РЕШЕНИЕ № 69/25.02.2021г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе и парцеларен план  за присъединяване на водопровод за минерална вода  от т.А -    Сондаж №5 „Сярна баня” и КЕИ №7 в УПИ ХIІІ- „ За озеленяване”, кв. № 2561 /ПИ 10450.501.842/ до т.Б – УПИ ІІ-7090-ИЖС, кв. № 256 /ПИ 10450.501.1954/ , по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград.

 

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл.125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV, Разрешително за водовземане от минерална вода № 0046/04.03.2020 год. издадено на  „ЕЛЕНА-4” ООД, нот. акт  84/11.12.2018 г.,  задание и идейна скица/предложение/, становище на Главен архитект  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1.Разрешава изработване на ПУП схема за трасе и парцеларен план  за присъединяване на водопровод за минерална вода  от т.А -    Сондаж №5 „Сярна баня” и КЕИ №7 в УПИ ХIІІ- „ За озеленяване”, кв. № 2561 /ПИ 10450.501.842/ до т.Б – УПИ ІІ-7090-ИЖС , кв. № 256 /ПИ 10450.501.1954/ , по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград.

              Целта на разработката е  да се определи трасе на нов водопровод за минерална вода. Предвижда се присъединяването на трасето на новия подземен водопровод за минерална вода да започне от т.А- Сондаж №5 „Сярна баня” и КЕИ №7 ,  който се намира в УПИ ХIІІ- „ За озеленяване”, кв. № 2561 /ПИ 10450.501.842/,

преминава на север до улица с о.т. 2001 и о.т.2000 /ПИ 10450.501.2987/ , продължава на изток   до УПИ ІІ-7090-ИЖС , кв. № 256 /ПИ 10450.501.1954/,  по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград , ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград, област Пазарджик.

            Дължина на новото трасе ще бъде 72 м.

            Дължина на съществуващ водопровод за минерална вода е 31 м.

           Новото трасе е проектирано при спазване на изискванията на Наредба 8 от 28.07.1999г. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения.

            2.Дава съгласие за преминаване на водопровода  и разполагане на водомерни шахти и резервоар по посочените по-горе улици и тротоари.

3.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            4.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            5.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            6.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

            7.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №24 от дневния ред, по вх.№105/12.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!