23234.294.120 ТРЪНЕ Пасище IX

0,268

293

23234.294.23 ТРЪНЕ Пасище IX

0,964

294

23234.294.58 ТРЪНЕ Пасище IX

0,628

295

23234.294.80 ТРЪНЕ Пасище IX

0,668

296

23234.296.17 МАРИНИЦА Ливада VIII

0,358

297

23234.296.192 МАРИНИЦА Ливада VIII

0,764

298

23234.296.38 МАРИНИЦА Ливада VIII

0,708

299

23234.296.73 МАРИНИЦА Ливада VIII

0,158

300

23234.296.75 МАРИНИЦА Ливада VIII

0,357

301

23234.296.98 МАРИНИЦА Ливада VIII

0,350

302

23234.297.100 ГРАДЕВ ЛОГ Ливада VIII

0,192

303

23234.297.107 ГРАДЕВ ЛОГ Ливада VIII

0,560

304

23234.297.113 ГРАДЕВЛОГ Ливада VIII

0,987

305

23234.297.119 ГРАДЕВЛОГ Пасище VIII

0,830

306

23234.297.120 ГРАДЕВЛОГ Пасище VIII

1,500

307

23234.297.121 ГРАДЕВЛОГ Пасище VIII

47,062

308

23234.297.23 ГРАДЕВЛОГ Ливада VIII

0,329

309

23234.297.44 ГРАДЕВЛОГ Ливада VIII

0,257

310

23234.298.1 БАНКИ Пасище VIII

16,930

311

23234.298.2 БАНКИ Пасище VIII

8,691

312

23234.298.23 БАНКИ Пасище VIII

1,435

313

23234.298.27 БАНКИ Пасище VIII

11,897

314

23234.298.28 БАНКИ Пасище VIII

0,237

315

23234.298.29 БАНКИ Пасище VIII

18,268

316

23234.298.3 БАНКИ Пасище VIII

1,211

317

23234.298.31 БАНКИ Пасище VIII

1,431

318

23234.298.36 БАНКИ Пасище VIII

1,034

319

23234.298.37 БАНКИ Пасище VIII

0,702

320

23234.298.40 БАНКИ Пасище VIII

3,759

321

23234.3.13 ГОРНО ЛЕСИЧЕВО Ливада X

1,170

322

23234.3.19 ГОРНО ЛЕСИЧЕВО Ливада X

0,611

323

23234.3.2 ГОРНО ЛЕСИЧЕВО Ливада X

5,431

324

23234.3.20 ГОРНО ЛЕСИЧЕВО Ливада X

9,125

325

23234.3.21 ГОРНО ЛЕСИЧЕВО Ливада X

0,890

326

23234.3.31 ГОРНО ЛЕСИЧЕВО Ливада X

4,085

327

23234.3.32 ГОРНО ЛЕСИЧЕВО Ливада X

1,105

328

23234.3.34 ГОРНО ЛЕСИЧЕВО Ливада X

1,715

329

23234.30.1 КЪШЛИТЕ Пасище X

0,641

330

23234.30.2 КЪШЛИТЕ Пасище X

6,012

331

23234.30.3 КЪШЛИТЕ Пасище X

2,914

332

23234.302.13 АРПОЛИТОВО Пасище X

1,246

333

23234.302.16 АРПОЛИТОВО Пасище X

1,842

334

23234.302.18 АРПОЛИТОВО Пасище X

0,676

335

23234.302.20 АРПОЛИТОВО Пасище X

0,435

336

23234.302.22 АРГАЧА Пасище X

2,123

337

23234.302.23 АРПОЛИТОВО Пасище X

2,023

338

23234.303.1 АРГАЧА Ливада IX

3,736

339

23234.303.100 АРГАЧА Ливада IX

0,108

340

23234.303.101 АРГАЧА Ливада IX

0,354

341

23234.303.103 АРГАЧА Ливада IX

0,785

342

23234.303.104 АРГАЧА Ливада IX

2,637

343

23234.303.58 АРГАЧА Ливада IX

1,640

344

23234.303.68 АРГАЧА Пасище IX

1,533

345

23234.303.78 АРГАЧА Ливада IX

0,529

346

23234.303.80 АРГАЧА Ливада IX

0,661

347

23234.303.86 АРГАЧА Ливада IX

3,003

348

23234.303.93 АРГАЧА Ливада IX

4,266

349

23234.303.94 АРГАЧА Ливада IX

0,621

350

23234.304.50 АРПОЛИТОВО Ливада IX

0,620

351

23234.305.101 АРПОЛИТОВО Пасище X

12,883

352

23234.305.2 АРПОЛИТОВО Пасище X

1,913

353

23234.305.22 АРПОЛИТОВО Пасище X

36,290

354

23234.305.23 АРПОЛИТОВО Пасище X

4,015

355

23234.305.32 АРПОЛИТОВО Пасище X

0,279

356

23234.305.6 АРПОЛИТОВО Пасище X

1,069

357

23234.305.66 АРПОЛИТОВО Пасище X

3,244

358

23234.305.72 АРПОЛИТОВО Пасище X

1,966

359

23234.305.82 АРПОЛИТОВО Пасище X

2,128

360

23234.305.85 АРПОЛИТОВО Пасище X

0,271

361

23234.305.91 АРПОЛИТОВО Пасище X

0,237

362

23234.305.92 АРПОЛИТОВО Пасище X

1,887

363

23234.306.19 ПОЛЕНЕ Пасище X

0,152

364

23234.306.28 ПОЛЕНЕ Пасище X

0,455

365

23234.306.51 ПОЛЕНЕ Пасище X

2,526

366

23234.306.53 ПОЛЕНЕ Пасище X

