РЕШЕНИЕ № 43/28.01.2021г.

Относно: Разрешаване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект „Основен ремонт на горски автомобилен път  ”Симеонови ливади – Червени скали”, находящ се на територията на ТП ДЛС “Чепино” Велинград.

 

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

     

            Разрешава изработване на ПУП парцеларен план за трасе на обект:

„Основен ремонт на горски автомобилен път  ”Симеонови ливади -Червени скали”, находящ се на територията на ТП ДГС “Чепино” Велинград, в землището на Велинград и с.Грашево ЕКАТТЕ 10450 и 17823, в имоти частна държавна собственост, п.и.: 10450.206.8, 10450.206.18, 10450.207.1, 10450.208.1, 10450.208.8, 10450.208.9, 10450.208.14, 10450.208.15, 10450.208.16, 10450.208.17, 10450,208.18, 10450.208.42, 10450.20843, 10450.208.44, 10450.208,56, 10450.208.58, 10450.208.59, 10450.208.60, 10450.208.61, 10450.209 1, и 17823.24.55, 17823.25.86, 17823.25.89, 17823.25.132, 17823.25.141,  17823.26.4, 17823.26.5, 17823.26.8, 17823.26.87, 17823.26.138, 17823.26.178, 17823.26.187,  17823.26.193, 17823.26.296, 17823.27.73 .

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка №44 от дневния ред, по вх.№25/16.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!