РЕШЕНИЕ № 78/25.02.2021г.

Относно: Даване на съгласие за изработване  на   ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.142   по плана на гр.Велинград.

На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ,  чл.134, ал.1 ,т.1 от ЗУТ , чл.15 ал.3   и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

9

0

27

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Не дава съгласието си за  изработване на ПУП - частично  изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.142 по плана на гр.Велинград, както следва :

 С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда промяна на уличната регулация за улица с о.т. 211-171-170 от плана на гр. Велинград (ул. Патриарх Евтимий) в частта й югоизточно от о.т.171, като за сметка на част от съществуващото уширение се образува нов УПИ, а част от уширението в размер на 100 м2 (новата граница се разполага на около 8 м. от съществуващата сграда от север) се придава към УПИ XIV. След така направените промени имотите са с площ и отреждане, както следва:

Нов УПИ XVI3540 – „за Паркинг, търговия, обществено обслужване и услуги“, кв. 142 -230 м2

Нов УПИ XIV1716,3541 – „за Търговия и услуги“, кв. 142 – 1475 м2

Площ на придаваема част от улица към УПИ XIV – 100 м2 (нов проектен ПИ 10450.502.3541)

С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в новообразуваният УПИ XVI – свободно и свързано застрояване с УПИ XIV от север, като се спазват всички останали нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата, както е показано в графичната част. За УПИ XIV  се запазва одобреното с предходен ПУП застроително петно, като се добавя единствено свързаното застрояване с новообразувания УПИ XVI. Устройствената зона е „за Обществено обслужване”.

  Параметри на застрояване – етажност – до три етажа , плътност на застрояване –до 60% ,Кинт -1,2 мин.озеленяване – 40 %.

      Устройствената зона е „Обществено обслужване“.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №34 от дневния ред, по вх.№148/23.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!