0,644

367

23234.306.59 ПОЛЕНЕ Пасище X

8,744

368

23234.308.137 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,227

369

23234.308.4 ПОЛЕНЕ Пасище VIII

0,220

370

23234.308.5 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

1,466

371

23234.308.86 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,276

372

23234.308.87 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,612

373

23234.31.1 КЪШЛИТЕ Ливада X

2,474

374

23234.311.24 ПОЛЕНЕ Пасище X

3,242

375

23234.311.27 ПОЛЕНЕ Пасище X

12,880

376

23234.312.22 КОРИЯТА Ливада X

0,433

377

23234.313.24 ЛОЗАТА Ливада X

0,664

378

23234.313.29 ЛОЗАТА Ливада VIII

0,216

379

23234.313.49 ЛОЗАТА Ливада VIII

0,289

380

23234.313.56 ЛОЗАТА Ливада VIII

0,262

381

23234.313.57 ЛОЗАТА Ливада VIII

0,197

382

23234.313.59 ЛОЗАТА Ливада VIII

0,483

383

23234.313.60 ЛОЗАТА Ливада X

0,871

384

23234.313.61 ЛОЗАТА Пасище X

3,372

385

23234.313.71 ЛОЗАТА Ливада X

1,873

386

23234.32.1 КЪШЛИТЕ Пасище X

1,240

387

23234.322.3 ГРАДИЩА Пасище X

1,151

388

23234.322.4 ГРАДИЩА Пасище X

4,104

389

23234.33.1 ПЕШЕНИЧИЩЕ Пасище X

3,898

390

23234.339.22 АРГАЧА Пасище X

1,162

391

23234.339.28 АРГАЧА Пасище X

4,863

392

23234.339.4 АРГАЧА Пасище X

3,796

393

23234.339.51 АРГАЧА Пасище X

6,763

394

23234.339.54 АРГАЧА Пасище X

1,288

395

23234.339.55 АРГАЧА Пасище X

1,018

396

23234.339.7 АРГАЧА Пасище X

5,578

397

23234.34.1 ПЕШЕНИЧИЩЕ Пасище X

25,250

398

23234.342.13 ВРАТЦА Пасище X

2,050

399

23234.342.18 ВРАТЦА Пасище X

18,284

400

23234.342.23 ВРАТЦА Пасище X

6,631

401

23234.342.28 ВРАТЦА Пасище X

0,746

402

23234.342.4 ВРАТЦА Пасище X

6,612

403

23234.343.2 ПОМПЕНАТА СТАНЦИЯ Пасище X

7,810

404

23234.345.1 ЛОЗАТА Пасище X

11,115

405

23234.345.21 ЛОЗАТА Пасище X

2,263

406

23234.345.47 ЛОЗАТА Пасище X

0,772

407

23234.345.59 ЛОЗАТА Пасище X

1,221

408

23234.345.8 ЛОЗАТА Пасище X

5,842

409

23234.35.1 ДЖАЛЬОВИЦА Пасище X

12,539

410

23234.350.36 КАЛЕТО Пасище X

0,759

411

23234.350.37 КАЛЕТО Пасище X

7,769

412

23234.351.1 ЛОЗАТА Пасище X

14,101

413

23234.351.23 ЛОЗАТА Пасище X

8,780

414

23234.351.39 ЛОЗАТА Пасище X

8,952

415

23234.351.46 ЛОЗАТА Пасище X

0,800

416

23234.351.47 ЛОЗАТА Пасище X

2,794

417

23234.351.52 ЛОЗАТА Пасище X

0,464

418

23234.351.56 ЛОЗАТА Пасище X

4,530

419

23234.351.62 ЛОЗАТА Пасище X

5,210

420

23234.351.65 ЛОЗАТА Пасище X

0,728

421

23234.351.8 ЛОЗАТА Пасище X

3,290

422

23234.351.9 ЛОЗАТА Пасище X

1,848

423

23234.352.37 МЕТИЧЕНИЦА Пасище X

2,283

424

23234.352.41 МЕТИЧЕНИЦА Пасище X

0,952

425

23234.352.42 МЕТИЧЕНИЦА Пасище X

0,649

426

23234.353.109 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,327

427

23234.353.110 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

1,071

428

23234.353.111 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,395

429

23234.353.116 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,352

430

23234.353.117 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,723

431

23234.353.120 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,201

432

23234.353.131 ПОЛЕНЕ Пасище VIII

0,912

433

23234.353.134 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,514

434

23234.353.80 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

1,121

435

