РЕШЕНИЕ № 72/25.02.2021г.

Относно: Разрешение за одобряване на ПУП схема за трасе и парцеларен план на нов водопровод за минерална вода  от т.А – сондаж № 8КГ “Топилата” в УПИ № L-”За хотел, ресторант, търговия, услуги и рехабилитация”, кв. № 3442 /ПИ. 10450.501.2825/ до до т.Б в УПИ. № CLIX-159-”За хотел, търговия и услуги, бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение”, м.»Голямо блато».

 

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 129, чл. 134, ал. 2, т.8 и чл.64 от ЗУТ , Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV, Разрешително за водовземане на минерална вода № 31610129 от 04.08.2020 год., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, Протокол 7/22.12.2020 г.  по Решение ІІІ на ЕСУТ , Договор за учредяване право на преминаване №92/03.11.2020г., Решение №363/16.12.2020 г. на ОбС- Велинград и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

                1. Одобрява  ПУП – схема за трасе и парцеларен план на нов водопровод за минерална вода  от т.А – сондаж № 8КГ “Топилата” в УПИ № L-”За хотел, ресторант, търговия, услуги и рехабилитация”, кв. № 3442 /ПИ. 10450.501.2825/ до до т.Б в УПИ. № CLIX-159-”За хотел, търговия и услуги, бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение”, м. “Голямо блато” /ПИ 10450.149.159/, по КККР на гр. Велинград.

Трасето на новият водопровод за минерална вода  започва от т.А – сондаж № 8КГ “Топилата” в УПИ № L-”За хотел, ресторант, търговия, услуги и рехабилитация”, кв. № 3442 /ПИ. 10450.501.2825/, преминава през ПИ 10450.501.2780 /за жилищни нужди/(на тротоара ще се изгради водомерна шахта и резервоар), ПИ 10450.502.3351 /река/ и ПИ 10450.502.3359, 10450.502.3050, 10450.502.3356, 10450.502.3046, 10450.502.3079, 10450.502.3054, 10450.502.3132, 10450.502.3348, 10450.502.3031, 10450.502.3152, 10450.502.3155 /улици/, по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград, и през ПИ 10450.150.110 /полски път/, до т. Б в УПИ № CLIX-159-”За хотел, търговия и услуги, бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение”, м. “Голямо блато” /ПИ 10450.149.159/, по КККР на гр. Велинград и по регулационен план гр. Велинград, където ще се изгради водомерна шахта. Дължината на новия подземен водопровод е 2 202 м – в регулация (от т.А до т.56)  и 132 м – извън регулация (от т.56 до т.Б).

            2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №27 от дневния ред, по вх.№110/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!