РЕШЕНИЕ № 62/25.02.2021г.

Относно: Приемане на дарение и сключване на договор за дарение между „Авангард-Васил Апостолов-Галина Апостолова”ЕТ, представлявано от собственика Галина Апостолова, от една страна като дарител и Община Велинград от друга страна като надарен на поземлен имот с идентификатор 10450.501.3178 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ. Велинград,  обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 1034 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За второстепенна улица.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка със заявление вх.№53-00/293/11.02.2021 год. от ЕТ „Авангард-Васил Апостолов-Галина Апостолова” и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

             1. Дава съгласие да се приеме направеното предложение за дарение от ЕТ „Авангард-Васил Апостолов-Галина Апостолова” ЕИК:202913040, представляван от собственика Галина Апостолова, от една страна като дарител и Община Велинград от друга страна като надарен на поземлен имот с идентификатор 10450.501.3178 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 1034 кв.м.; трайно предназначение на територията:Урбанизирана; начин на трайно ползване: За второстепенна улица.

            2. Упълномощава кмета на община Велинград да сключи договор за дарение между „Авангард-Васил Апостолов-Галина Апостолова” ЕТ, ЕИК:202913040, представляван от собственик Галина Апостолова, от една страна, като дарител и Община Велинград, от друга страна като надарен, относно имота, описан в т.1. след представяне на удостоверение за липса на тежести.

 3. Данъчната оценка на описания в т.1 недвижим имот е в размер на 10 749.50 лв./десет хиляди седемстотин четиридесет и девет лв. и петдесет ст./, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №6304000332/12.02.2021 год.

            4. Разноските по извършване на дарението са за сметка на Община Велинград.

5. След вписване на договора за дарение между ЕТ „Авангард-Васил Апостолов-Галина Апостолова” и Община Велинград в Службата по вписвания-Велинград, имотът предмет на договора да се актува като публична общинска собственост.

           

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №17 от дневния ред, по вх.№115/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!