23234.353.83 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,549

436

23234.353.90 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,455

437

23234.353.91 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,440

438

23234.353.94 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,188

439

23234.353.95 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,181

440

23234.353.96 ПОЛЕНЕ Ливада VIII

0,179

441

23234.354.15 ЧАТАРЪКА Ливада VIII

0,510

442

23234.354.21 ЧАТАРЪКА Ливада VIII

0,157

443

23234.354.64 ЧАТАРЪКА Пасище VIII

2,986

444

23234.359.8 ЛЕНИЩА Пасище X

1,239

445

23234.36.1 ДЖАЛЬОВИЦА Пасище X

1,676

446

23234.360.5 КОИЛОТО Пасище X

0,551

447

23234.363.14 САРАКИНИЦА Пасище X

2,967

448

23234.363.15 САРАКИНИЦА Ливада X

1,908

449

23234.363.16 САРАКИНИЦА Ливада X

3,343

450

23234.363.17 САРАКИНИЦА Пасище X

2,310

451

23234.363.18 САРАКИНИЦА Ливада X

3,631

452

23234.366.15 СЛАВО БЪРДО Пасище X

2,060

453

23234.366.24 СЛАВО БЪРДО Пасище X

3,333

454

23234.366.79 СЛАВО БЪРДО Пасище X

0,428

455

23234.368.2 ГРАМАДЕ Пасище X

2,397

456

23234.369.1 ГРАМАДЕ Пасище X

2,160

457

23234.370.113 ГРАМАДЕ Ливада X

0,388

458

23234.370.114 ГРАМАДЕ Ливада X

0,443

459

23234.370.116 ГРАМАДЕ Ливада X

0,254

460

23234.370.117 ГРАМАДЕ Ливада X

0,329

461

23234.370.131 ГРАМАДЕ Ливада X

0,462

462

23234.370.154 ГРАМАДЕ Ливада X

0,256

463

23234.370.156 ГРАМАДЕ Ливада X

0,450

464

23234.370.157 ГРАМАДЕ Ливада X

0,218

465

23234.370.163 ГРАМАДЕ Ливада X

0,499

466

23234.370.172 ГРАМАДЕ Ливада X

0,735

467

23234.370.68 ГРАМАДЕ Ливада X

0,444

468

23234.370.69 ГРАМАДЕ Ливада X

0,482

469

23234.370.70 ГРАМАДЕ Ливада X

1,177

470

23234.370.77 ГРАМАДЕ Ливада X

0,765

471

23234.370.79 ГРАМАДЕ Ливада X

0,616

472

23234.371.55 ГРАМАДЕ Пасище X

46,459

473

23234.371.82 ГРАМАДЕ Пасище X

84,291

474

23234.372.1 КАРАГОВИЦА Пасище X

4,718

475

23234.372.36 КАРАГОВИЦА Пасище X

1,549

476

23234.372.8 КАРАГОВИЦА Пасище X

2,915

477

23234.373.13 АЛИ/10ВА ЧЕШМА Пасище X

1,276

478

23234.373.57 АЛИЛОВА ЧЕШМА Ливада X

3,236

479

23234.373.64 АЛИЛОВА ЧЕШМА Пасище X

21,208

480

23234.373.69 АЛИЛОВА ЧЕШМА Пасище X

49,950

481

23234.373.7 АЛИЛОВА ЧЕШМА Пасище X

5,873

482

23234.375.27 САЙЧКО ДОЛ Пасище X

13,895

483

23234.375.41 САЙЧКО ДОЛ Пасище X

5,146

484

23234.375.46 САЙЧКО ДОЛ Пасище X

4,318

485

23234.375.48 САЙЧКО ДОЛ Ливада X

0,691

486

23234.375.52 САЙЧКО ДОЛ Пасище X

16,721

487

23234.376.16 ЧЕРНЬОВИЦА Пасище X

5,866

488

23234.376.67 ЧЕРНЬОВИЦА Пасище X

9,215

489

23234.376.88 ЧЕРНЬОВИЦА Ливада X

1,123

490

23234.377.14 КОСТОВА КРУША Пасище X

12,580

491

23234.377.27 КОСТОВА КРУША Пасище X

13,394

492

23234.377.30 КОСТОВА КРУША Пасище X

1,477

493

23234.379.27 КРЪСТА Пасище X

6,188

494

23234.379.31 КРЪСТА Пасище X

1,657

495

23234.379.65 КРЪСТА Ливада X

0,972

496

23234.38.1 ДЖАЛЬОВИЦА Пасище X

0,954

497

23234.39.1 КЪШЛИТЕ Пасище X

1,002

498

23234.4.19 КОРИТЦА Ливада X

0,894

499

23234.41.13 МАРАНЧЕ Ливада X

12,051

500

23234.41.28 МАРАНЧЕ Ливада X

2,165

501

23234.41.45 МАРАНЧЕ Ливада X

7,818

502

23234.42.18 МАРАНЧЕ Ливада X

4,712

503

23234.44.1 КЪШЛИТЕ Пасище X

1,367

504

23234.45.4 КЪШЛИТЕ Ливада X

3,716

505

23234.47.1 ГОРНО ДОЛЕНЕ Пасище X

1,652

506

23234.47.11 ГОРНО ДОЛЕНЕ Пасище X

22,051

507

