РЕШЕНИЕ № 29/28.01.2021г.

Относно: Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2021година.    

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.37о, ал.4, т.1 от ЗСПЗЗ   и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Годишен план за паша на Община Велинград за 2021 година.

            Приложение: Годишен план.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №30 от дневния ред, по вх.№44/18.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

                             ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША  НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ЗА 2021г.

 

I. ОСНОВАНИЕ

            Настоящият Годишен план за паша за 2021 г. се разработва на основание чл.37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет с мнозинство от общия брой на съветниците.

II. ОБХВАТ

Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на мерите, пасищата и ливадите в населените места на територията на община Велинград при спазване на правилата за ползването им, изготвени съгласно  чл.37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от  Общински съвет Велинград.

 III. ЦЕЛИ

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасищата, мерите и ливадите общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда и поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

 

1. Кметът на Община Велинград

 • ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и управление на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ;
 • назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал.4, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в определените срокове от ЗСПЗЗ.
 • Упълномощава длъжностно лице – заместник кмета по стопанска и инвестиционна политика за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;
 • изисква от кметовете на населените места спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на територията на съответното кметство;
 • управлява изразходването на средствата от наемите от мерите и пасищата за извършване на мероприятия с цел екологичното им подобряване

2. Чрез старши експерт „ОСЗ”

 • ежегодно изисква справка за мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд /ОПФ/ от Общинска служба „Земеделие”
 • отговаря за актуализацията на плана и правилата за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Велинград;
 • съдейства и подпомага кметове и кметски наместници по изпълнението на плана;
 • води регистър на сключените договори и следи техните срокове;
 • подготвя договорите за наем или аренда на пасища, мери и ливади в това число: сключване, изменение и прекратяване на договорите;
 • организира контрола по изпълнението им, и ежегодно извършва проверки за спазване на условията по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от ОПФ;
 • събира информация и изготвя Списък с размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване по смисъла на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ;

3. Кмет на населеното място:

 • Участва в комисията по реда на чл. 37и, ал. 4 ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ;
 • организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и пасищата за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;
 • районират пасищата и водопоите в зависимост от епизодичната обстановка, а при необходимост – забраняват използването им;
 • предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци
 • предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;
 • предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;
 • определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места

 

V. СПРАВКА С РАЗМЕРА НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ  ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ

Общинска служба “Земеделие” гр. Велинград изготвя ежегодно справка с размера на мерите и пасищата на територията на Община Велинград по населени места.

            На територията на общината има 13 800 дка мери, пасища и ливади от които 2 334 дка, попадащи в актуалния специализиран слой по чл.5,ал 2 за от Наредба №2 от 17 февруари 2015г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане за схеми и мерки за  индивидуално ползване.

 

VI. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Велинград са изготвени, съгласно изискванията на чл.37о, ал.1,т.2 и ал.2 ЗСПЗЗ и съдържат:

 • Перспективен експлоатационен план за паша
 • Правила за определяне начина на разпределение на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване
 • Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене
 • Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите
 • Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения
 • Ветеринарна профилактика
  • Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески
  • Построяване на навеси
  • Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси
  • Охрана
  • Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните

дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на

развитието на животновъдството на територията на общината

Правилата имат отворен характер и се актуализират в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

 ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША

1. Цели на перспективния експлоатационен план са:

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Велинград и опазване на биологичното разнообразие, с цел преобръщане на негативните промени, причинени от несъобразена с възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели.

1.2.  Постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата и достигане на максималния възможен екологичен ефект.

1.3.  Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските стопани, които ще допринесат за по-нататъшното развитие и икономически растеж на районите с пасища.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

 1. Пасища, мери и ливади за общо ползване.

2.1.       Съгласно § 2д от ДР на ЗСПЗЗ, „общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

2.2.      Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се обявява в Община Велинград и кметствата както и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.

2.3.    Съгласно чл.37о, ал.1,т.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет Велинград определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците: размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;

2.4.     Съгласно чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, при общо ползване Общинският съвет може да определя такса за ползване на общинските мери и пасища, приходите от която се използват за поддържането им.

 1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

3.1.            Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал.2 от ЗСПЗЗ под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

3.2.        Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в Община Велинград и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.

3.3.   Съгласно чл.37о, ал.1,т.1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Велинград определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците: размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;

3.4.   Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

3.5.    Съгласно чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата.

3.6.   Съгласно чл.37и ал.6, 7, 8, 9 от ЗСПЗЗ при разпределение на пасищата за индивидуално ползване Кметът на общината назначава комисии, които определят необходимата на всеки кандидат площ по реда на чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите за всяко землище. За всяко разпределение се съставя протокол.

