РЕШЕНИЕ № 65/25.02.2021г.

            

Относно: Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Асан Тиберов в землището на с. Пашови, община Велинград.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1  от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1.     ПРЕДОСТАВЯ проектен  имот с идентификатор № 55631.7.249 с площ 8,000 дка, м. „Колибите Пашово”  с НТП „нива”, землище Пашови, община Велинград – получен от обединението на част от имот със стар идентификатор  пл.№007048 и имот пл. № 007014 ЕКАТТЕ 55631   на наследници на Асан Тиберов, чието право на собственост се удостоверява с Решение №П2249/10.08.1994 г. на ПК-Велинград. Имотите са предоставени на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2012 год. на комисия по чл. 19, ал 1 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед  №РД-06-9/19.01.2012 г. на Директора на ОД „Земеделие”- Пазарджик.
  2. Задължава  Кмета на  Община   Велинград,  проектен   поземлен  имот по  КВС на землище Пашови, Община Велинград, да се отпишат от актовете и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

            Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие Велинград и на заявителя по заявление №ПО-21-1308/02.12.2020 г. Хасан Тибер, за сведение и изпълнение.

 

            Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №20 от дневния ред, по вх.№107/12.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!