23234.47.13 ГОРНО ДОЛЕНЕ Пасище X

4,289

508

23234.49.6 ЩРЪБОВИЦА Пасище X

2,960

509

23234.5.1 СТИПЧЕНА ПОЛЯНА Пасище X

1,946

510

23234.5.2 СТИПЧЕНА ПОЛЯНА Пасище X

1,946

511

23234.50.1 ЛЪКАТА Пасище X

1,476

512

23234.50.2 ЛЪКАТА Пасище X

2,391

513

23234.50.4 ЛЪКАТА Пасище X

2,887

514

23234.54.8 ДОЛЕНЕ-ВАДАТА Пасище X

5,747

515

23234.55.12 ДОЛЕНЕ Ливада VIII

1,599

516

23234.55.21 ДОЛЕНЕ Ливада VIII

0,900

517

23234.56.1 КЪШЛИТЕ Пасище X

1,403

518

23234.58.1 КЪШЛИТЕ Пасище X

1,584

519

23234.60.1 ДОЛНО ДОЛЕНЕ Ливада VIII

7,937

520

23234.61.1 ДОЛНО ДОЛЕНЕ Ливада VIII

3,691

521

23234.61.7 ДОЛНО ДОЛЕНЕ Пасище VIII

0,803

522

23234.7.1 ЛЕВЪТ Пасище X

14,550

523

23234.7.2 ЛЕВЪТ Пасище X

1,416

524

23234.70.15 ДОЛЕНЕ Ливада X

0,640

525

23234.70.21 ДОЛЕНЕ Ливада X

2,060

526

23234.70.29 ДОЛЕНЕ Ливада X

2,822

527

23234.70.30 ДОЛЕНЕ Ливада X

0,159

528

23234.70.44 ДОЛЕНЕ Пасище X

1,137

529

23234.70.46 ДОЛЕНЕ Пасище X

6,130

530

23234.70.48 ДОЛЕНЕ Ливада X

2,309

531

23234.70.49 ДОЛЕНЕ Ливада X

1,902

532

23234.70.5 ДОЛЕНЕ Пасище X

1,600

533

23234.70.64 ДОЛЕНЕ Ливада X

2,495

534

23234.73.2 ВЪЛЧИ ДОЛ Пасище X

6,936

535

23234.75.1 РАВНИЩА Пасище X

6,968

536

23234.76.1 РАВНИЩА Пасище X

10,563

537

23234.8.3 МАЗЪЛОВА РОПА Пасище X

0,607

538

23234.81.9 КОСЕРКОВИЦА Пасище X

4,707

539

23234.82.2 СЕЛЦЕ Ливада X

1,726

540

23234.82.5 СЕЛЦЕ Пасище X

19,012

541

23234.85.10 МАРКОВА МОГИЛА Пасище X

0,886

542

23234.85.22 МАРКОВА МОГИЛА Пасище X

8,424

543

23234.86.3 МАРКОВА МОГИЛА Пасище X

1,557

544

23234.86.4 МАРКОВА МОГИЛА Пасище X

0,917

545

23234.87.3 МАРКОВА МОГИЛА Пасище X

1,935

546

23234.92.3 НИКОЛОВИ НИВИ Пасище X

11,263

547

23234.93.4 НИКОЛОВИ ниви Пасище X

8,464

548

23234.94.1 ДОЛНО ПЛАДНИЩЕ Пасище X

8,122

549

23234.95.1 ДОЛНО ПЛАДНИЩЕ Пасище X

4,946

550

23234.95.2 ДОЛНО ПЛАДНИЩЕ Пасище X

2,008

551

23234.95.3 ДОЛНО ПЛАДНИЩЕ Пасище X

1,738

552

23234.96.1 ДОЛНО ПЛАДНИЩЕ Пасище X

1,256

553

23234.96.3 ДОЛНО ПЛАДНИЩЕ Пасище X

2,024

554

23234.97.1 ДОЛНО ПЛАДНИЩЕ Пасище X

6,625

555

23234.98.10 ДАНКО ПАДАЛО Пасище X

6,197

556

23234.99.1 ДАНКО ПАДАЛО Пасище X

1,769

землище Кръстава

№ по ред

Имот пл, № Местност нтп Ктегория

Площ

1

41136.1.52 КАРАНТИИТЕ Пасище X

0,177

2

41136.1.54 КАРАНТИИТЕ Пасище X

7,725

3

41136.1.55 КАРАНТИИТЕ Пасище X

16,530

4

41136.1.56 КАРАНТИИТЕ Пасище X

8,253

5

41136.1.64 КАРАНТИИТЕ Пасище X

1,682

6

41136.1.80 КАРАНТИИТЕ Пасище X

12,799

7

41136.10.54 КУНДЬОВАМАХ. Пасище IX

7,189

8

41136.10.67 КУНДЬОВА МАХ. Пасище IX

1,892

9

41136.10.68 КУНДЬОВА МАХ. Пасище IX

1,641

10

41136.100.293 ВЛАШКИТЕ МАНДРИ Пасище IX

2,471

11

41136.100.338 ВЛАШКИТЕ МАНДРИ Пасище IX

1,888

12

41136.100.339 ВЛАШКИТЕ МАНДРИ Пасище IX

57,705

13

41136.11.26 ГОРНА ПОЛЯНА Пасище IX

1,191

14

41136.11.28 ГОРНА ПОЛЯНА Пасище IX

0,551

15

41136.12.26 ЧЕПАРЕСТ ЧУЧУР Пасище IX

2,222

16

41136.12.27 ЧЕПАРЕСТ ЧУЧУР Пасище IX

1,746

17

41136.12.28 ЧЕПАРЕСТ ЧУЧУР Пасище IX

10,350

18

41136.12.29 ЧЕПАРЕСТЧУЧУР Пасище IX

5,403

19

41136.13.30 ШОНДРАТА Пасище IX

3,876

20

41136.13.32 ШОНДРАТА Пасище IX

0,314

21

41136.131.34 ГРОБА Пасище IX

3,068

22

41136.138.650 ГОРНА И ДОЛНА Пасище IX

29,708

23

41136.14.14 ЧАЛА Пасище IX

2,055

24

41136.14.33 ЧАЛА Пасище IX

2,046

