РЕШЕНИЕ № 71/25.02.2021г.

            Относно: Одобряване на ПУП-парцеларен план за ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод  от водоем в ПИ 10450.217.69 и шахта в ПИ 10450.217.54 по КК на гр.Велинград до водоем в ПИ 10450.99.71.

 

          На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ, Решение №275/24.09.2020 год. на ОбС Велинград, Решение ХХVІ, взето с протокол №6/15.10.2020г. на ЕСУТ към Община Велинград, Обявление в ДВ брой 94/03.11.2020г. на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

         

          1.Одобрява ПУП – парцеларен план за ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод от водоем в ПИ 10450.217.69 и шахта в ПИ 10450.217.54 по КК на гр.Велинград до водоем в ПИ 10450.99.71. С проектът са определени засегнатите имоти от трасето и сервитутът на съществуващия водопровод, който започва от помпено помещение към водоем ”Гергевана”  / ПИ 10450.217.69/,а шахтата, от която започва трасето се намира в ПИ 10450.217.54. От там трасето продължава на северозапад до т.16, където прави чупка и тръгва на североизток през земеделски и горски имоти, описани в приложение – регистър на засегнатите имоти, докато достигне  до водоем „Нежовица”, който се намира в ПИ 10450.99.71. Подмяната и ремонта  е на съществуващи водопроводни тръби ф 100- азбестоциментови.

Сервитутът на трасето е 6м. – по 3 м.от двете страни на оста и е показан със прекъсната синя линия в графичната част.Трасето ще бъде осъществено подземно. Общата дължина на водопровода е 1283 м.

           2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №26 от дневния ред, по вх.№111/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!