РЕШЕНИЕ № 37/28.01.2021г.

Относно: Разрешаване на ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод трасе на нов довеждащ водопровод Ф150 за връзка на водоем с водопровод за водоснабдяване на квартали 65, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 97 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, както и връзка на кв.88 и 65 в земя извън регулация.

 

На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 124а, ал.(1) и чл.124б ,ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1.В качеството си на орган, управляващ общинската собственост  разрешава изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на обект.

             Парцеларен план за трасе на водопровод трасе на нов довеждащ водопровод Ф150 за водоснабдяване на квартали 65, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 97 по плана на с.Драгиново, общ. Велинград.

             Целта на разработката е да се определи трасе на нов довеждащ водопровод за водоснабдяване на квартали 65, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 97 по плана на с.Драгиново, общ. Велинград. Планът ще се изработи в съответствие с Глава ІV от ЗУТ –Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл.64 от ЗУТ- Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Общата дължина на новите клонове /два броя/ на водопровод ще бъде 280л.м., като северния клон с дължина 175 м. представлява подмяна на съществуващ водопровод, а южния с дължина 105м. представлява изцяло ново трасе за водоснабдяване на 10 квартала на с.Драгиново.

             Трасето на новите водопроводни клонове е проектирано да започва от съществуващ водоем, който се намира в ПИ 23234.292.189 по КК на с.Драгиново, да преминава на изток по съществуващо трасе, докато достигне до регулацията на селото /кв.65-бивш стопански двор/, където продължава по друг проект. Втория клон на трасето е изцяло нов и е проектиран да захранва 10 квартала, които към момента са без водоснабдяване. Преминава през един частен имот, поради липса на друго икономически изгодно техническо решение. Трасето на втория клон достига до регулацията на селото, от където по друг проект ще захранва всички квартали на юг. Новите трасета са проектиране при спазване на изискванията на Наредба 8 от 28.07.1999г. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения.

         В приложение са дадени регистри на засегнатите имоти. Сервитута на трасето с ф150 е 1,36м. – 0,68м. от двете страни на оста съгласно чл.112 от ЗВ

        2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №38 от дневния ред, по вх.№33/15.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!