Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

О Б Я В Л Е Н И Е

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №35/07.01.2021 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 654 в кв.74 по плана на с.Драгинов, Община Велинград.

        С проект за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се изменя, като за сметка на ПИ 654 в кв.74 се образува нов УПИ VІІ-654 по имотните му граници /§8 от ЗУТ/. Новият УПИ е с площ, както следва:

        УПИ VІІ-654 с площ 380 кв.м.

        В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до три етажа, свободно застрояване в новообразувания парцел, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм..

       Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

       Промените са отразени с зелен и кафяв цвят в идейното предложение.

     Заповедта се намира в сградата на кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

17.02.2021 г.

Коментарите са изключени!