ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

ПРОЦЕДУРИ   И   ДЕЙСТВИЯ

СРОК ДО ДАТА

(ВКЛ.)

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.  Приложение №12- свали тук!

20.03.2021 г.

 (вкл.)

Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите.

20.03.2021 г.

(вкл.)

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес. Приложение №14- свали тук!

20.03.2021 г.

 (вкл.)

Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация. Приложение №8- свали тук!

27.03.2021 г.

 (вкл.)

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

29.03.2021 г. (вкл.)

Коментарите са изключени!