РЕШЕНИЕ № 55/25.02.2021г.

            

Относно:  Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2020г.

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с:  

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 
 

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема   отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2020г.

            Приложение: Отчет.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №10 от дневния ред, по вх.№86/03.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!