РЕШЕНИЕ № 63/25.02.2021г.

Относно: Сключване на договор с Мехмед Льотев за предоставяне на 2бр.помещения, находящи се в с.Бозьова, които да се ползват за Кметство в с.Бозьова.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 и чл.9 от ЗЗД  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

           

  1.  Разрешава сключване на договор за наем на два броя помещения с квадратура 24 кв.м. и 16 кв.м., ведно с общо ползване на входно антре, външна тоалетна, външна чешма, маса и седем стола, находящи се в с.Бозьова, Община Велинград, за срок от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.
  2. Помещенията да се ползват за Кметство на с.Бозьова. Разходите за ток, вода, такса битови отпадъци и данъци са за сметка на Наемодателя.
  3. Определя месечна наемна цена в размер на 40.00 лв. с ДДС.
  4. Дава съгласие за плащане на сума в размер на 120.00 лв.с ДДС във връзка с реално ползване на два броя помещения с квадратура 24 кв.м. и 16 кв.м.ведно с общо ползване на входно антре, външна тоалетна, външна чешма, маса и седем стола, находящи се в с.Бозьова, Община Велинград  за времето от 01.01.2021 година до 31.03.2021 година
  5. Упълномощава Кмета на община Велинград да  сключи на договор за наем с Мехмед Льотев.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №18 от дневния ред, по вх.№116/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!