РЕШЕНИЕ № 77/25.02.2021г.

          

  Относно: Изменение на приета структура на Общинска администрация Велинград.

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Изменя числеността на структурни звена на общинска администрация и извършва преструктуриране, както следва:

1. Намалява числеността на отдел „Инвестиции, благоустройство и контрол на територията” с две щатни бройки. Числеността на отдел „ИБКТ” става 26 щ.бр.

Трансформира един брой щатна длъжност с длъжностно наименование „главен специалист” и един брой щатна длъжност с длъжностно наименование „младши експерт” в длъжности с определени от кмет на община длъжностни наименования.

2. Намалява числеността на дирекция „Регионално развитие и проекти” с една щатна бройка. Числеността на дирекция „РРП” става 7 щ.бр.

Трансформира един брой щатна длъжност с длъжностно наименование „главен специалист” в длъжност с определено от кмет на община длъжностно наименование.

3.  Намалява числеността на дирекция „Местни приходи” с една щатна бройка. Числеността на дирекция „МП” става 12 щ.бр.

4. Намалява числеността на отдел „АИОВО” с една щатна бройка. Числеността на отдел „АИОВО” става 22 щ.бр. и един сезонен. Числеността на дирекция „АДУС” става 28 щ. бр. и един сезонен.

5. Увеличава числеността на отдел „Хуманитарни и социални дейности” с петте описани по-горе щатни бройки. Числеността на отдел „ХСД” става 9,5 щ.бр.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №33 от дневния ред, по вх.№147/23.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!