РЕШЕНИЕ № 48/25.02.2021г.

Относно: Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет на територията на Община Велинград в бюджет 2021г.

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:  

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  I.Определя второстепенни разпоредители с бюджет на територията на Община Велинград в бюджет 2021г., както следва:

                        1..Кметства

1.1.                Кмет на кметство  с.Грашево

1.2.                Кмет на кметство с.Драгиново

1.3.                Кмет на кметство  с.Кръстава

1.4.                Кмет на кметство с.Пашови

1.5.                Кмет на кметство  с.Света Петка

                2.Функция “Образование”

2.1.               Директор на СУ “Кирил и Методий”             - гр. Велинград

2.2.                Директор на ОУ “Георги Бенковски”             -  гр.Велинград

2.3.               Директор на ОбУ “Васил Левски “                  - с. Кръстава

2.4.                Директор на ОУ”Васил Левски „                     - с. Грашево

2.5.                Директор на СУ „ Хр. Смирненски “            - с. Света Петка

2.6.                Директор на ОУ” Д-р Петър Берон”               - с.Биркова 2.7    Директор на ОУ „ Христо Ботев „                   - с. Абланица 2.8.   Директор на ОУ „ Христо Ботев „                    - гр. Велинград

2. 9.   Директор на ОбУ „ Иван Вазов „                     - с. Пашови

2.10. Директор на СУ „ Васил Левски „                  - гр.Велинград

2.11. Директор на ОУ „ Неофит Рилски „               - гр. Велинград

2.12.  Директор на СУ „ Методи Драгинов „            - с. Драгиново

2.13. Директор на ДГ „ Фантазия „                          – гр. Велинград

2.14. Директор на ДГ „ Радост „                              – гр. Велинград

2.15. Директор на ДГ „ Слънчице                            - гр. Велинград

2.16. Директор на ДГ „ Детски Рай „                       – гр. Велинград

2.17. Директор на ДГ „ Еделвайс „                          – гр. Велинград

2.18. Директор на ДГ „ Пролет „                              – с. Драгиново

2.19. Директор на ДГ „Юри Гагарин „                    - с. Света Петка

2.20. Директор на ДГ „ Кокиче „                             – с. Грашево

2.21. Директор на ЦПЛР / ОДК /                             -  гр. Велинград

2.22.Директор на  ПГД „ Ив. Вазов”                       -  гр. Велинград

                3.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- Специализирани институции за предоставяне на социални услуги :

 3.1.    Директор на ОССУ

                            – дейност ” Домашен социален патронаж”

                            – дейност ” Дом за стари хора”

3.2.  Директор на „ Дневен център за деца и младежи с увреждания  „ Надежда” гр. Велинград

3.3.   Управител социални услуги в общността  „ Защитено жилище за лица с физически увреждания„ Велина „- гр. Велинград

3.4.  Директор социални услуги в общността „ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” – гр. Велинград

3.5.   Директор социални услуги в общността „ Център за настаняване от семеен тип на деца  без   увреждания „    №1 – гр. Велинград

3.6.   Директор социални услуги в общността „ Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания „  № 2 – гр. Велинград

3.7.   Директор социални услуги в общността „ Център за обществена подкрепа „ – гр. Велинград

3.8.   Директор социални услуги в общността „Център за настаняване от семеен тип на деца /младежи с увреждания – №1 – гр. Велинград

3.9.  Директор на социални услуги в общността „ Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи с увреждания -№ 2 – гр. Велинград

             4.Функция „ Икономически дейности и услуги „

4.1.   Директор на ОП „ СИП и ТИЦ ”. – гр. Велинград

          5. Функция „ Култура, спорт,почивни дейности и религиозно дело”

5.1.  Директор на Исторически музей – Велинград”

 

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №3 от дневния ред, по вх.№125/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!