РЕШЕНИЕ № 75/25.02.2021г.

Относно: Одобряване на ПУП Парцеларен план за обект:  „Основен ремонт на горски автомобилен път “Боров дол – Бели брегове”, находящ се на територията на ТП ДЛС “Чепино” Велинград.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ; чл.134, ал.1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ; чл.58 от ЗГ; Решение №289/24.09.2020г. на ОбС-Велинград; Обява в ДВ брой: 5/19.01.2021 год.; Становище 100600-21206/23.12.2020г. на ОД на МВР – Пазарджик; Решение №028-ОС/2020 г. на РИОСВ-Пазарджик; Заповед РД49-147/01.04.2020г. на Министър на земеделието, храните и горите; Решение ХХV на ЕСУТ- Велинград, взето с протокол №1/11.02.2021г.  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

          1.Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на обект :  „Основен ремонт на горски автомобилен път “Боров дол – Бели брегове”, находящ се на територията на ТП ДЛС “Чепино” Велинград.

Трасето на пътя следва съществуват горски път през силно пресечен планински терен, с обща дължина приблизително 4,5км. С цел постигане на технически параметри, отговарящи на четвърта степен траен горски път с трошенокаменна настилка, съгласно Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за Строителството в горските територии без промяна на предназначението им, трасето на места е оптимизирано. Оптимизацията е направена от експерти пътни инженери, геолози и специалисти от ДГС “Чепино” и Южноцентрално Държавно Предприятие гр.Смолян след анализ на картни материали, топографски особености и обход на място.

Ширината на пътното платно е 3.00 м с два банкета по 0,5м. Предвиждат се ущирения в кривите, за разминаване и за смяна посоката на движение, които достигат до 5.50 – б.00м заедно с пътното платно. Сервитутът е с размер от 1.00 м от петата на насипа и 1.00 м от горния ръб на изкопа или последния елемент на пътя. Трасето на пътя не попада в санитарно охранителни зони или защитени територии, разположено е изцяло в землището на с.Кръстава  ЕКАТТЕ 41136, в имоти частна държавна собственост- п.и 41136.100.156; 41136.100.403;41136.100.147;41136.100.160; 41136.100.220; 41136.100.232; 41136.100.402; 41136.100.404; 41136.100.405; 41136.100.407; 41136.100.408; 41136.100.789.

            Обща  засегната площ  47.553 дка.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №31 от дневния ред, по вх.№145/22.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!