РЕШЕНИЕ № 79/25.02.2021г.

Относно: Частично изменение на плана за регулация на улица с ос.т.7а-38-39-55 по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград.

На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(1) от ЗУТ, чл.131, ал.(2), т.1 от ЗУТ, чл.135 от ЗУТ, във връзка с чл.124а от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост в конкретният случай на улица с о.т. 7а-38-39-55 по плана на с. Долна Дъбева, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

            С проекта за частично изменение плана за регулация , уличната регулация се променя между о. т. 7а-38-39-55,   като регулационните линия се поставя в съответствие с имотните граници на ПИ 92 и ПИ 67 по съществуващите огради и сгради.

            Дворищната регулация се изменя,  с така направените промени УПИ в кв.4и кв.7 са с площ, както следва:

             УПИ V67 в кв.4  с площ 1190,00 кв.м.

             УПИ  I- Кметство, поща , амболатория в кв. 7 e с площ 729,00кв.м.

 Промените са отразени с кафяв цвят в идейното предложение.

Устройствената зона в която ще попадне е „ жилищна с малка плътност и височиност на застрояване”.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №35 от дневния ред, по вх.№151/24.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!