РЕШЕНИЕ № 49/25.02.2021г.

Относно: Приемане отчет за общинския дълг на Община Велинград за 2020г.

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за общинския дълг и след проведеното поименно гласуване с:
 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 

          Приема отчет за общинския дълг на Община Велинград за 2020г.

          Приложение: Отчет.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №4 от дневния ред, по вх.№126/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                         /Пламен Хаджиев/

о т ч е т

на общински дълг за 2020 г.

на

община велинград

Община Велинград има сключени следните договори за кредит:

  • Дългосрочен Договор за кредит № 261/27.06.2012г. с Райфайзенбанк (България) ЕАД. Кредита е отпуснат за финансиране (обезпечаване на плащания преди възстановяване на направените разходи от Управляващия орган) на изпълнението на одобрените проекти по Оперативни програми.

         Договора за кредит е сключен на основание чл.17 от Закона за общинския дълг и Решение  № 28/22.12.2011 г. на ОбС – Велинград. Анекса за предоговаряне на кредита е във връзка с

През 2020 г. на основание Решение № 67/06.02.2020 г. на ОбС – Велинград е сключен Анекс № 2 / 30.04.2020 г. за предоговаряне на сумата по кредита, начина на изплащането му и крайния срок.

Предоговорената сума съгласно анекса е в размер на 3 123 825 ,23 лв.

Усвоената сума по кредита за 2020 г. е  0  лв.

Годишният размер на плащанията по дълга за 2020 г. е както следва:

Изплатени суми през 2020 г. – 1 167 286 лв.

в т.ч.

- главница – 896 627 лв.

- лихви –      270 659 лв.

Остатъчен размер по главницата  към 31.12.2020г. – 2 953 825 лв.

Крайният срок за издължаване на кредита е 25.01.2026 г.

  • Дългосрочен Договор за кредит № 9258/05.08.2013 г. с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Кредита е отпуснат за финансиране на обект „Уличен водопровод за питейна вода и улична канализация за отпадъчни води по ул.”Юндола” и бул. „Ал. Стамболийски” гр.Велинград”.

        Договора за кредит е сключен на основание чл.240-241 от Закона за задълженията и договорите, чл.25, т.2 от Правилника за устройството и дейността на ПУДООС и Решение №131/29.03.2012г. на ОбС – Велинград.

Сумата по сключения договор е в размер на 1 920 864,17лв.

Усвоената сума по кредита за 2020 г. е 0 лв.

Годишният размер на плащанията по дълга за 2020 г. е както следва:

Изплатени суми през 2020 г. –  0 лв.

в т.ч.

- главница – 0 лв.

- лихви –      0  лв.

Остатъчен размер по главницата  към 31.12.2020г. -  1 291 248 лв.

Крайният срок за издължаване на кредита е 05.08.2018 г.

  • Дългосрочен безлихвен заем за финансово оздравяване на община Велинград, отпуснат по реда на ЗПФ от Министерство на финансите с писмо № 08-00-351/10.04.2017 г.

       Заема е отпуснат на основание чл.52, ал.1, т.2 и чл. 130ж, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Решение № 72/30.03.2017г. на ОбС – Велинград и искане от Кмета на община Велинград с писмо № 04-19/14 от 04.04.2017г.

Сумата на безлихвения заем е в размер на 3 000 000 лв.

Усвоената сума по кредита за 2020 г. е 0 лв.

Годишният размер на плащанията по дълга за 2020 г. е както следва:

Изплатени суми през 2020 г. –  2 935 000 лв.

в т.ч.

- главница – 2 935 000 лв.

Остатъчен размер по главницата  към 31.12.2020г. -  0 лв.

Крайният срок за издължаване на кредита е 01.12.2019 г.

  • Дългосрочен безлихвен заем за финансиране на временен касов разрив в община Велинград, отпуснат по реда на ЗПФ от Министерство на финансите с писмо № 08-00-2049/03.12.2020 г.

Заема е отпуснат на основание чл.52, ал.1, т.2 и чл. 103, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси, във връзка с Решение № 294/12.11.2020 г. на ОбС – Велинград и искане от Кмета на община Велинград с писмо № 04-19/106 от 23.11.2020 г.

Сумата на безлихвения заем е в размер на 2 900 000 лв.

Усвоената сума по кредита за 2020 г. е 2 900 000 лв.

Годишният размер на плащанията по дълга за 2020 г. е както следва:

Изплатени суми през 2020 г. –  0 лв.

в т.ч.

- главница – 0 лв.

Остатъчен размер по главницата  към 31.12.2020г. -  2 900 000 лв.

Крайният срок за издължаване на кредита е 10.12.2021 г.

  • Краткосрочен Договор за кредит № 1126/30.10.2019 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ – ЕАД. Кредита е отпуснат за финансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на следния одобрен проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град  Велинград“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер в ИСУН BG16RFOP001-1.037-0005-C01.

Договора за кредит е сключен на основание чл.17 от Закона за общинския дълг, Решение № 196/19.09.2019г. на ОбС – Велинград и Протокол № 186/02.10.2019г. на СД на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ – ЕАД, както и на основание на Закона за кредитните институции и нормативните актове, регулиращи кредитната дейност.

През 2020 г. са сключени два Анекса за изменение за договора за кредит. Анекс № 2/23.07.2020 г. и Анекс № 3/27.10.2020 г. за предоговаряне на срока за издължаване на кредита.

 Сумата по сключения договор е в размер на 2 065 713 лв.

Усвоената сума по кредита за 2020 г. е 0 лв.

Годишният размер на плащанията по дълга за 2020 г. е както следва:

Изплатени суми през 2020 г. –  970 923 лв.

в т.ч.

- главница –  939 565 лв.

- лихви –         31 358 лв.

Остатъчен размер по главницата  към 31.12.2020г. -  239 654 лв.

Крайният срок за издължаване на кредита е 25.02.2021 г.

 

 

д-р Костадин Коев / п /

КМЕТ на Община Велинград

 

 

 

 

Изготвил:

Мария Кантарева

гл. специалист „ФБС“

Коментарите са изключени!