РЕШЕНИЕ № 58/25.02.2021г.

Относно:  Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за 2020г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.

            На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, чл.12, т.1  и чл.13, ал.6, т.1 от  Закона за туризма и решение от он-лайн заседание на КСВТ- Велинград,  след проведеното гласуване с:  

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 
 

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Приема Отчет за 2020г. за изпълнението на Програмата за 2020г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №13 от дневния ред, по вх.№112/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!