РЕШЕНИЕ № 30/28.01.2021г.

Относно: Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІІ-790-„За жилищно строителство” в кв.27 по плана на с.Драгиново.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6  от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1.Дава съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІІ-790 – „за Жилищно строителство“ в кв.27 по плана на с.Драгиново, община Велинград.

             С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличните и дворищните регулационни линии не се променят. На УПИ VІІІ-790 се добавя отреждане „търговия и услуги“:

             УПИ VІІІ-790 – „Жилищно строителство, търговия и услуги“ – 460 кв.м.

             С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ VІІІ-790 – свободно застрояване, както е показано в графичната част.                                                                    Устройствената зона, в която ще попаднат е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването“, със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

            Промените се отразени с кафяв и зелен цвят в скицата проект.

            2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №31 от дневния ред, по вх.№04/07.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!