РЕШЕНИЕ № 57/25.02.2021г.

 

Относно:  Отчет на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2020г.

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН и след проведеното гласуване с:  

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 
 

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Приема Отчет на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2020г.

            Приложение: Отчет.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №12 от дневния ред, по вх.№88/03.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!