РЕШЕНИЕ № 52/25.02.2021г.

Относно:  Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност “Реповица”, община Велинград“” АДБФП № Д-34-55/05.06.2020 г. и номер от ИСУН BG16M1OP002-2.010-0007-C01 по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

            На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.13, чл. 16, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 60, ал. 1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:  

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 
 

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. 1.      Община Велинград да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: № BG16M1OP002-2.010-0007-C01 „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност “Реповица ”, община Велинград,  финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г., приоритетна ос 2, схема BG16M1OP002-2.010 – „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, при следните основни параметри:
  • Максимален размер на дълга –  до 1 500 000 лева (един милион и петстотин хиляди лева);
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

-            Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-            Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-2.010-0007-C01, № Д-34-55/05.06.2020 г. и/или от собствени бюджетни средства.

  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

  • Начин на обезпечение на кредита:

-          Учредяване на залог върху вземанията на Община Велинград по Договор за безвъзмездна помощ с № от BG16M1OP002-2.010-0007-C01, № Д-34-55/05.06.2020 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-          Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Велинград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Велинград по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

  1. 2.      Възлага и делегира права на Кмета на Община Велинград да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
  2. 3.      ДОПУСКА: Предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед да се защитят особено важни обществени интереси, изразяващи се в реализиране дейностите по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност “Реповица”, община Велинград“” по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., като от закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в невъзможност Общината да обезпечени изпълнението на дейностите по проекта.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №7 от дневния ред, по вх.№129/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!