25

41136.14.40 ЧАЛА Пасище IX

3,159

26

41136.14.46 ЧАЛА Пасище IX

9,861

27

41136.14.47 ЧАЛА Пасище IX

2,729

28

41136.14.53 ЧАЛА-БАНДЕРАТА Пасище IX

0,572

29

41136.14.54 ЧАЛА-БАНД ЕРАТА Пасище IX

1,659

30

41136.14.55 ЧАЛА Пасище IX

5,657

31

41136.14.56 ЧАЛА Пасище IX

12,264

32

41136.14.57 ЧАЛА Пасище IX

6,216

33

41136.14.58 ЧАЛА Пасище IX

5,189

34

41136.14.581 ЧАЛА Пасище IX

2,738

35

41136.15.12 ДЖАРГОВИ ЧУКИ Пасище IX

4,422

36

41136.15.18 ДЖАРГОВИ ЧУКИ Пасище IX

7,043

37

41136.15.19 ДЖАРГОВИ ЧУКИ Пасище IX

16,196

38

41136.15.29 ДЖАРГОВИ ЧУКИ Пасище IX

15,111

39

41136.15.30 ДЖАРГОВИ ЧУКИ Пасище IX

0,598

40

41136.15.577 ДЖАРГОВИ ЧУКИ Пасище IX

5,793

41

41136.15.579 ПРИ БИРКОВИ Пасище IX

5,427

42

41136.158.269 ТРЪЛСКО ДЕРЕ Пасище IX

2,285

43

41136.16.2 ГОРНА ПОЛЯНА Ливада IX

4,180

44

41136.16.68 ГОРНА ПОЛЯНА Пасище IX

0,589

45

41136.17.38 ПРИ БИРКОВИ Ливада IX

1,828

46

41136.17.44 ПРИ БИРКОВИ Ливада IX

2,318

47

41136.17.85 ПРИ БИРКОВИ Пасище IX

1,430

48

41136.18.43 АЛЧЕЗИТЕ Ливада IX

1,456

49

41136.18.48 АЛЧЕЗИТЕ Ливада IX

6,438

50

41136.18.49 АЛЧЕЗИТЕ Ливада IX

1,322

51

41136.18.50 АЛЧЕЗИТЕ Ливада IX

3,770

52

41136.18.55 АЛЧЕЗИТЕ Ливада IX

1,446

53

41136.18.70 АЛЧЕЗИТЕ Пасище IX

13,952

54

41136.18.72 АЛЧЕЗИТЕ Пасище IX

4,857

55

41136.18.73 АЛЧЕЗИТЕ Пасище IX

1,201

56

41136.19.102 ЛАБАНДИЦА Пасище IX

3,765

57

41136.19.103 ЛАБАНДИЦА Пасище IX

3,705

58

41136.19.116 ЛАБАНДИЦА Пасище IX

6,111

59

41136.19.121 ЛАБАНДИЦА Пасище IX

13,875

60

41136.19.125 ЛАБАНДИЦА Пасище IX

7,103

61

41136.19.126 ЛАБАНДИЦА Пасище IX

4,650

62

41136.19.130 ЛАБАНДИЦА Пасище IX

9,667

63

41136.19.90 ЛАБАНДИЦА Пасище IX

4,417

64

41136.19.94 ЛАБАНДИЦА Пасище IX

2,663

65

41136.2.11 КАРАНТИИТЕ Ливада X

2,088

66

41136.2.3 КАРАНТИИТЕ Пасище X

7,290

67

41136.2.4 КАРАНТИИТЕ Ливада X

2,952

68

41136.20.22 ЧАЛА Ливада IX

0,913

69

41136.20.39 ЧАЛА Пасище IX

7,058

70

41136.20.4 ЧАЛА Ливада IX

1,609

71

41136.20.41 ЧАЛА Пасище IX

2,168

72

41136.20.50 ЧАЛА Пасище IX

9,245

73

41136.20.51 ЧАЛА Пасище IX

8,955

74

41136.20.56 ЧАЛА Пасище IX

6,493

75

41136.21.31 СТУДЕНАТА ВОДА Ливада X

2,655

76

41136.21.32 СТУДЕНАТА ВОДА Ливада X

3,526

77

41136.21.33 СТУДЕНАТА ВОДА Ливада X

8,486

78

41136.21.35 СТУДЕНАТА ВОДА Ливада X

2,304

79

41136.21.37 СТУДЕНАТА ВОДА Ливада X

3,754

80

41136.21.38 СТУДЕНАТА ВОДА Ливада X

2,912

81

41136.21.39 СТУДЕНАТА ВОДА Ливада X

2,390

82

41136.21.40 СТУДЕНАТА ВОДА Пасище X

13,979

83

41136.21.41 СТУДЕНАТА ВОДА Пасище X

36,833

84

41136.21.49 СТУДЕНАТА ВОДА Пасище IX

3,434

85

41136.21.50 СТУДЕНАТА ВОДА Пасище IX

1,972

86

41136.21.51 СТУДЕНАТА ВОДА Пасище IX

1,729

87

41136.21.52 СТУДЕНАТА ВОДА Пасище IX

9,326

88

41136.22.44 МАНДРИЩЕ- КЕРЕЗА Пасище IX

10,650

89

41136.22.46 МАНДРИЩЕ - КЕРЕЗА Пасище IX

10,752

90

41136.22.48 МАНДРИЩЕ - КЕРЕЗА Пасище IX

2,841

91

41136.22.49 МАНДРИЩЕ- КЕРЕЗА Пасище IX

1,424

92

41136.23.56 ГОРНА И ДОЛНА Ливада IX

1,663

93

41136.23.57 ГОРНА И ДОЛНА Пасище IX

11,768

94

41136.23.58 ГОРНА И ДОЛНА Пасище IX

2,390

95

41136.23.583 ГОРНА И ДОЛНА Пасище IX

1,457

96

41136.23.584 ГОРНА И ДОЛНА Пасище IX

6,216

97

41136.23.587 ГОРНА И ДОЛНА Пасище IX

1,429

98

41136.23.59 ГОРНА И ДОЛНА Пасище IX

10,182

99

