РЕШЕНИЕ № 73/25.02.2021г.

         

   Относно: Даване на съгласие за изработване на ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ кв.60 по плана на гр.Велинград.

 

На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал.(2) от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, § 8 от ЗУТ, чл.60, ал.1 от АПК  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

        1.Дава съгласието си за  изработване на ПУП  в качеството си на орган,управляващ общинската собственост- частично  изменение на плана за регулация и застрояване  в кв.60  на  Велинград, област Пазарджик в части:

1.Част Регулация-ЧИПР :

1.1.Дворищната регулация да се промени , както следва:

за сметка на бивш упи II.7062,4926, 7093  с отреждане „За училище” – с площ=9546м2 в южната част на който попада част (с площ=128м2) от реституиран имот пл.№4928  се образуват:

  • НОВ упи II.-1712 с площ=9007м2, с ОТРЕЖДАНЕ „За училище” (поставен в съответствие с имотната граница на ПИ КККР№ 10450.503.1712 по &8 от ЗУТ )                                          и
  • НОВ упи I.-1902  с площ 128м2 , с отреждане „За търговия и услуги” /част от -реституиран имот ПИ 10450.503.1902 /, поставен в съответствие с имотната граница по &8 от ЗУТ  в Регулационния план на Велинград, Област Пазарджик.

1.2.Уличната регулация да се промени, както следва:

източната и южна улични регулационни линии на УПИ II – „За училище“ да минат(поставят се в съответствие) по имотната граница на ПИ КККР №10450.503.1712 и улици „Пионерска” и „Н.Вапцаров” с о.т. №№1550-1557-1416 ще се уширят.

Промяната да се отрази със зелен и кафяв цвят в графичната част на идейното предложение.

2.Част Застрояване-ЧИПЗ-

Устройствената зона в която ще попадне е „за Обществено обслужване”.

С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвиждат застроителни петна в новообразуваните УПИ, свободно застрояване като се спазват всички нормативни отстояния, както следва:

2.1. В НОВИЯ упи II.-1712 с площ=9007м2, с ОТРЕЖДАНЕ „За училище”, кв.60 се запазва съществуващия изграден сграден фонд – (показано със задължителна линия на застрояване(с плътна черна линия, като сградата е повдигната(оцветена) в тъмночервен цвят))-СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ с брой съществуващи етажи-2, застроена площ=931м2 (представляваща училищна сграда за учебно-производствена практика, предоставена на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ”Иван Вазов”-Велинград, ул.”Пионерска”№119” идентифицирана като пи с идентификатор КККР №10450.503.1712.1 (отразена като “2МсбО” в отменения Кадастрален план) ,                                                                   като се предвижда застроително петно-СВОБОДНО НИСКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ за  НОВИЯ упи II. с Публично отреждане “За училище”, показано с ограничителна линия на застрояване(с червен пунктир) , в зона за Обществено обслужване(Оо), с градоустройствени параметри, Кплътност до 40%, Кинт. до 1,2, Козеленяване мин20%, етажност до 3 етажа, Нстреха до 10м , ЗПмах в упи II.=3602,8м2 и РЗП мах в упи II.=10808м2 ,  в имот КККР №10450.503.1712 – Публична Общинска собственост, съгласно Акт за Публична общинска собственост (АПОС) №228/14.01.2020г , вписан Акт№95, том I.вх.рег.№141 от 20.01.2020г на Съдия по вписвания –Районен съд-Велинград.

2.2. В НОВИЯ упи I.-1902  с площ 128м2 , с отреждане „За търговия и услуги”, кв.60 /част от -реституиран имот ПИ 10450.503.1902 /, поставен в съответствие с имотната граница по &8 от ЗУТ ,   в кв.60 на Велинград      се предвижда НОВО застроително петно-СВОБОДНО НИСКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ за  НОВИЯ упи I., показано с ограничителна линия на застрояване(с червен пунктир) на отстояния 3м от източна, северна и западна дворишно-регулационна граница и разположено на улична регулационна линия(ул.Пионерска”) , в зона за Обществено обслужване(Оо), с градоустройствени параметри, Кплътност до 40%, Кинт. до 1,2, Козеленяване мин20%, етажност до 1 етажа, Нстреха до 3,5м , ЗПмах в упи I.=51,2м2 и РЗП мах в упи I.=51,2м2.

Проектът да бъде съобразен с изискванията на ЗУТ, наредба №7 за ПНУВТУЗ и Наредба №8- “За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове”.

             Приложено е на основание чл.135, ал.2 от ЗУТ скица-извадка от Действащия Регулационен и Застроителен план и  идейно предложение за изменение на действащия подробен устройствен план.

II.ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА за изменение на плана, СВЪРЗАНА С  БРОЙ ДЕЦА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ във Велинград, Област Пазарджик.

1. НЕОБХОДИМОСТ

Целта е изграждане на нова сграда в двора на сграда за учебно –производствена практика предоставена на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ИВАН ВАЗОВ” – Велинград, находяща се в имот с идентификатор 10450.503.1712 по КККР-Велинград, УПИ II- ЗА УЧИЛИЩЕ, кв.60 по плана на гр.Велинград одобрен с Решение №292/04.10.2005г. на Общински съвет –Велинград, с адрес на имота: гр. Велинград, п.к.4600, ул. „Пионерска” №119, в която да се обучават учениците от класове – начален етап на  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – Велинград.

Представени са положителните становища от директорите  на ОУ „Неофит Рилски”-Велинград – госпожа Юлия Трионджиева с Вх. № 67-00/16 от 09.02.2021г. и ПГД „Иван Вазов”-Велинград – госпожа Росица Рускова с Наш Вх. № 67-00/17 от 10.02.2021г.

С оглед прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст  и ангажимента на община Велинград за учениците от кв. Анезица, се оформи крайна необходимост от изграждане на нова сграда за децата от този квартал.  Учениците към настоящия момент посещават, ходейки пеша ОУ „Неофит Рилски”-Велинград – на разстояние 2 км и СУ „Васил Левски”-Велинград на разстояние – 1 км. /през трудно проходим терен/. През зимния сезон този преход за децата от 6 до 14 годишна възраст е много труден и опасен. Населението от този район не може да ползва  обществения транспорт, поради това, че има корито на река и ж.п. линия.  Наличната база в ОУ „Неофит Рилски” не е достатъчна за обхващане на децата на едносменен режим.

В настоящия момент в сградата за учебно–производствена практика на ПГД „Иван Вазов” са настанени 4 паралелки от начален етап от ОУ „Неофит Рилски” на двусменен режим . Това създава известни затруднения за образователния, възпитателния и здравословния процес и на двете институции.  Построяването на нова сграда за учениците от начален етап ще увеличи обхвата  и улесни достъпа до образование.

            Разпореждам да бъде допуснато предварително изпълнение.

            Мотиви за предварителното изпълнение:

            Целта на предварителното изпълнение е да се защити особено важен обществен интерес, изразяващ се в изграждането на нова сграда в двора на Професионална гимназия по дървообработване „Иван Вазов” – Велинград, в която да се обучават учениците от класове – начален етап на Основно училище „Неофит Рилски” – Велинград. Община Велинград има одобрен проект, за който е получила необходимото финансиране и закъснение на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в невъзможност Община Велинград да реализира сградата поради забавяне и връщане на предоставеното финансиране.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №28 от дневния ред, по вх.№114/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!