РЕШЕНИЕ № 60/25.02.2021г.

Относно: Културен календар на Община Велинград за 2021г. с бюджет 100х.лв.

 

На основание чл. 21,   ал.1,   т.23  от   ЗМСМА,    както   и   чл.18,    ал.1,   ал. 2,    т.7   от  Закона  за  закрила  и развитие  на  културата  и  след  обсъждане  на Културният календар  за 2021г.  на заседание  с  представители на  културните институции, след проведеното гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

           

 Приема Културен календар на Община Велинград   за 2021 г.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №15 от дневния ред, по вх.№117/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!