Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

razvitieВъв връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

О  Б  Я  В  Я  В  А

Конкурс за свободно работно място за длъжността Логопед – 1 щ. бр.

 

на работно време /8 часа/ в услугата  „Ранна интервенция на уврежданията”

 

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1) Завършено висше образование;

2) Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;

3) Специалност – логопед, с професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;

4) Професионален опит – минимум 2 години трудов стаж по специалността;

5) Ще се счита за предимство:

- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

- да притежава компютърна грамотност.

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите

1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.

3. Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.  Характер на работата

1)     Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;

2)     Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;

3)     Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;

4)     Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;

5)     Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата, ползващи услугите на Център за социално включване „Развитие”.

6)     Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане, съгласно индивидуалния им план;

7)     Участие в групи за работа с родители;

8)     Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;

9)     Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;

10) Подпомагане, съвместно с рехабилитатора на безопасното хранене, пиене и преглъщане на различни места, например вкъщи, в детско заведение и др. и обучение на родителите да се справят с такива проблеми;

11) Направляване на говорните упражнения в домашна среда;

12) Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;

13) Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;

14) Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;

15) Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги в Център за социално включване „Развитие”.

16) Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

17) Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

Срок за подаване на документите –  от датата на публикуване на обявата до 16,30ч., 02.03.2021 год.

Място на подаване на документите:

  1. Документите се подават в  Общинска администрация – Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35,  „Деловодство” партер, в запечатан плик, всеки работен ден.
  2. Пликът трябва да съдържа следния надпис: Проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие- …………………………..трите имена на кандидата;
  1. Документи за кандидатстване могат да се получат:

-          на интернет страницата на Община Велинград: https://m.velingrad.bg/

-          сградата на общинска администрация- Деловодство

 

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло в сградата на Общинска администрация в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 и на сайта на Община Велинград.

 

ВАЖНО:

Списък с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъде обявен на 04.03.2021 г. на информационното табло в сградата на Общинска администрация в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 и на сайта на Община Велинград.

Условия за допустимост:

1)  До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи;

2)  До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността;

Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и интервю.

Длъжността се заема по трудово правоотношение за срок до 31.12.2021г.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;

2. Автобиография;

3. Декларация /по образец/;

4. Документи за придобита образователно – квалификационна степен /копие/;

5. Документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв /копие/;

6. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;

7. Документ за самоличност /копие/;

8. Пълномощно /в свободен текст/, в случай, че заявлението и документите към него се представят от пълномощник;

9.Декларация

 

10. Списък с допуснатите до събеседване кандидати по Проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие” - Публикувано на 04.03.2021г.

11.Списък с одобрени кандидати за Логопед по Проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие” - Публикувано на 05.03.2021г.

Коментарите са изключени!