РЕШЕНИЕ № 53/25.02.2021г.

Относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград при спазване на реда, уреден в ЗНА.

            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1, б.„в” от ЗМДТ и след проведеното гласуване с:  

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 
 

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград както следва:

§1.  Досегашния Чл. 22а става чл. 22а, ал. 1 и се изменя както следва: заличава се текста „…деца, отговарящи на критериите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, след съгласието на родителя/настойника”

и на негово място се допълва текста:

„децата в задължително предучилищно образование, чийто родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни) по реда на Наредба №РД 07-5/2008г. (целеви помощи за отопление съобразно  вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила” (еднократни помощи), като и за деца от семейства, които получават семейни помощи за деца по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, и по данни на Агенцията за социално подпомагане имат декларирани доходи на член от семейството под  прага на бедността. Децата ежемесечно се идентифицират в електронната система за отчитане и управление на Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Разпоредбата е в сила до края на периода на реализация на Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

 

Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:

„(2) След приключване на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, родителите подават до директора на съответната детска градина декларация и удостоверение, издадено от Дирекция „Социално подпомагане” гр.  Велинград, за наличие на критерии по ал. 1.”

Чл. 22а придобива следното съдържание:

„Чл. 22а (1) Не заплащат дължимата такса по чл. 22, ал.1 и ал. 2 децата в задължително предучилищно образование, чийто родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни) по реда на Наредба №РД 07-5/2008г. (целеви помощи за отопление съобразно  вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила” (еднократни помощи), като и за деца от семейства, които получават семейни помощи за деца по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, и по данни на Агенцията за социално подпомагане имат декларирани доходи на член от семейството под  прага на бедността. Децата ежемесечно се идентифицират в електронната система за отчитане и управление на Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Разпоредбата е в сила до края на периода на реализация на Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование.”

(2) След приключване на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, родителите подават до директора на съответната детска градина декларация и удостоверение, издадено от Дирекция „Социално подпомагане” гр.  Велинград, за наличие на критерии по ал. 1.”

§2. В Заключителните разпоредби се създава нов §4 със следното съдържание:

 

„§4. Настоящата Наредба влиза в сила от 01.02.2021г.”

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №8 от дневния ред, по вх.№121/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!