41136.23.60 ГОРНА И ДОЛНА Пасище IX

3,767

100

41136.23.61 ГОРНА И ДОЛНА Пасище IX

10,165

101

41136.23.623 ГОРНА И ДОЛНА Пасище IX

10,917

102

41136.23.63 ГОРНА И ДОЛНА Пасище IX

1,829

103

41136.23.66 ГОРНА И ДОЛНА Пасище IX

1,268

104

41136.24.15 МЕЛЬОВ БОРУМ Пасище IX

1,351

105

41136.24.3 МЕЛЬОВ БОРУМ Ливада IX

5,995

106

41136.24.34 МЕЛЬОВ БОРУМ Ливада IX

5,499

107

41136.24.35 МЕЛЬОВ БОРУМ Пасище IX

0,559

108

41136.24.38 МЕЛЬОВ БОРУМ Пасище IX

6,915

109

41136.24.39 МЕЛЬОВ БОРУМ Пасище IX

3,357

110

41136.24.40 МЕЛЬОВ БОРУМ Пасище IX

5,939

111

41136.24.51 МЕЛЬОВ БОРУМ Пасище IX

10,422

112

41136.24.52 МЕЛЬОВ БОРУМ Пасище IX

3,293

113

41136.24.53 МЕЛЬОВ БОРУМ Пасище IX

6,956

114

41136.24.54 МЕЛЬОВ БОРУМ Пасище IX

8,834

115

41136.25.4 ЧЕРЕШАТА Ливада IX

1,243

116

41136.25.64 ЧЕРЕШАТА Ливада IX

0,227

117

41136.25.82 ЧЕРЕШАТА Пасище IX

4,176

118

41136.26.43 ТАЛАМБАЗОВОТО Пасище IX

0,483

119

41136.26.45 ТАЛАМБАЗОВОТО Пасище IX

1,389

120

41136.27.14 БОРУМА Ливада IX

0,266

121

41136.27.20 БОРУМА Ливада IX

1,010

122

41136.27.60 БОРУМА Пасище IX

0,969

123

41136.27.61 БОРУМА Пасище IX

7,585

124

41136.27.64 БОРУМА Пасище IX

1,484

125

41136.27.66 БОРУМА Пасище IX

4,102

126

41136.27.68 БОРУМА Пасище IX

4,009

127

41136.27.69 БОРУМА Пасище IX

6,506

128

41136.27.74 БОРУМА Пасище IX

5,675

129

41136.27.75 БОРУМА Пасище IX

1,969

130

41136.27.76 БОРУМА Пасище IX

7,295

131

41136.27.80 БОРУМА Пасище IX

1,634

132

41136.28.26 ФЛОРОВСКОТО Ливада IX

1,739

133

41136.28.3 ФЛОРОБСКОТО Ливада IX

7,273

134

41136.28.46 ФЛОРОВСКОТО Пасище IX

2,103

135

41136.28.53 ФЛОРОВСКОТО Ливада IX

0,882

136

41136.29.102 ФЛОРОВСКОТО Пасище IX

0,919

137

41136.29.58 СРЕЩУ ГРОБЕТО Пасище IX

7,885

138

41136.29.59 СРЕЩУ ГРОБЕТО Пасище IX

1,145

139

41136.29.6 СРЕЩУ ГРОБЕТО Ливада IX

1,602

140

41136.29.60 СРЕЩУ ГРОБЕТО Пасище IX

3,722

141

41136.30.53 НАД КОЛИБИТЕ Пасище IX

5,641

142

41136.31.36 НАД КОЛИБИТЕ Ливада IX

2,838

143

41136.31.38 НАД КОЛИБИТЕ Пасище IX

1,717

144

41136.32.59 КРАСТАВА Пасище IX

40,486

145

41136.32.60 КРАСТАВА Пасище IX

3,831

146

41136.32.62 КРАСТАВА Пасище IX

0,899

147

41136.33.36 ПРИСОЙКА Пасище IX

0,535

148

41136.33.38 ПРИСОЙКА Пасище IX

0,412

149

41136.33.40 ПРИСОЙКА Пасище IX

2,893

150

41136.33.43 ПРИСОЙКА Пасище IX

2,701

151

41136.33.44 ПРИСОЙКА Пасище IX

0,483

152

41136.33.45 ПРИСОЙКА Пасище IX

1,686

153

41136.34.25 ЕЛОВАТА Пасище IX

0,270

154

41136.34.26 ЕЛОВАТА Пасище IX

0,542

155

41136.34.28 ЕЛОВАТА Пасище IX

2,989

156

41136.34.32 ЕЛОВАТА Пасище IX

3,574

157

41136.34.35 ЕЛОВАТА Пасище IX

4,013

158

41136.34.41 ЕЛОВАТА Пасище IX

8,467

159

41136.34.42 БОРУМА Пасище IX

5,537

160

41136.34.43 ЕЛОВАТА Пасище IX

16,848

161

41136.35.19 КОФАКО Пасище IX

8,902

162

41136.35.21 КРАСТАВА Пасище IX

4,800

163

41136.35.22 КРАСТАВА Пасище IX

2,551

164

41136.35.23 КРАСТАВА Пасище IX

3,116

165

41136.35.32 БОРУМА Пасище IX

1,333

166

41136.36.51 ГРОБА Пасище IX

5,837

167

41136.36.53 ГРОБА Пасище IX

6,671

168

41136.36.54 ГРОБА Пасище IX

3,955

169

41136.36.55 ГРОБА Пасище IX

4,898

170

41136.36.57 ГРОБА Пасище IX

3,560

171

41136.36.60 ГРОБА Пасище IX

1,319

172

41136.36.63 ГРОБА Пасище IX

2,867

173

41136.37.34 ПАДИНАТА Пасище IX

8,867

174

