РЕШЕНИЕ № 74/25.02.2021г.

Относно: Даване на съгласие за изграждане от „МБАЛ-Велинград” ЕООД на 4-етажна пристройка за външна стълбищна клетка.

 

На основание чл. 12, ал. 1, т. 20 от НРУТДУПСОТД и чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.51 от Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. ДАВА СЪГЛАСИЕ в южната част на 4- етажна железобетонна сграда с избен етаж, със ЗП от 518,44 кв.м. и с РЗП от 2073,76 кв.м., с идентификатор 10450.502.1537.1, находяща се в  УПИ(парцел) Х-7278 „за диагностично консултативен център и кабинети, офиси и услуги”, в кв 65 по плана на гр. Велинград, ПИ с идентификатор 10450.502.1537 по КККР на гр. Велинград, да се изгради от „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД с ЕИК 112505488, 4-етажна  пристройка за външна стълбищна клетка със ЗП до 25,00 кв.м., за което да се изготвят и одобрят съответните строителни книжа и се издаде Разрешение за строеж.
  2. ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда.
  3. Упълномощава Кмета на Община Велинград, гл. архитект на Община Велинград и Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД да извършат необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №30 от дневния ред, по вх.№143/19.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!