РЕШЕНИЕ № 70/25.02.2021г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10450.152.6, местност „Вескьовец” по КК на гр. Велинград, общ. Велинград

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

         

  1.Разрешава изработване наПУП за промяна предназначението на земеделски земи на имот 10450.152.6 от “За други видове спорт” в “За хотелски комплекс”. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот УПИ VI-6-„ За хотелски комплекс” с площ от 20 000 м2. Достъпът до парцела ще се осъществява посредством път I клас от републиканската пътна мрежа – ПИ 10450.143.5.

Предвидено е „свободно” застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „Ок”. Параметри на застрояване са – плътност 30%, Кинт=1.5, минимална озел. площ 50% ,етажност – до 4 етажа /12м/.

2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №25 от дневния ред, по вх.№104/12.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!