41136.37.35 ПАДИНАТА Пасище IX

2,514

175

41136.37.36 ПАДИНАТА Пасище IX

3,990

176

41136.37.38 ПАДИНАТА Пасище IX

2,201

177

41136.37.4 ПАДИНАТА Ливада IX

5,431

178

41136.37.41 ПАДИНАТА Пасище IX

0,925

179

41136.37.42 ПАДИНАТА Пасище IX

2,421

180

41136.37.43 ПАДИНАТА Пасище IX

3,376

181

41136.38.143 ЕЛОВАТА Ливада VIII

4,228

182

41136.38.29 СУХА ЛЪКА Пасище VIII

2,886

183

41136.38.32 СУХА ЛЪКА Пасище VIII

0,959

184

41136.38.33 СУХА ЛЪКА Пасище VIII

2,357

185

41136.38.34 СУХА ЛЪКА Пасище VIII

2,198

186

41136.38.35 СУХА ЛЪКА Пасище VIII

0,551

187

41136.38.36 СУХА ЛЪКА Пасище VIII

0,096

188

41136.38.37 СУХА ЛЪКА Пасище VIII

0,686

189

41136.38.38 СУХА ЛЪКА Пасище VIII

0,542

190

41136.39.16 МАЛКА РЕКА Пасище VIII

11,312

191

41136.39.17 МАЛКА РЕКА Пасище VIII

10,919

192

41136.39.18 МАЛКА РЕКА Пасище VIII

1,341

193

41136.39.19 МАЛКА РЕКА Пасище VIII

0,308

194

41136.39.2 МАЛКА РЕКА Ливада VIII

1,813

195

41136.39.20 МАЛКА РЕКА Ливада VIII

1,943

196

41136.39.3 МАЛКА РЕКА Ливада VIII

0,494

197

41136.4.10 КУТЕЛО Ливада X

0,632

198

41136.4.13 КУТЕЛО Ливада X

0,747

199

41136.4.14 КУТЕЛО Ливада X

0,632

200

41136.4.26 КУТЕЛО Пасище X

1,021

201

41136.4.34 КУТЕЛО Пасище X

0,934

202

41136.4.37 КУТЕЛО Пасище X

12,693

203

41136.4.8 КУТЕЛО Ливада X

0,257

204

41136.40.36 ГРЪНЧАРИЦА Пасище X

6,971

205

41136.40.39 ГРЪНЧАРИЦА Пасище VIII

2,930

206

41136.41.17 ДВЕТЕ РЕКИ Пасище VIII

2,558

207

41136.41.19 ДВЕТЕ РЕКИ Пасище VIII

0,546

208

41136.42.50 ТРЪЛСКО ДЕРЕ Пасище X

13,083

209

41136.42.51 ТРЪЛСКО ДЕРЕ Пасище X

5,288

210

41136.43.27 ГРЪНЧАРИЦА Ливада VIII

1,257

211

41136.43.58 ГРЪНЧАРИЦА Пасище VIII

6,298

212

41136.43.59 ГРЪНЧАРИЦА Пасище VIII

1,290

213

41136.43.61 ГРЪНЧАРИЦА Пасище VIII

4,152

214

41136.43.63 ГРЪНЧАРИЦА Пасище VIII

5,913

215

41136.43.66 ГРЪНЧАРИЦА Пасище VIII

4,573

216

41136.46.1 ТЪРЛИ Ливада X

27,053

217

41136.47.10 ЕЛОВАТА Ливада X

53,493

218

41136.47.12 ЕЛОВАТА Ливада X

12,946

219

41136.47.18 ЕЛОВАТА Ливада X

233,708

220

41136.47.2 ЕЛОВАТА Ливада X

4,567

221

41136.47.23 ЕЛОВАТА Ливада X

3,678

222

41136.47.24 ЕЛОВАТА Ливада X

18,545

223

41136.47.25 ЕЛОВАТА Ливада X

19,153

224

41136.47.26 ЕЛОВАТА Ливада X

27,523

225

41136.47.30 ЕЛОВАТА Ливада X

6,060

226

41136.47.39 ЕЛОВАТА Ливада X

13,851

227

41136.47.4 ЕЛОВАТА Ливада X

7,893

228

41136.47.40 ЕЛОВАТА Ливада X

3,995

229

41136.47.41 ЕЛОВАТА Ливада X

5,142

230

41136.47.42 ЕЛОВАТА Ливада X

1,694

231

41136.47.53 ЕЛОВАТА Ливада X

41,257

232

41136.47.9 ЕЛОВАТА Ливада X

5,253

233

41136.48.48 АВЛИЯТА Пасище IX

0,042

234

41136.49.2 КЕРЕЗА Ливада IX

1,192

235

41136.49.3 КЕРЕЗА Ливада IX

2,929

236

41136.49.7 КЕРЕЗА Ливада IX

1,322

237

41136.5.25 РАВНИЩЕТО Пасище IX

2,064

238

41136.50.12 МУСТАЛНИЦА Ливада IX

45,155

239

41136.53.1 АЛАНДЕРЕ Ливада IX

1,579

240

41136.53.19 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

4,774

241

41136.53.22 АЛАНДЕРЕ Ливада IX

7,841

242

41136.53.3 АЛАНДЕРЕ Пасище IX

4,667

243

41136.6.17 РЕКАТА Ливада IX

1,407

244

41136.6.24 РЕКАТА Ливада IX

8,400

245

41136.6.68 РЕКАТА Пасище IX

3,908

246

41136.6.81 РЕКАТА Ливада IX

0,312

247

41136.6.95 РЕКАТА Пасище IX

2,313

248

41136.6.96 РЕКАТА Пасище IX

0,895

249

41136.6.98 РЕКАТА Пасище IX

0,866

250

