РЕШЕНИЕ № 68/25.02.2021г.

Относно: Разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване на ПИ 23234.296.194 в м.“Мариница“ по КК на землище с.Драгиново, Община Велинград.

 

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.124а, ал.(1) и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1.В качеството си на орган, управляващ общинската собственост / Разрешава изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на обект:

             парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване на ПИ 23234.296.194 в местност „Мариница“ по КК на землище с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик.

             Целта на разработката е да се определи трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване на имота, като присъединяването ще се осъществи в обхвата на пътя –западната част, без да се нарушава пътното платно. Планът ще се изработи в съответствие с Глава ІV от ЗУТ –Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл.64 от ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Общата дължина на новия водопровод ще бъде 11л.м.

            Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод АЦ ф150, който преминава в западната част на общинския път за с.Драгиново, извън асфалтовата настилка. От там трасето ще пресече пътното платно без да се нарушава целостта на настилката чрез подземно хоризонтално сондиране, докато достигане до границата на имота на възложителя.

            В графичния материал с черен цвят са отразени елементите от кадастъра, а за прегледност с удебелена зелена линия е отразено трасето на новия водопровод. Сервитутът на трасето е 1,24м.- по 0,62м. от двете страни на оста.

            2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №23 от дневния ред, по вх.№103/12.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!