РЕШЕНИЕ № 59/25.02.2021г.

          Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност -2021г., Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2021г.

 

На основание чл.21,   ал.1,  т.12 и т.23 от  ЗМСМА,   във  връзка  с  чл.26а  от  Закона  за    народните читалища и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

           

            Приема        Годишна  програма за развитие на читалищната  дейност  за 2021 г.; Одобрява  предложенията   от   читалищата   за   включване   на  гостуващи    състави   в       Програмата  на  Велинградски   празници   на   културата   2021 г.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №14 от дневния ред, по вх.№118/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!