41136.7.58 РЕКАТА Пасище IX

0,845

251

41136.9.34 ДОЛНА ПОЛЯНА Пасище IX

2,878

252

41136.9.35 ДОЛНА ПОЛЯНА Пасище IX

1,558

253

41136.9.36 ДОЛНА ПОЛЯНА Пасище IX

12,222

254

41136.9.39 ДОЛНА ПОЛЯНА Пасище IX

8,556

255

41136.9.40 ДОЛНА ПОЛЯНА Пасище IX

4,859

землище Пашови

N9 по ред

имот пл. № Местност нтп Ктегория

Площ

1

55631.1.3 ЧЕЛЕБИЙЦА Ливада X

2,268

2

55631.1.34 ЧЕЛЕБИЙЦА Пасище IX

4,628

3

55631.1.35 ЧЕЛЕБИЙЦА Пасище IX

3,612

4

55631.1.37 ЧЕЛЕБИЙЦА Пасище IX

6,713

5

55631.1.38 ЧЕЛЕБИЙЦА Пасище IX

2,289

6

55631.1.39 ЧЕЛЕБИЙЦА Пасище IX

2,490

7

55631.1.40 ЧЕЛЕБИЙЦА Ливада IX

6,973

8

55631.1.42 ЧЕЛЕБИЙЦА Пасище IX

9,066

9

55631.10.117 ХЪРЛЬОВО Пасище X

0,421

10

55631.10.118 ХЪРЛЬОВО Пасище X

4,018

11

55631.10.119 ХЪРЛЬОВО Пасище X

5,756

12

55631.10.120 ХЪРЛЬОВО Пасище X

0,648

13

55631.11.170 ПОД КАНД,- Пасище X

25,764

14

55631.11.46 ПОД КАНД,- Пасище X

0,210

15

55631.11.64 ПОД КАНД,- Ливада X

10,654

16

55631.11.65 ПОД КАНД,- Ливада X

5,522

17

55631.11.67 ПОД КАНД,- Ливада X

4,249

18

55631.11.76 ПОД КАНД,- Пасище X

20,883

19

55631.11.77 ПОД КАНД,- Пасище X

14,863

20

55631.11.78 ПОД КАНД,- Пасище X

2,035

21

55631.12.33 БАГАЛИТСКОТО Пасище X

30,919

22

55631.12.34 БАГАЛИТСКОТО Пасище X

0,065

23

55631.13.13 СЕЧЕМИК Пасище X

7,950

24

55631.14.79 КАЛЯТА Пасище X

3,004

25

55631.14.8 ЛЮТА РЕКА Ливада X

2,128

26

55631.14.86 ГОЛАК И Пасище X

2,501

27

55631.2.137 СЕЧЕМИК Пасище IX

3,455

28

55631.2.138 ЧЕЛЕБИЙЦА Пасище IX

1,529

29

55631.2.140 ЧЕЛЕБИЙЦА Ливада IX

1,705

30

55631.2.35 ЧЕЛЕБИЙЦА Пасище IX

4,232

31

55631.2.7 ЧЕЛЕБИЙЦА Ливада IX

2,765

32

55631.3.161 МАЛЬОВИЦА Пасище X

24,697

33

55631.3.165 МАЛЬОВИЦА Пасище X

2,319

34

55631.3.56 МАЛЬОВИЦА Ливада X

3,576

35

55631.3.58 МАЛЬОВИЦА Пасище X

2,986

36

55631.3.59 МАЛЬОВИЦА Пасище X

1,000

37

55631.3.63 МАЛЬОВИЦА Пасище X

1,352

38

55631.3.64 МАЛЬОВИЦА Пасище X

4,409

39

55631.3.65 МАЛЬОВИЦА Пасище X

0,990

40

55631.4.17 ЧИСТА Пасище X

0,699

41

55631.4.35 ЧИСТА Ливада X

0,968

42

55631.4.57 ЧИСТА Пасище X

6,809

43

55631.4.61 ЧИСТА Пасище X

3,447

44

55631.4.63 ЧИСТА Пасище X

1,064

45

55631.4.7 ЧИСТА Пасище X

0,364

46

55631.5.161 ПАШОВОТО Пасище X

2,292

47

55631.5.21 ПАШОВОТО Пасище X

0,279

48

55631.5.23 ПАШОВОТО Пасище X

5,444

49

55631.5.44 ПАШОВОТО Пасище X

0,825

50

55631.5.49 ПАШОВОТО Пасище X

0,556

51

55631.5.60 ПАШОВОТО Пасище X

7,334

52

55631.5.61 ПАШОВОТО Пасище X

2,079

53

55631.5.62 ПАШОВОТО Пасище X

1,916

54

55631.5.63 ПАШОВОТО Пасище X

0,631

55

55631.5.67 ПАШОВОТО Пасище X

1,215

56

55631.6.56 ПАШОВИ Пасище X

0,780

57

55631.6.59 ПАШОВИ Пасище X

2,744

58

55631.7.1 ПРИ С.ПАШОВО Пасище X

0,143

59

55631.7.13 ПРИ С.ПАШОВО Пасище X

2,007

60

55631.7.149 ПРИ С.ПАШОВО Пасище X

3,600

61

55631.7.17 ПРИ С.ПАШОВО Пасище X

12,607

62

55631.7.247 ПОЖАРА Пасище X

0,389

63

55631.7.31 ПРИ С.ПАШОВО Пасище X

0,795

64

55631.7.33 ПРИ С.ПАШОВО Пасище X

1,592

65

55631.7.34 ПРИ С.ПАШОВО Пасище X

5,580

66

55631.7.37 ПРИ С.ПАШОВО Пасище X

19,801

67

55631.7.42 ПРИ С.ПАШОВО Пасище X

1,667

68

55631.7.43 ПОЖАРА Пасище X

7,650

69

55631.7.44 ПОЖАРА Пасище X

12,071

70

55631.7.45 ПРИ С.ПАШОВО Пасище X

5,052

71

55631.7.56 ПРИ С.ПАШОВО Пасище X

0,291

72

55631.7.6 ПРИ С.ПАШОВО Пасище X