3.7.      Сключването на договори за наем или аренда за индивидуално ползване на пасищата и ливадите, с минимален срок 5 /пет/ стопански години, се извършва от Кмета на Община Велинград въз основа на протоколите на комисията по разпределение на свободните пасища мери и ливади от Общинския поземлен фонд, след заплащане на наемната или арендната цена. Договорите съдържат данните по чл.37и , ал. 1, 4, 6 и 7 от ЗСПЗЗ и се регистрират в общинската служба по земеделие.

3.8.    След разпределението по чл.37и, ал.6, ал.7 и ал.10 от ЗСПЗЗ свободните пасища мери ливади от ОПФ се отдават чрез търг съобразно чл.37и, ал.13 и ал. 14 ЗСПЗЗ.

3.9.        Мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

3.10.    Съгласно чл. 37и, ал.13 ЗСПЗЗ, останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от кмета на общината. Договорите се сключват за една стопанска година

3.11.     Съгласно чл. 37и, ал.14 ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търга по ал. 13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.

ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРЕДИМНО ЗА КОСЕНЕ

4. Общинският съвет може да определи части от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.

4.1.   Косенето в пасищата да се извършва след 15 юни, максимум две коситби годишно, като се спазват Националните стандарти, утвърдени със заповеди на Министъра на земеделието и храните за добро екологично и земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

4.2.     Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.

ПРОКАРИТЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ДО МЕСТАТА ЗА ПАША И ВОДОПОИТЕ

5. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се ползват съществуващите прокари и полските пътища.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА

6. Почистване от камъни:

- при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;

- при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

 1. Възстановяване на изоставени пасища (чрез умерена паша или косене).
 2. Почистване от храсти:

-               чрез целенасочена паша;

-            механично почистване чрез изрязване.

 1. 9.            Борба с плевелната растителност:

-            чрез навременна коситба;

-            регулирана паша;

-            окосяване на неопасаната трева.

 1. 10.           Регулиране на водния режим при заблатени площи:

-                  чрез диги или мрежа от открити канали за отводняване за ускоряване на повърхностния отток.

 1. 11.           Условия за опазване и поддържане на пасищата:

11.1. За почвения слой не се допуска:

-                    нарушаване целостта на почвения слой – разкопаване, вземане на чимове, камъни, почва, разораване;

-                    преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;

-                    едновременно струпване на големи стада с животни на едно и също място за едновременно пашуване и за водопой.

11.2. За биологично разнообразие – опазване и поддържане на местообитанията при паша не се допуска:

-                    паленето на огън извън определените обезопасени и обозначени за това места;

-                   унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени в ландшафта;

-                    оставянето на пашуващите животни без надзор;

-                    не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището.

ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА

 

12. Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните  съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/.

МЕРИ И ПАСИЩА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА,ЗА ЗАСЯВАНЕ С ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ СМЕСКИ

 1. Общински съвет може да определи пасища, при които да се подобри тревостоя.
 2. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ

15. Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им – ДВ, бр.85 от 6 ноември 2012 г., в сила от 06.11.2012 г., Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

ВЪВЕЖДАНЕ и редуване на парцелно ползване на пасищни КОМПЛЕКСИ.

- При необходимост.

ОХРАНА

 1. Ползвателите на мери и пасища от Общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем или аренда и за които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
 2. Охраната на наетите, респективно арендуваните, мери и пасища от общинския поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите.

 

РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. Задължения на общината:

18.1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

18.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

19. Ползвателите на общински мери и пасища се задължават:

19.1.             Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

19.2.           Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги използват за не земеделски нужди.

19.3.           Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

19.4.          Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

19.5.         При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

19.6.          Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя.

19.7.          Да не се извършва паша без пастир.

19.8.          Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата.

19.9.          Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.

19.10.       Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи.

19.11.      Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

19.12.    Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

19.13.      Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

19.14.     Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което за извършва това от тяхно име и за тяхна сметка.

19.15.        Пашата на селскостопански животни да се извършва в светлата част на денонощието.

VII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез:

 • Постъпленията от наемите (таксите) за ползване на мери и пасища общинска собственост. По този начин се осигуряват на кметствата средства за поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние
 • Финансиране по проекти – Общинската администрация и/или ползвателите на пасищата, мерите и ливадите могат да кандидатстват по европейски програми за средства с цел подобряване екологичното им състояние.

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

 При изпълнение на плана, общинската администрация взаимодейства с:

 • ОД ”Земеделие”, ОС „Земеделие” Велинград, – представят в срок до 31.08.на текущата година списък на имотите от ДПФ и ОПФ по землища, броя на наличните пасищни животни по населени места съгласно изискванията на чл.98, ал.2 и ал.3 и чл.99 от  ППЗСПЗЗ.

      За неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат реда и правилата на Законът за собствеността и ползването на земеделските земи и действащото законодателство на Република България.

 

 

 

Коментарите са изключени!