РЕШЕНИЕ № 61/25.02.2021г.

Относно: Прекратяване на съсобственост върху самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.680.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, целият с площ от 78.81 кв.м. чрез продажба частта на общината, а именно: 38.18 кв.м. ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.680.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик на „Спорт Инвест Груп”ЕООД, ЕИК 203505892 и определяне пазарна цена на общинския имот/магазин – Пикадили/.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.62, ал.1, т.2, ал.2 от Наредбата по чл. 8 ал. 2 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

               1.Прекратява съсобствеността между ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД и „СПОРТ ИНВЕСТ ГРУП”ЕООД, ЕИК 203505892 върху самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.680.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 78.81 кв.м., а именно:

            – 38.18 кв.м. ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.680.1.3/десет хиляди четиристотин и петдесет точка петстотин и две точка шестстотин и осемдесет точка едно точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 78.81 кв.м./ седемдесет и осем цяло и осемдесет и една стотни кв.м./, частна общинска собственост, съгласно  АЧОС №1179/14.07.2020 год. на „СПОРТ ИНВЕСТ ГРУП”ЕООД, ЕИК 203505892

 2.Определя  пазарна цена на общинския недвижим имот, описан в  т.1 в размер на  2х.лв./кв.м. без ДДС за заплащане от „СПОРТ ИНВЕСТ ГРУП”ЕООД, ЕИК 203505892.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №16 от дневния ред, по вх.№98/11.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!