РЕШЕНИЕ № 50/25.02.2021г.

          Относно: Предоставяне финансови средства за осигуряване на работно облекло за служителите по трудови правоотношения на Общинска администрация и дейностите към нея за 2021 г. , ОП „СИП и ТИЦ”, социална услуга – „ДСП”.

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Наредба за безплатно и униформено облекло и след проведеното поименно гласуване с:  

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 

Предоставя финансови средства за осигуряване на работно облекло за служителите по трудово правоотношение на Общинска администрация и дейностите към нея, ОП „СИП и ТИЦ”, „Домашен социален патронаж”  в размер на /250 / двеста и петдесет  лева .

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №5 от дневния ред, по вх.№127/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                           /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!