РЕШЕНИЕ № 64/25.02.2021г.

Относно: откриване на процедура по провеждане на публично оповестен  конкурс за отдаване под наем на помещение в сграда с идентификатор 10450.503.1014.1 с площ от 77 кв.м. и сграда с идентификатор 10450.503.1014.2 с площ от 65 кв.м. ведно с терен от 100 кв.м. „за валявица”,  попадащи в имот с идентификатор 10450.503.1014 по КККР, одобрен със Заповед РД-18-1214/06.062018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 28, ал. 1 и ал. 2  и Раздел V, чл.95 и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество  на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

1

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Дава съгласие за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ години на помещение в сграда с идентификатор 10450.503.1014.1 с площ от 77 кв.м. и сграда с идентификатор 10450.503.1014.2 с площ от 65 кв.м. ведно с терен от 100 кв.м. „за валявица”, попадащи в имот с идентификатор 10450.503.1014 по КККР, одобрен със Заповед РД-18-1214/06.062018г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 4244 кв.м.

2. Определя за членове на комисията за разработване на конкурсните условия и провеждане на конкурса следните общински съветници:

………………..

Резервни членове: ……………….

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №19 от дневния ред, по вх.№122/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!